تعبیر مفاتیح در خواب و کلید در خواب

رویای کلید برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، خواه کلید گم شده باشد، پیدا کردن کلید شکسته، باز کردن در یا دادن ماشین کلید ابن سیرین، نابلسی، امام صادق و غیره

تعبیر کلید در خواب ابن سیرین

 1. کلید یا کلید نام خود را از دهانه گرفته است و بازکن به معنای فرج است و کلید وسیله ای است که جیب یا کیفی از آن باقی نمی ماند، ما روزانه در خانه، محل کار و ماشین از آن استفاده می کنیم.
 2. کلید در خواب یکی از نمادهای مهم است و تعبیر آن مربوط به حالت بیننده، زمینه خواب و شکل کلید است.
 3. وجود کلید نشان دهنده یک تغییر قابل توجه مورد انتظار در زندگی بیننده است
 4. کلید ممکن است نشان دهنده تماس پاسخ داده شده باشد
 5. کلید در خواب بیانگر پیروزی بر دشمنان، رزق و روزی و تسخیر است
 6. ممکن است کلید به حج، ازدواج، کسب علم یا تجارت تعبیر شود
 7. و دیدن کلید بدون دندان در خواب، بیانگر ظلم بر یتیم است
 8. و اما دیدن کلید آهنی، نشانگر مردی شجاع، قوی و خطرناک است
 9. و کلیدهای بسیار در خواب کسب سلطان و اعتبار در میان مردم است
 10. هر که در خواب در را بگشاید یا با کلید قفل کند، به آرزوی خود می رسد و به حاجت می رسد.
 11. از دست دادن کلید در خواب، سختی و حوادث ناخوشایند است
 12. در مورد یافتن آن، اطمینان خاطر و تغییری خوشایند در زندگی است
 13. و شکستن کلید در خواب، جدایی و جدایی است

تعبیر کلید در خواب

کلیدها در خواب عبارتند از سلطان، اعتبار، پول و شانس بزرگ، و همچنین در گنج ها بیان می شوند. هر کس در خواب ببیند که کلید یا زنجیره ای از کلیدها را برداشت، به اندازه ای که دید، قضا و مال بر او تأثیر می گذارد، و هر که در خواب ببیند که دری را با کلید می گشاید تا باز کند، آن کلید دعا می کند. که پاسخ داده خواهد شد.

همچنین گفته اند که کلید در خواب رزق یا کمک است و کلید چوبی بد است و کلید آهنین پیروزی از جانب خداوند است.

هر که ببیند کلیدهای زیادی در دست دارد، به مقام و منزلت می رسد. هر که در را با کلید باز کند، زن مورد نظرش را به دست می آورد و اگر بدون کلید در را باز کند، حاجتی دارد که سالیان دراز در پی آن بوده است. و هر کس در خواب ببیند که کلیدی می یابد یا آن را می گیرد، علامت و علامت آن است که آن شخص پس از کوشش فراوان ثروتمند می شود که بر سر تاج نیکی بر سر می گذارد.

تعبیر خواب کلید

کلید: D برای حاکم بر وجوه، و دیگران. و متخصص برای باز کردن مکان ها، و تسهیل مشکلات. و صاحب امر و نهی کننده باشید. همچنین گرایش: مسافر چون غایب است، و آنچه لازم است می آورد. و اما ملاقه و الک و الک و صافی: مردم متوسطی هستند با نیکی، گردآورنده گفت: شخصی گفت: دیدم سرد شدم. همینطور خداوند متعال به من فرمود: گفت: من سردترین آهن بودم، گفتم: تو در جنگ لشکریان ما را می پوشی و پیروز می شوی. به همین ترتیب، دیگری گفت: با این حال گفت: من سردترین سم اسبها بودم، پس به او گفتم: تو دریانورد می شوی. همین طور دیگری گفت: گفتم: شما مسافر خانه ای می شوید. به همین ترتیب، دیگری گفت: امّا گفت: نزد شمشیر و چاقو چوب سرد می کردم. و شخصی گفت: دیدم کلید دری شدم، گفتم: تو دربان شوی، چنین شد. همینطور جلیل القدر گفت، گفتم: به میزان حسن در، مقام بلندی به دست می آوری. دیگری گفت: دیدم در کلیدی دندان شدم، گفتم: چیزی را باز کردم، گفت: آری، گفتم: از نقبی عبور می کنی و در برابر صاحبان آن مکان مقاومت می کنی و آنها از بالای سر تو هستند، سپس بگیر. سنگر را از پایین و بالا بروید و مکان برای شما باز می شود. شخصی به من گفت: دیدم کلیدم بی دندان است، گفتم: انگشتانت آسیب دیده است، چنین شد. و همین طور دیگری گفت: گفتم: دندانت رفته و مانند آن، دیگری گفت: گفتم: باغت خراب شده است.

تعبیر گم شدن کلید در خواب

گم شدن کلید یا گم شدن دسته کلید نشانه از دست دادن یکی از عزیزان، از دست دادن پول یا پول و یا حتی از دست دادن موقعیت، شغل و پول است. یافتن کلید دلیلی بر آن است که شما رازی را می دانید که ممکن است از آن بسیار بهره مند شوید و دیدن کلیدها در خواب برای ماهیگیران یا کسانی که در دریا زندگی می کنند به معنای رزق و روزی فراوان و مالی است.

از دست دادن کلید در خواب به معنای از دست دادن پول است:

هر که در خواب ببیند کلید خود را گم کرده است فرصت طلایی را در کار یا تجارت خود از دست می دهد اگر تاجر یا تاجر باشد گم شدن کلید در خواب بیانگر از دست دادن ناگهانی مال و مال بدون اخطار است. اگر بعد از آن کلید پیدا کرد، پول، ثروت و موقعیت خود را نیز پس می گیرد.

تعبیر کلید در خواب برای زنان مجرد

کلید در خواب برای یک فرد مجرد که به او پیشنهاد ازدواج می دهد:

اگر زن مجردی در خواب کلیدی ببیند، نشانه ظاهر شدن فرد مناسب برای ازدواج با اوست.

تعبیر کلید در خواب برای زن باردار

کلید در خواب برای زن باردار نمادی از یک نوزاد پسر است:

برای زن باردار دیدن کلید در خواب دلیل بر آمدن پسری با چهره زیباست که از آن بسیار خوشحال است و زن باردار با دیدن یک سری کلید در خواب نمادی از یک سری مژده پس از آن است. بارداری و زایمان و بلافاصله پس از دوره پس از زایمان.

تعبیر کلید در خواب برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که کلیدی در دست دارد یا آن را از شوهرش می گیرد یا می گیرد، نشانه خوبی است و بیانگر اتفاق مبارکی است که ممکن است دلش را شاد کند. اگر زن متاهل کلیدی را روی درب خانه ببیند، صاحب خانه است و اگر در جاده افتاده باشد، نماد خرید ماشین جدید است.

تفسیر چشم انداز کلید – یوتیوب

تعبیر رؤیت مفاتیح ایاد العدوان – یوتیوب

تفسیر چشم انداز کلید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا