تعبیر مار در خواب به تفصیل رنگ

دیدن مار در خواب برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، چه مار سیاه، سفید، زرد، سبز، بزرگ، کوچک، نوشته ابن سیرین، امام صادق و غیره.

یا نه :

معنی ظاهر شدن مار در خواب به طور کلی

برای اینکه بتوانید خواب مار را تعبیر کنید باید مواردی را که در خواب ذکر شده است مانند اندازه و رنگ مار بدانید.

 1. ابن سیرین مار را به دشمن تعبیر کرده است و میزان دشمنی را با شکل مار و طول و اندازه آن تا قوت زهر آن می سنجند.
 2. ابن سیرین ظهور مار را دلیلی بر کسب مقام یا مقام عالی تفسیر کرده و آن را به همسری تعبیر کرده که پسری به دنیا می آورد.
 3. و هر کس در خواب ببیند که با مار می جنگد و او را شکست داده و کشته است، با دشمن خود جنگیده و او را در حقیقت شکست داده است.
 4. و اگر در خواب ببیند که مار او را گزید یا گاز گرفت به همان مقدار و شدت گزش ضرر می کند.
 5. و هر کس در خواب ببیند که از گوشت مار می خورد، بر دشمن خود پیروز شده و از پیروزی بر او مال و شادی برای او خواهد داشت.
 6. و اما کسى که در خواب ببیند که مارى را معاینه مى کند و از آن وحشت دارد، در وحشت و ترس از چیزى به سر مى برد.
 7. اگر در خواب ببیند که مارها از شکمش بیرون می آیند، تعبیر می شود که اجبار او از طرف خویشاوندان است.
 8. و اگر در خواب ببیند که مار وارد خانه شد، فریب یا فریب کسی را می خورد.
 9. و اگر در خواب ببیند که در بستر خود مار را می کشد، یعنی خداوند همسرش را از او می گیرد.
 10. و اگر در خواب مار به او بیاید که به گردن او بپیچد و او را بکشد زن خود را طلاق دهد یا به معنای دقیقتر اگر مار را سه تا کند زن خود را سه طلاق دهد.
 11. و تعبیر کسى که در خواب ببیند که در خانه اش مار و مار بسیار است این است که با دشمنان خود در یک جا سکونت دارد.
 12. و هر کس در خواب ببیند که مار پشت سر او راه می رود، تعبیرش این است که دشمنی در کمین او نشسته است تا بلای او را بیاورد.
 13. و اگر مارى را ببيند كه وارد خانه او شد و از آن خارج شد بدون اينكه ضررى به او برسد، تعبير آن اين است كه دشمنان او اهل خانه او هستند.
 14. و اگر در خواب ببیند که مار از نهر شیر زنان بیرون می آید، پسری خواهد داشت.
 15. و هر کس در خواب ببیند که باغش مارهای بسیار دارد، نشانگر خیر بسیار و رویش گیاهان و آبادانی محصول اوست.

تعبیر خواب مار توسط نابلسی

النابلسی می بیند که ظاهر شدن مار در خواب چیزی نیست جز دشمنی که در کمین شماست و می خواهد شما را بکشد و این دشمن ممکن است یکی از شرکای شما، اعضای خانواده یا فرزندان شما باشد.

و اما تعبیر نابلسی از خواب بد مار، می بیند که هر کس در خواب ببیند که مار دارد، این فال نیک است که مقام بلند و مال فراوان به دست آورد.

تعبیر خواب مار امام صادق علیه السلام

مفسران اتفاق نظر دارند که ظاهر مار در خواب چیزی جز دشمن یا همسر یا از دست دادن عزیز نیست، اما امام صادق در تعبیر خواب نیز عقیده ای دارد که خواب را تعبیر می کند. مار مطابق رنگی که در خواب ظاهر شد:

تعبیر خواب مار سیاه

هنگامی که مار تیره رنگ ظاهر می شود، نشان می دهد که ممکن است بیننده خواب در کار خود در معرض آسیب قرار گیرد و پول خود را از دست بدهد و دشمنانی منتظر او هستند و اگر مار در رختخواب باشد، این منادی است. از بیماری یا مرگ

تعبیر خواب مار سبز

امام صادق در تعبیر مار سبز در خواب می بیند که شخصی در صدد ارتباط و نزدیک شدن به خواب بیننده است و این شخص غالباً مذکر است نه ماده و یا اینکه ظاهر مار سبز نشان دهنده این است که این شخص. می خواهد خواب بیننده را بکشد و قصد بدی دارد و جراحتی بزرگ دارد.

اگر مار سبزی در خواب برای زنی ظاهر شود، تعبیرش این است که مردی قصد بدی دارد و می خواهد او را آزار دهد و بکشد.

تعبیر خواب مار زرد

در اینجا خواب مار زرد را اینگونه تعبیر می کنند که بیننده روزهای سخت و دشواری را پشت سر می گذارد و هدف مورد نظر را از دست می دهد و بسیار مأیوس می شود و ظاهر شدن مار زرد نشان می دهد که بیننده خواب رنج خواهد برد. بیماری یا مرگ و نشانه ای از نگرانی برای سلامتی او.

تعبیر خواب مار سفید

در اینجا امام صادق آن را توضیح می دهد و آن را وجود زنی بد اخلاق توصیف می کند که باید از آن دوری کرد و تفسیر در چگونگی ظهور مار سفید متفاوت است.

یا می توان آن را به گونه ای دیگر تعبیر کرد که بیماری و ضعف و بدبختی است یا نماد موفقیت و پیروزی و خیری است که برای بیننده خواب آمده است.

تعبیر خواب مار برای زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب مار ببیند مژده است و خداوند فرزند پسر به او عطا می کند.

تعبیر خواب مار و کشتن آن

این خواب تعبیر می شود که صاحب خواب از جانب خداوند بر دشمنانش پیروزی آشکاری نصیبش می شود.

دیدن مار در خواب

 1. علمای تعبیر خواب می گویند: دیدن مار در خواب ممکن است نشان دهنده مرگ زن یا شوهر باشد، در صورتی که شخصی او را در بستر خود ببیند.
 2. اما اگر در خواب ببیند که مار به گردنش پیچیده است و آن را سه قسمت می کند، به این معنی است که این شخص زن خود را طلاق می دهد.
 3. اما اگر در خواب ببیند که مار به دنبالش می دود و بعد در سوراخش ناپدید می شود و می خواهد آن را بیرون بیاورد، نشان دهنده این است که این شخص با زنی ازدواج می کند و سپس آن زن می میرد و او را به ارث ببرد
 4. اگر دیدید که در خانه شما تعدادی مار و مار در حیاط خانه وجود دارد، اما از آنها نترسیدید، نشان دهنده این است که آن شخص میزبان تعدادی مفسد در خانه خود خواهد بود.
 5. اگر خوابیده ببیند که مار یا ماری پشت سر او راه می رود و او را تعقیب می کند، نشان دهنده این است که دشمنی در کمین شماست تا به شما آسیب برساند.

تعبیر خواب مار سیاه

کارشناسان تعبیر خواب می گویند مار سیاه در خواب دلیل دشمنی را نشان می دهد اما از طرف خانواده، در حالی که مار سفید نشان دهنده زنی بدخواه است که در درون خود بدی هایی دارد تا به شوهرش آسیب برساند.

اما اگر شخصی در خواب ببیند که همسرش مار به دنیا آورده است، بیانگر این است که همسرش فرزندی نافرمان به دنیا خواهد آورد، اما اگر در رختخواب خود مار را بکشد، بیانگر مرگ همسرش است.

دیدن مارهای کوچک در خواب

 1. فقهای تعبیر خواب در مورد دیدن مارهای کوچک در خواب می گویند اگر نظر زن باشد، نشان دهنده این است که او بچه جدیدی به دنیا می آورد، اما این نوزاد برای او ترس و دردسر ایجاد می کند.
 2. کارشناسان تعبیر خواب می گویند وجود تعدادی مار کوچک در خانه ها نشان دهنده وجود یکسری نگرانی ها و مشکلات فراوان است اما اگر مارها به داخل وسایل خانه یا روی تخت بالا بروند نشان دهنده پول زیاد است. .
 3. اگر مار رنگی باشد، نشان می دهد که گروهی از زنان حیله گر در اطراف این مرد هستند که سعی دارند او را فریب دهند و از شر او خلاص شوند.
 4. اما اگر در خواب ببیند که از گوشت مار کوچکی می خورد، بیانگر آن است که به این شخص پول زیادی می رسد و بر دشمن خود پیروز می شود.
 5. اگر شخصی در خواب ببیند که گروهی از مارها دور شما پیچیده اند، اما شما را در معرض آسیب قرار نمی دهند، بیانگر آن است که گروهی از دشمنان خانواده شما هستند، اما به شما آسیبی نمی رسانند.

تعبیر دیدن مار و مار به تفصیل یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا