تعبیر دیدن تور در خواب تور ماهیگیری در خواب

معنی تور

تعبیر شبکه در خواب

 1. اگر کسى ببیند که تور در دست اوست و در حال مسافرت است، نشانگر بازگشت اوست
 2. دلواپس اگر تور را در خواب ببیند، بیانگر افزایش نگرانی است
 3. دیدن تور در خواب برای ماهیگیران بیانگر خیر و فایده است.
 4. دیدن اینکه در توری می‌افتید یا در آن گیر می‌افتید، خواب نشان می‌دهد که در هنگام شکوفا شدن شرایط، دشمنان منتظر شما هستند.
 5. اگر دختری همان خواب را ببیند، نشانگر این است که اطرافیان او را به شرارت یا افترا می کشانند.
 6. دیدن پنجره قدیمی پاره شده نشان دهنده بحران و پریشانی است
 7. دیدن تور ماهیگیری در خواب، نشانه تغییر است
 8. مشاهده استفاده از تور برای گرفتن چیزی نشان دهنده برخورد بدون اصول با افراد دیگر است
 9. و تور پر از ماهی در خواب بیانگر رزق و خیر فراوانی است که به شما خواهد رسید، اما
 10. اگر بیننده در خواب ببیند که برای شکار بیرون رفته و با شکار فراوان یک نوع حیوان اعم از آهو، خرگوش یا الاغ برگشته است، شکار در اینجا نشان دهنده غنیمت است.
 11. اگر خواب این بود که شخصی پرنده یا گاو را برای تفریح ​​و نه برای شکار شکار می کند، بدین معنی است که زن خود را طلاق می دهد.
 12. هر کس در خواب ببیند که سگ های شکار برای شکار بیرون رفتند، یعنی برای همه مردم خیر می شود و اگر ببیند سگ ها از شکار برمی گردند، بیانگر از بین رفتن ترس است.
 13. برای کسی که در خواب می بیند که ماهی تازه و شیرین می گیرد، به این معنی است که به سمت چیز خوبی می رود و برای رسیدن به آن تلاش می کند.
 14. اگر مردی در خواب ببیند که در حال شکار است این از هر جهت برای او بهتر است اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد صاحب پسر می شود.
 15. هر کس در خواب ببیند که برای شکار بیرون می رود و دامی ببیند که در آن افتاده است، یعنی به سلامت حیله و نیرنگ می افتد، ولی هر که ببیند دام یا دام گذاشته است. امرار معاش، اما با فریب.
 16. اگر خواب دیدید در حال ماهیگیری هستید، به این معنی است که در حال جستجوی درون احساسات و خاطرات مدفون خود هستید و جستجوی شما منجر به سیل احساسات و حوادث دوباره در سطح زندگی و خاطرات شما می شود.
 17. اگر می بینید که در یخ ماهیگیری می کنید، این نمادی است که شما در حال شکستن موانع سختی هستید که مانع از خانه شما و احساسات دردناک شما می شود، اما این بار اصرار دارید که با آنها روبرو شوید و بر آنها پیروز خواهید شد.
 18. اگر می بینید که ماهیگیری می کنید، به این معنی است که به استراحت و آرامش نیاز دارید.
 19. ظاهر یک گربه سیاه در خواب ترسناک و خطرناک است
 20. ماهی مرده در خواب بیانگر از دست دادن ثروت و قدرت پس از یک فاجعه دردناک است.
 21. اگر مجرد هستید و با ماهیگیری باردار می شوید، این نماد یک عاشق خوش تیپ و با استعداد است که به زودی مال شما خواهد شد.
 22. صید ماهی تازه ممکن است نمادی از ثروت زیاد و خوش شانسی باشد

شبکه ای در خواب حیله و فریب و رزق و دانش و کسب امید و پیروزی بر دشمنان برای صاحبان آن است و در آن و برای کسانی که معاش از آن بود و از زندان و پریشانی او آگاه بودند. و به مسافر اشاره کرد که از سفر برمی گردد، مخصوصاً اگر سفرش در دریا باشد، و تور به نگران افزایش نگرانی و شدت او و برای صیاد حکایت از خیر و سود دارد. راهنمای خوبی برای کسی است که چیزی را از دست داده است

تعبیر تور ماهیگیری در خواب

اگر تور ماهیگیری را در خواب دیدید، خوشی ها و سودهای کوچک و زیاد را پیش بینی می کند. اگر تور ماهیگیری پاره شده را می بینید، آنگاه ناامیدی های ناراحت کننده را پیش بینی می کند.

تفسیر دید شبکه یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=9BzFUgCo5Bw

تعبیر خواب رؤیای شکار در خواب شیخ وسیم یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=AJxebQi1UWI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا