تعبیر دیدن مشک در خواب گذاشتن مشک در خواب

معنی عطر مشک سفید، مشکی یا مایع برای دختر مجرد، متاهل یا باردار، خواه خرید اسپری یا غیر آن.

مشک ماده معطر خوبی است که از گوزن استخراج می شود و به عنوان عطر مخصوصاً برای پیرزنان استفاده می شود

 1. هر که در خواب ببیند مشک دارد، دلالت بر شجاعت و علم و ستایش نیکو دارد
 2. و هر که کافور را با مشک بیابد او راست است
 3. و هر کس ببیند که مشک را خرد می کند و بوی مشک می دهد، با کسی که آن نعمت را نمی شناسد، نیکی می کند.
 4. و هر که در خواب ببیند که مشک می خورد، پول خود را برای فرزندانش پس انداز می کند
 5. گفته اند مال حرام می خورد و هر که در خواب ببیند که شترش مشک دارد به اندازه مشک دیده علم و ادب و مال و حمد نیکو می یابد.
 6. و مشک بیانگر لذت است و ساییدن آن بیانگر شجاعت و ستایش نیکو و شکوه و بدون ساییدن بیانگر احسان برای کسی است که شکر نمی کند.
 7. مشک بیانگر فرزندان و صدقه پنهانی است و ممکن است دلالت بر بهشت ​​بودن مرده باشد و حاکی از سود برای صاحبان تجارت باشد و دلالت بر اموال بزرگ یا باغی که میوه ها از آن برداشت می شود یا دانش مفید از علما باشد.
 8. و مشک دلالت بر کنیز و پسر و معشوقه یا زن دارد و مشک به معنای پول و زندگی نیک است.
 9. هر کس مشک داشته باشد یا بو کند برای او خوب است و بر بی گناهی متهم دلالت دارد.
 10. و مشک و هر آنچه از عطر سیاه است، مانند جوز هندی و میخک، اظهار لذت و شادی می کند، و هر که دریچه ای را بگشاید و مشک را از آن جدا کند، با زن ثروتمندی ازدواج می کند.
 11. هر کس در خواب ببیند که مشک را با سیر جایگزین کرده است، فساد را بر نیکی ترجیح می دهد.
 12. و هر کس در خواب ببیند مشک را آتش زده است، مانند چوب زغال و عنبر، در دین خود بدعتی ابداع می کند، یا نزد او و مال او به فساد می رود و آن چیز را از جای خود می سازد.
 13. و اگر یکی از دزدان مشک را حمل می کرد دستگیر می شد
 14. مشک در خواب معانی مختلفی دارد، از جمله اینکه به صدقه پنهانی اشاره دارد و برای زن در خواب، مشک نشان دهنده بارداری با فرزندان است. در مواقع دیگر، مشک ممکن است نشان دهد که یک مرده در بهشت ​​است.
 15. در صورتی که بیننده خواب در زمینه تجارت کار کند، مشک برای او به تجارت سودآور اشاره دارد و گاه ممکن است به باغی که از آن میوه درو می شود اشاره کند.
 16. مشک در خواب مژده آمدن عاشق به سوی بیننده است.
 17. مشک گاهی در خواب به طلا اشاره می کند و همچنین برای کسانی که آن را بو می کنند یا صاحب آن هستند، حکایت از زندگی خوب و نیکی دارد.
 18. از طرف دیگر اگر بیننده خواب به چیزی متهم شود، مشک دلالت بر برائت دارد و اگر بیننده خواب او را در هم کوبید، برایش خوب است.

تعبیر خواب مشک و عطر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا