تعبیر اسلحه در خواب دیدن اسلحه در خواب

با دیدن اسلحه، چه تپانچه، چه مسلسل، چه اسلحه کلاشینکف، چه تیراندازی برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواب دیدم به کسی شلیک می کنند، یک اسلحه جدید می خرم. و بیشتر برای ابن سیرین

تعبیر خواب اسلحه

ابن سیرین در تعبیر دیدن اسلحه در خواب گفته است که معانی متعددی دارد، از جمله مربوط به خیر و شر، آنجا که ابن سیرین گفته است که سلاح در خواب به پیروزی و پیروزی بر دشمنان اشاره دارد، چنانکه می گوید: اسلحه به مبارزه و مقاومت در برابر بیماری ها و از بین بردن آنها اشاره دارد، ابن سیرین نیز اشاره کرده است که دیدن اسلحه نشان دهنده حضور زن و همسری است که شوهرش در آن از نجواهای شیطان محافظت می شود و ابن سیرین می گوید کسی که در خواب می بیند. در خواب خود را در حال حمل اسلحه در بین گروهی از افراد غیر مسلح می بیند ، این بدان معنی است که شخص در خواب این افراد را در واقعیت هدایت می کند.

ابن سیرین می گوید: شخصی که در سفر است و در حقیقت از خانواده خود غایب است و در خواب می بیند که در پیژامه اسلحه حمل می کند، نشانه این است که این شخص به خانواده خود باز می گردد و سفر خود را قطع می کند. که این شخص حاجت خود را برآورده و قرض خود را ادا می کند و اما شخصی که به بیماری مبتلا می شود و در خواب می بیند که اسلحه ببیند، این بدان معناست که این شخص به امر خداوند از بیماری خود شفا می یابد.

ابن سیرین گفته است که اگر مریض در خواب اسلحه ببیند یعنی این شخص می میرد.

تعبیر دیدن اسلحه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=_GtKVzjaz6I

تعبیر تفنگ در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا