تعبیر خواب لیمو در خواب و لیمو در خواب

معنی لیمو برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، چه خوردن لیمو سبز زرد، چه آب خوردن برای ابن سیرین.

 1. پوست لیمو نشان دهنده تغییر در وضعیت شما است و رنگ پوست نقش اساسی در این زمینه دارد
 2. اگر پوسته زرد است، نشان دهنده تغییر وضعیت شما برای بدتر است، مثلاً بیماری یا خستگی شدید.
 3. در مورد پوسته سبز، نشانه خوبی است که به شما نوید آرامش، خوبی و رهایی از نگرانی را می دهد.
 4. اگر زنی متاهل هستید، پوست لیمو در خواب ممکن است موجب ثروت فراوان و شانس شود، در حالی که چیدن لیمو به بارداری تعبیر می شود.
 5. اگر هنوز مجرد هستید، پوست لیمو در خواب شما بیش از یک علامت دارد
 6. رنگ سبز آن نشان دهنده خوبی قلب شما، زرد آن نشان دهنده حسادت است و مهمترین چیز در چیدن لیمو است که به شما امکان می دهد قلب کسانی را که دوست دارید به دست آورید.
 7. تعداد لیموهایی که در خواب پوست می کنید، تعداد ماه ها و روزهای باقی مانده پس از تولد را به شما می گوید و این معنای غالب این خواب است.
 8. لیمو برای زنان مجرد در خواب نشانه های زیادی دارد، لیموترش اگر در خواب ببیند سبز رنگ است که نشان دهنده مهربانی قلب اوست و لیموی زرد نشان دهنده حسادت اوست.
 9. و چیدن لیمو برای یک دختر مجرد برای بردن کسی است که دوستش دارد و درخت لیمو نماد پدرش است.
 10. لیمو در خواب زن متاهل نشان دهنده نیکی است و اگر سبز ببیند نشان دهنده اقبال اوست و لیمو چیدن از درخت دلیل بر حاملگی اوست.
 11. و اگر رنگ لیمو زرد باشد، نشانه خستگی و نگرانی و دشمنی است.
 12. لیمو در خواب یک زن باردار معانی مختلفی دارد، زیرا اگر زرد باشد نشان دهنده مشکلات بارداری است.
 13. در مورد شماره او در خواب، گواه روزهای جدا شده از تولد است
 14. لیمو سبز نشان دهنده تولد پسر و چیدن لیمو نشان دهنده نزدیک شدن به تولد است و سن آن گواه زایمان ایمن است.
 15. در بسیاری از موارد، درخت لیمو ممکن است نماد یک مرد مفید با دانش و پول خود باشد
 16. و اگر سبز باشد نماد شوهر یا پدر است
 17. و در خواب مرد لیموترش زن است، مخصوصاً اگر بزرگ باشد و شاخه های زیادی داشته باشد، و زن است اگر شاخه هایی داشته باشد که سایه دار باشد، و لیموترش در خواب برای هر که ببیند، برکت است.
 18. لیمو در خواب، اگر یک دختر مجرد آن را ببیند، معانی زیادی دارد.
 19. اگر زن مجردی در خواب لیمو چید، علامت امر به پدر است و آبلیمو در خواب زن مجرد، بیانگر دلی خسته از نوشیدن آن است.
 20. اگر زن مجردی در خواب به کسی آب لیمو تعارف کند، دلیلی بر این است که او را به دردسر می اندازد.
 21. اگر زن متاهلی در خواب خود لیمو سبز ببیند، نشان دهنده پول یا خوش شانسی اوست و چیدن لیمو در خواب زن متاهل از درخت لیمو نشان دهنده وجود حاملگی است.
 22. لیموی زرد در خواب بیانگر خستگی، نگرانی و ناراحتی است و ممکن است نشان دهنده نزاع باشد.
 23. در خواب زن باردار، لیمو تعابیر متعددی دارد، لیمو زرد نشان دهنده مشکل در بارداری و تعداد لیموترش است، زن باردار ماه های باقی مانده برای زایمان را می داند و لیمو سبز برای او نعمت است و آبلیمو نشان دهنده نزدیکی تولد او

تعبیر دیدن لیمو – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ki4jKLXT5jE

تفسیر بینش استاد ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا