تعبیر درآوردن انگشتر در خواب درآوردن انگشتر در خواب

رؤیای درآوردن انگشتر از انگشت دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، خواه طلا، نقره، خرید، فروش، گمشده، شکسته، انگشتر نامزدی ابن سیرین.

 1. رؤیای درآوردن انگشتر از انگشت نامزد خطر واقعی ندارد، پس نگران دور شدن از شریک زندگی خود یا خیانت یا تمام آن توهمات نباشید. بلکه این خواب بیانگر رهایی از سختی ها و سختی هایی است که در زندگی واقعی با آن روبرو هستید.
 2. اگر متاهل هستید، دیدن کنده شدن حلقه به معنای احتمال جدایی، مشکلات زناشویی یا قرار گرفتن شوهر در معرض مشکل خاصی است.
 3. اگر دیدید که برای خرید انگشتر وارد جواهر فروشی می شوید، این نشان می دهد که اگر مجرد باشید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل باشید صاحب فرزند خواهید شد. متقابلا
 4. اگر دیدید که در یک جواهر فروشی حلقه می فروشید، این نشان دهنده جدایی، دوری یا ضرر مادی است.
 5. اگر در خواب حلقه ای طلایی ببینید، نشان دهنده جدایی شما از معشوق یا نامزدتان است.
 6. و اگر انگشتر نقره ای است، مطمئن باشید که اگر نامزد باشید، یا اگر با کسی فامیل هستید، نامزد می کنید.
 7. اگر حلقه ای را دیدید که با الماس پوشانده شده است، این نشان می دهد که با فردی صاحب اقتدار، نفوذ و فرهنگ قوی آشنا خواهید شد.
 8. اگر دیدی که شوهرت به تو انگشتر داده است بدان که به زودی باردار می شوی. اما اگر دیدید حلقه ازدواجتان را گم می کنید یا می فروشید نشان دهنده جدایی و دوری از شوهر است.
 9. دیدن انگشتر در خواب زن حامله نشان دهنده جنسیت نوزاد است. اگر انگشتر طلاست پس پسر باردار هستید. اگر انگشتر نقره باشد شما صاحب یک دختر خواهید شد
 10. اگر مجرد هستید و در خواب می بینید که حلقه ازدواج یا حلقه به دست دارید و یا در جایی حلقه پیدا کرده اید، بیانگر آن است که داماد مناسب خود را پیدا خواهید کرد و با او ازدواج خواهید کرد.
 11. اگر ازدواج کردید و این خواب را دیدید، دلیل بر این است که باردار خواهید شد و صاحب یک پسر خواهید شد
 12. زندانی در خواب نشانه رهایی از پریشانی است که شخص در حال تجربه آن است و همچنین بیانگر آن چیزی است که بیننده خواب برای رسیدن به آن تلاش می کند. هر کس در خواب سلول زندان خود را بدهد یا از کسی بخرد مقامی به دست می آورد که برای به دست آوردن آن تلاش بسیار کرده است.
 13. خواب بیننده ای که در خواب قفس یا انگشتر آهنی به دست می کند، پس از خستگی به او خیر می رسد و کسی که قفس خالی به سر می کند، خیر می یابد.
 14. هر که زندانی را در خواب ببیند و ازدواج کرده باشد، پسری دارد، اما هر که زندانی را قرض بگیرد، صاحب چیزی خواهد شد که مدت زیادی برایش باقی نمی ماند. و اما کسی که در خواب سلول زندان خود را بشکند، زن خود را طلاق می دهد و هر که سلول زندان خود را بفروشد، همسرش او را ترک می کند.

تفسیر انگشتر – یوتیوب

تعبیر دیدن طلاق در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا