تعبیر کاغذ سفیدی که در خواب روی آن نوشته شده است

کاغذ برای مجرد است، برای متاهل، برای زن باردار، چه کاغذ سفید برای دادن مردی که نوشته و امضا و نامه را به ابن سیرین داده است.

 1. کاغذ سفید در خواب به طور کلی نشان می دهد که شما وارد مرحله جدیدی از زندگی خواهید شد، چه در سطح شخصی و چه در سطح حرفه ای
 2. اگر کاغذ سفیدی می بینید و دوره احساسی را سپری می کنید، این نشان دهنده وفاداری، صداقت و صمیمیت شریک زندگی است.
 3. اگر یک کاغذ سفید به کسی بدهید به این معنی است که پول دریافت شده است
 4. اگر یک کاغذ سفید روی آن به خوبی نوشته شده است، این نشان دهنده پروژه های جدید و موفق با وجود مشکلات است
 5. اگر خط نامفهوم و بد است، این نشان دهنده ورود به پروژه های پر از مشکلات با وجود فداکاری است.
 6. اگر دیدید که کاغذ نوشته ای می دهید، نشان دهنده خوبی، رسیدن به هدف و هوشیاری است.
 7. اگر مقاله نوشته شده ناشناس باشد، این نشان می دهد که از کسی که انتظارش را نداشتید آسیب خواهید دید.
 8. اگر کاغذی دیدید که روی آن خبرهای خوبی نوشته شده بود، این نشان می دهد که چیزهای زیادی خواهید داشت که باعث می شود احساس قدردانی و خوشحالی کنید.
 9. جوهر آبی نشان دهنده ثبات و اشتیاق است و شما می توانید از دیدن آن خوشحال شوید زیرا معانی آن مثبت است.
 10. جوهر قرمز نشان دهنده سوء ظن و حسادت است، بنابراین سعی کنید از خود در برابر افرادی که به شما نزدیک هستند اما نیت بدی دارند محافظت کنید.
 11. اگر زن شوهردار ببیند که با مرکب روی کاغذ سفید می نویسد، این به معنای خوشبختی فرزندانش است یا اگر بیننده خواب دختر مجردی باشد.
 12. اگر در خواب ببیند که کاغذهای سفید و خودکاری در دست دارد، به این معنی است که با غریبه ثروتمندی که دارای اقتدار و نفوذ است ازدواج خواهد کرد.
 13. تمام کاغذها و کتابها و خودکارها در خواب بیانگر خبرهای خوب و خوش است
 14. کاغذهای پاره شده، حتی در خواب، حکایت از یک چیز خوب یا نجات از مشکلی دارد که بیننده خواب به آن دچار شده است.
 15. اگر بیننده در خواب کاغذهایی را ببیند که با مرکب سیاه نوشته شده اند، نشان دهنده عقد ازدواج است که به اتمام می رسد
 16. اگر اوراق به رنگ آبی نوشته شده باشد نشان دهنده گواهی موفقیت است
 17. اگر کاغذها را با رنگ قرمز بنویسید، نشانه یک معامله بزرگ است
 18. کاغذهایی که روی آن با رنگ سبز نوشته شده بود پاسپورت است

تعبیر یک کاغذ سفید در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا