تعبیر دیدن ریش زن در خواب دختر مجرد و متاهل و باردار

تعبیر خواب ریش کندن موی چانه برای زن برای ابن سیرین موی صورت خواب دیدم ریش و سبیل دارم.

  1. اگر زن مجردی ببیند که ریش دارد، بینش حکایت از کسالت همراه با تجرد دارد و فکر شما تحت سلطه ازدواج است و همچنین بیانگر این است که عجله در امر ازدواج موفق نخواهد بود.
  2. اگر زن حامله ببیند که ریش دارد، بیانگر آن است که پسر خواهد داشت
  3. اگر زن ببیند که ریش دارد، بیانگر این است که اگر بچه دار نشود، خواب نشان می دهد که زایمان نمی کند.
  4. خواب ممکن است نشان دهنده نقشی باشد که شما برای جبران غیبت مرد بازی می کنید و اینکه او جای او را می گیرد
  5. این خواب ممکن است به ارتکاب گناه یا چیزی خلاف طبیعت اشاره داشته باشد
  6. اگر زن مجردی ببیند که ریش برای تراشیدن دارد، نشانه نامزدی، آشنایی یا عشق جدید است.
  7. و اما زن شوهرداری که در خواب ببیند ریش دارد و می تراشد اگر با شوهرش مشکل داشته باشد به فضل خدا تمام می شود.
  8. و اما زن حامله ای که در خواب می بیند ریش دارد که می تراشد، نشانه آمدن دختر است.

تعبیر خواب ریش برای زن – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=iE1GlQ-X81U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا