تعبیر سیاهی صورت در خواب دیدن سیاه پوست در خواب

با دیدن سیاهی صورت دختر مجردی که با زن حامله ازدواج کرده، تیره شدن بدن، سیاهی را دیدم، صورت شوهرم، زن، سیاهی صورت، سیاهی مرده زشت. چهره ابن سیرین

 1. دیدن پوست یا به طور کلی پوست در خواب، نشانه پوششی است که بیننده خواب در واقعیت می پوشاند
 2. اگر رنگ چهره خوب است، خواب به اعمال نیکی اشاره دارد که بیننده خواب از مردم پنهان می کند
 3. اگر پوست سیاه یا زشت باشد، خواب بیانگر اعمال بدی است که بیننده خواب از دیگران پنهان می کند
 4. و سیاه شدن رنگ پوست یا صورت در خواب، نشانه دوری از خدا و ترک عبادات و اطاعت است.
 5. هر کس در خواب ببیند که صورت یا پوستش سیاه شده و در اصل، یعنی غیر از آن بوده است، بینایی او حکایت از ضعف ایمان و بدی حال بیننده در اخلاق و دین او دارد.
 6. اما کسی که در خواب ببیند صورتش سیاه است و لباس سفید پوشیده است، این خواب به دختری است که در روزهای آینده خواهد داشت.
 7. اگر کسى در خواب سياهى ببيند و جامه و جامه کثيف بر تن داشته باشد، ديدن او بيانگر نفاق و دروغ گفتن به خدا و ترک دين است.
 8. و اما کسى که در خواب ببیند صورتش سیاه شد، گویا خاک بر آن پوشیده باشد، رؤیت او حکایت از نزدیک شدن مرگ و نزدیک شدن مرگش دارد.
 9. می گفتند سیاه شدن رنگ صورت یا پوست در خواب برای کسی که در حقیقت قوت و شجاعت دارد، نشانه ترسو و ضعفی است که به او می رسد.
 10. پوست تیره در خواب ممکن است در مواردی اشاره به ثروت و پول داشته باشد، کسی که در خواب شخصی سیاه پوست یا صورت سیاه را ببیند و این شخص در واقعیت بوده است.
 11. غیر از آن، خواب به پول و ثروتی اشاره دارد که این شخص در واقعیت دارد
 12. و زن سیاهپوست در حقیقت اگر کسی او را در خواب ببیند، رؤیت او حاکی از خیر و روزی است که در بیداری به خواب بیننده می رسد.

تفسیر صورت سیاه – یوتیوب

چشم خواهر یک چهره سیاه است – YouTube

رویای تاریک – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=svyzH2niFac

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا