تعبیر خون ادرار در خواب دیدم در خواب خون ادرار می کنم

معنی بول کردن خون دختر مجرد برای زن متاهل و باردار و مطلقه

اول: معنی ادرار در خواب

 1. هر که ببیند ادرار می کند، این نشان دهنده نگرانی بسیار است
 2. بینا فقیر که ادرار می بیند نشان می دهد که به پول و ثروت خواهد رسید
 3. بیننده زندانی که ادرار می بیند نشان می دهد که از زندان آزاد شده است
 4. بیننده اسیری که ادرار می بیند نشانگر رهایی اوست
 5. بیننده ای که در سفر است و ادرار می بیند، نشان می دهد که سالم برمی گردد
 6. قاضی بینا که بول می بیند این رؤیت ستودنی نیست
 7. بیننده تاجری که ادرار می بیند نشان می دهد که وارد معامله زیانباری خواهد شد
 8. هر که ببیند با پیژامه ادرار کرد، دلالت بر آن دارد که بیننده رزق و روزی فراوان و خیر خواهد یافت.
 9. هر که ببیند در نهر بول کرده است، نشان می دهد که بیننده عقیم است و بچه دار نمی شود.
 10. هر کس گمان کند در چاه ادرار می کند، این نشان دهنده پرداخت پولی است که بیننده از راه غیرقانونی به دست آورده است.

تعبیر کسى که ببیند در خواب خون بول مى کند

 1. هر کس در خواب ببیند که بول کرد و بول به صورت خون بود، یعنی در دوران قاعدگی با زنی همبستر می شود.
 2. کسى که ببیند ادرار مى کند، ولى در مجراى ادرار احساس درد و سوزش مى کند، دلالت بر آن دارد که با زنى از محرمان خود یا مطلقه یا زنى که بر عهده او نیست، همبستر شود.
 3. هر کس ببیند که ادرار می کند و توله به شکل شیره است، دلالت بر آن دارد که صاحب خواب مردی اسراف کننده و تبذیر کننده است.
 4. هر که ببیند ادرار می کند و ادرارش بوی بدی دارد، نشانگر طرد و بی مهری او در بین مردم است.
 5. هر كه ديد كه آب ميوه بول كرد، بيانگر آن است كه صاحب خواب در معرض رسوايي قرار مي گيرد.
 6. هر کس دید که مار از آلت تناسلی بیرون می آید، نشان دهنده تولد فرزند پسر است، اما وقتی بزرگ شد دشمن شما خواهد بود.
 7. زنی که ببیند خون ادرار می کند، دلالت بر آن دارد که صاحب خواب با مردی از محرمانش همبستر می شود.
 8. هر کس ببیند که به مقدار غیرعادی زیاد ادرار می کند، این نشان می دهد که او تمایل زیادی به تجارت عملی با جوانان دارد.
 9. هر کس در خواب ببیند که بول می کند، بیانگر آن است که صاحب خواب فحشا می کند.

تعبیر خواب خون در ادرار – YouTube تعبیر بیرون آمدن خون با استاد ایاد العدوان – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا