تعبیر مربع در خواب دیدن اشکال مربع در خواب

معنی مربع، مستطیل، پنج ضلعی، مثلث، دایره و بسیاری از اشکال دیگر برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار برای زن مطلقه

تعبیر مربع در خواب

مشخص است که مربع تنها شکل هندسی است که طول همه اضلاع آن برابر و همچنین تمام زوایای آن قائم است یعنی برابر با 90 درجه و مربع دارای اهمیتی مربوط به عدد 4 است که حاصل جمع آن است. اضلاع آن 4 است، زیرا عدد 4 در خواب بیانگر تعادل و خرد تفکر و ذهن است.

عده ای از علما و مفسران گفته اند: دیدن مربع یا مکعب در خواب، بیانگر فرد راست قامت و راست قامت یا فردی است که به هوی و هوس و هوس و هوس او عمل نمی کند و نماد فردی است که ذهن او تنها عنصری است که به وسیله آن وجود دارد. که امورش ممکن می شود و عواطف یا قلبش در تصمیم گیری و قضاوتش تاثیر نمی گذارد موفقیت او تنها چیزی است که او را برای تکمیل امور ترغیب می کند و زندگی اش به دلیل رفتار کلیشه ای با همه چیز اطرافش خالی از پیشرفت است. هیچ صدقه ای نمی کند

تعبیر مربع در خواب

دیدن مربع در خواب دختر مجرد، نشانه ورود به مرحله ای جدید و پایدار است، اضلاع مربع نشانه سالی است که از نظر عاطفی، اجتماعی، مالی و سلامتی سرشار از نوید خواهد بود.

تعبیر مربع در خواب زن شوهردار

و اما زن متاهلی که در خواب مربع می بیند، بیانگر امنیت، ثبات، آرامش و آرامشی است که خانه را پر می کند و اعضای خانواده را فرا می گیرد.

تعبیر مربع در خواب زن باردار

برای یک زن باردار، دیدن مربع در خواب نماد سلامتی و امنیت برای او و خانواده اش است و چهار طرف مربع ممکن است به دوره باقی مانده از بارداری، 4 ماه، 4 هفته یا روز اشاره داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا