تعبیر خواب نوزادان در خواب و مکیدن و لیسیدن در خواب

با دیدن لیسیدن از آلت، سینه، مقعد، فرج، سینه، خروج شیر یا منی، و شیر دادن به دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، خواب دیدم فرزند را برای ابن سیرین شیر می دهم.

  1. هر که ببیند شیر می دهد، ذلت و اندوه است
  2. و هرکس در خواب ببیند که انسان یا حیوانی او را از جایی که شیر نمی خواهد شیر می دهد، طلب امری دشوار است.
  3. و هر که در خواب ببیند که شیر می خورد و نداند، خیری در او نیست
  4. و هر کس در خواب ببیند که حیوانی به او شیر می دهد، کسب مال و منفعت است و الکرمانی گفته است خواب شیر دادن به دست آوردن مالی است و اگر از انسان یا حیوانی باشد که گوشت آن خورده نشود. پس حرام است و اگر از حیوانی باشد که گوشتش خورده شود، پول حلال است و گفته شد الدر از رحمت انسان است.
  5. و هر کس در خواب ببیند که شیر خورده است، خواه خون باشد یا حیوان، و اگر مایعی از سینه بیرون آید، خواه نوع آن محبوب باشد یا منفور، پول است و اگر جامد باشد، نیست. ممدوح است و گفته شد منفعت است مگر اینکه صفت نفس یا حرکتی باشد و اگر چیزی در آن باشد دلالت بر فرزند دارد و اگر نوع آن دوست داشتنی باشد. فرزند صالح است و اگر منفور باشد مردود است
  6. و اگر زنی ببیند که مردی از شیر او شیر می دهد، به اندازه ای که شیر می دهد از او پول می گیرد و ناپسند است.
  7. اگر زن ببیند که مردی به او شیر می دهد، فایده ای ندارد و در مورد شیر دادن او به زن دیگر، اختلاف است.
  8. می گفتند هر که خواب ببیند پسری را شیر می دهد یا شیر می دهد، او را می بندند و دری بر او می بندند و مضطرب می شود.
  9. و اما مکیدن آلت، برای شیرده و شیرده خوب است و خیر حاصل می شود و حاجتی برآورده می شود.

رویای مکیدن و در آغوش گرفتن مرد مرد یا سینه و مقعد و فرج – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا