تعبیر چراغ در خواب دیدن نور در خواب

منظور از چراغ چراغ برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن حامله، آیا چراغ ها منفجر می شود، خریدن حباب سوخته، چراغ خاموش می شود، امام صادق(ع) و غیره.

تعبیر خواب نور ابن سیرین

 1. مفسران می گویند تعبیر چراغ در خواب امری بسیار ساده است.
 2. کسی که خود را در حالی که چراغی به دوش می‌کشد و درونش آتش روشن می‌کند، می‌بیند که در زندگی خود تصمیم درستی می‌گیرد و ممکن است در آستانه ازدواج با دختری صالح باشد.
 3. برای زوج های متاهل، مرد یا زنی که در خواب خود را در حال روشن کردن چراغ ببیند، فرزندان خوبی خواهد داشت.
 4. اگر خواب پر از لامپ های روشن باشد، زندگی بیننده رویا درخشان و درخشان، پر از شادی و آرزوهایش برآورده می شود.
 5. هر کس خود را بیهوده ببیند که چراغ را روشن می کند و برای تعمیر چراغ تلاش می کند، مرحله سختی را پشت سر می گذارد که نشان دهنده نارضایتی است و ممکن است حکایت از مرگ نزدیکان داشته باشد.
 6. اگر در خواب چراغ شکسته دیده شود، به معنای ناامیدی بزرگی است که بیننده خواب ممکن است متحمل شود
 7. هرچقدر هم شکل چراغ و منبع نور متفاوت باشد، تعبیر خواب همان است که مربوط به درجه روشنایی و قدرت آن در خواب است.
 8. نور در خواب نماد خوبی است که بیننده در زندگی واقعی دریافت می کند، به خصوص اگر نور سفید و بسیار روشن باشد.
 9. نور در خواب بیانگر این است که فرد مجرد به زودی با فرد مناسبی که به دنبال او است ارتباط پیدا می کند و در خواب متاهل به زایش و فرزند اشاره دارد.
 10. هر کس در خواب ببیند که نور پس از خروج از مکان تاریک و تاریک نیرومندتر می شود، بیانگر آن است که مشکلاتی که برایش پیش می آید برطرف می شود و خیرهای فراوانی به دست می آورد.
 11. دیدن نور در خواب در خواب بیننده نگران، بیانگر تسکین، تسکین، حل مشکلات پیش روی او و تسکین پس از خستگی زیاد است.
 12. هر کس در خواب خواب ببیند که نور شدیدی می بیند و در زندگی او در امری شک و تردید وجود دارد، نشانه آن است که هر چه از آن رنج می برد روشن می شود و دشواری های پیش روی او برطرف می شود و تحقق آنچه او آرزویش را دارد
 13. اگر بیننده زن حامله باشد و در خواب ببیند که به سوی نور شدیدی می رود، نشانگر آن است که فرزند ذکور به دنیا خواهد آورد.
 14. نور در خواب معانی متعددی دارد، از جمله بد و خوب، و شروع می کنیم که راهنمایی برای کافر است، اختلاف از مردم دور می شود و مشکلات برطرف می شود.
 15. اگر بیننده در خواب از روشنایی به تاریکی بیرون رود، نشانگر آن است که بعد از ثروتمند شدن فقیر می شود و اگر هدایت شود گمراه می شود.
 16. یکی از نشانه های نور در خواب نیز کردار نیک و پدر و مادر خوب است
 17. اگر خواب بیننده در خواب پیراهنی بپوشد یا ردای نورانی بپوشد، این نشان می دهد که او دانشی به دست خواهد آورد که به نفع او باشد.
 18. بیرون آمدن نور از بدن در خواب، خواب بیننده را پیشگویی می کند که پسری خواهد داشت.
 19. گاهی تاریکی دلالت بر دریا دارد و نور دلالت بر خشکی دارد، همچنان که تاریکی حبس و نور نشان دهنده آزادی است.

تعبیر چراغ گاز در خواب

اگر چراغ گازی دیدید به معنای بهبود و محیطی دلپذیر است. اگر لامپ گازی را دیدید که منفجر می‌شود یا از کار افتاده است، این پیش‌بینی می‌کند که با یک مصیبت نابهنگام تهدید می‌شوید.

چشم انداز چراغ واسم یوسف – یوتیوب مشاهده نور و بیان آن و معانی نور در خواب به تفصیل – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا