تعبیر دیدن موی بلند در خواب و موی کوتاه در خواب

تعبیر خواب مو دختر مجرد متاهل باردار مطلقه خواه صاف و مجعد و مشکی و بلوند و قرمز و خاکستری خواب دیدم موهایم بلند و کوتاه و ریزش می شود و غیره.

تعبیر نماد مو در خواب

 1. دیدن موهای بلند به خصوص در بینش خانم ها چیز خوبی است، زیرا نمادی از عمر طولانی، پول فراوان و زیاد است.
 2. دیدن موهای کوتاه حکایت از غم و ناراحتی دارد، خدای ناکرده
 3. و باید بدانیم که این تعبیر برای کسی است که موهای خود را بلند یا کوتاه ببیند که در واقعیت نیست.
 4. محققین و مفسران خواب می گویند که دیدن مو در خوابی که به طور غیرعادی بلند است، در حقیقت نمادی از افزایش سن، افزایش پول یا دانش است.
 5. یا کسب مقام، منزلت یا اقتدار یا سود حاصل از تجارت
 6. زنی که در خواب می بیند موهایش بلند می شود ممکن است نشان دهنده بچه دار شدن، در خواب زن متاهل یا مرگ پدرش در صورت مجرد بودن باشد.
 7. دیدن موهای کوتاه خوب نیست، بر خلاف دیدن موهای بلند، که در آن این دید، خستگی و اندوه را به همراه دارد.
 8. دیدن موهای کوتاه در خواب که در ذات بیننده نیست، نشانه نگرانی و پریشانی یا وقوع مصیبتی یا اتفاق ناخوشایندی است.
 9. دیدن شخصی در خواب به گونه ای که گویی موهای خود را می کشد، بیانگر مصیبت است یا شنیدن خبر غم انگیز یا بدی در راه.
 10. دیدن مردی که در خواب موهایش را تراشیده اند به معنای پیروزی بر دشمنان، غرور، قدرت و اعتبار است.

تعبیر دیدن شعر در خواب ابن سیرین

 1. امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده اند که دیدن مو به طور کلی در خواب بیانگر مسائل و معانی بسیار مختلف است، یا مو در خواب به پول و رزق اشاره دارد.
 2. همینطور ممکن است دیدن شعر در خواب بیانگر عمری باشد که بیننده خواب در واقعیت زندگی می کند و سن او چه طولانی باشد و چه کوتاه.
 3. و اما حالت خوب مو و نرمی آن در خواب، بیانگر افزایش جلال، شرافت و مقامی است که بیننده خواب در زندگی واقعی به دست می آورد.
 4. هر کس در خواب ببیند که موهایش نرم شده است، این خواب بیانگر افزایش و رشد پول و ثروت متعلق به یکی از صاحبان بینش در واقعیت است، خواه مدیر کار باشد یا حاکم و رئیس جمهور.
 5. در مورد موهای مجعد در خواب، نشانه افتخار و شکوهی است که بیننده خواب در زندگی واقعی با آن زندگی می کند.
 6. اگر این موی مجعد بلند و به صورت گروهی پراکنده باشد، این بینش نشان دهنده پراکندگی و توزیع پول متعلق به مقام یا رئیس است.
 7. با توجه به دیدن برآمدگی در خواب که اصطلاحی است به موهای بلندی که روی شانه می ریزند، دیدن آن در خواب خواه صاف باشد یا مجعد، بر حسب حالت، بیش از یک معنا را نشان می دهد. که رویا بیننده در واقعیت است.
 8. اگر بیننده عادل باشد، دید او به افسار حکایت از افزایش عزت و اعتبار و اعتبار در بین مردم دارد.
 9. اما اگر بیننده در بیداری صاحب مال و مال باشد، رؤیت موی بلند او که بر دوش بی نظیر است و افسار نامیده می شود، رؤیت او حاکی از مال و ثروتی است که در واقع دارد.
 10. و فقیر که در خواب موهای بلند خود را ببیند که بر دوشش پهن شده است، پس این رؤیت حاکی از گناهان و نافرمانی های بسیار است که در بیداری به سراغش می آید.

تعبیر خواب مو – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Eb3sei2In4o

رویای موهای بلند – یوتیوب

تعبیر دیدن موهای بلند استاد ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا