تعبیر دیدن دست در خواب دست در خواب

دیدن دست دختر مجرد، زن متاهل، زن حامله، بوسیدن حنای چپ یا راست، برش بلند، کوتاه، کف دست سوخته، سفید، سیاه، زیبا، دست ابن سیرین.

 1. دست راست: دیدن این دست در خواب بیانگر موفقیت در کار یا برتری در مدرسه یا دانشگاه است
 2. دست سوخته در خواب خوشی نمی آید بلکه دلیل بر ضرر مالی یا کاری است و همچنین بیانگر افت تحصیلی، شکست در امتحان در صورتی که فرد دانش آموز باشد. بنابراین، اگر این خواب را ببینید، متأسفانه می توانید منتظر چیزهای منفی باشید
 3. دست چپ دست چپ در خواب بیانگر شکست است، چه از نظر دانش، چه از نظر کاری و چه از نظر رابطه عاطفی
 4. دست دراز دست دراز در خواب نشان دهنده طول عمر و عزم و قدرت است و سلامتی هزار خیر است.
 5. دست کوتاه برخلاف دست بلند، دست کوتاه نشان دهنده عمر کوتاه و سلامت ضعیف و همچنین بخل است.
 6. دست بریده اگر در خواب دستی بریده ببینید، گواه جدایی است، خواه از طرف شوهر، نامزد، معشوق یا دوست.
 7. دست کثیف دست کثیف در خواب بیانگر خیانت و از دست دادن پول است
 8. ساعت مچی اگر در خواب ببینید که ساعت به دست دارید، بیانگر این است که به زمان زیادی پایبند هستید و چیزی قطعی در زندگی شما به دست خواهد آمد، خواه ازدواج، فرزندآوری یا موفقیت.
 9. بوسیدن دست بوسیدن دست راست در خواب نماد رضایت و رضایت است، در حالی که دست چپ نشان دهنده دروغ، فریب و طمع است.
 10. دیدن دست در خواب مانند دیدن هیچ قسمت دیگری از بدن نیست، اما دست ها معانی بسیار قوی دارند. اشاره می کنیم که دست ها در خواب برای مرد یا زن معانی یکسانی دارند
 11. دست سفید بشارت پیروزی بزرگ یا پاک بودن دست و انجام کارهای نیک می دهد. و اگر دست از کف دست دیده شود به این معنی است که فرد به اتفاقی که در گذشته برایش افتاده نیاز دارد و می خواهد آن را پس بگیرد.
 12. اگر اتفاقی افتاد و دست های درهم ریخته دیدید، این نشان دهنده همکاری است، چه بین اعضای خانواده و چه در محل کار، یا فرد فرصت خاصی را درو می کند، و گاهی اوقات می توان این گونه تعبیر کرد که مهمانی در راه است.
 13. اما اگر رویا روی دست شخص دیگری متمرکز شود، این دلیلی است بر ارتباط در صورت مجرد بودن فرد، و رابطه قوی بین شریک زندگی در صورتی که فرد متاهل باشد.
 14. حنا در خواب نماد رزق و روزی، خیر و پول یا شنیدن اخباری است که باعث شادی و خوشی می شود. و اگر زن مجردی بر دست خود حنا ببیند، دلیل بر این است که به خطبه می آید
 15. بوسیدن دست راست در خواب به معنای رضایت و رضایت است، در حالی که بوسیدن دست چپ بیانگر میل ممنوع و طمع زیاد است.
 16. دست در خواب همه چیزهایی است که او در زندگی از آن استفاده می کند و مالک آن است، خواه قدرت باشد، پول، یا قبیله
 17. دیدن دست دراز در خواب بیانگر خرج کردن زیاد است و ممکن است تمام پول خود را خرج کند
 18. راه رفتن روی دست ها در خواب بیانگر وابستگی به دیگران برای چیزی است (ممکن است پسر، برادر یا شریک زندگی باشد) و همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که درآمد و امرار معاش از دست اوست.
 19. دیدن دست راست از طلا در خواب ممکن است بیانگر این باشد که او از کار دست می کشد یا درآمدش مختل می شود
 20. کسی که خواب ببیند دست چپش در خواب حرفش را می گوید، علامت آن است که بعضی از خویشاوندان او را برادر یا همسر یا شریک انکار می کنند.
 21. از دست دادن یکی از دست ها در خواب بیانگر از دست دادن یکی از نزدیکان است
 22. بلندی دست در خواب بیانگر سخاوت، لطف، سخاوت و سخاوت است
 23. هر کس در خواب ببیند دست و پایش به عذاب بریده شده است، بیانگر توبه از گناه است.
 24. هر که ببیند در خواب دستی ندارد، عاشق است
 25. دستی که در خواب گرفته می شود نشان دهنده بخل است
 26. هر که در خواب دست خود را با چاقو ببرد، از چیزی تعجب می کند
 27. فلج شدن دست در خواب بیانگر ارتکاب گناه است
 28. هر کس در خواب ببیند در خواب دست او را لمس می کند، دلالت بر آن دارد که بیننده همان طور که ضعف دارد، یا پسر یا برادری به دنیا می آورد، یا غایب نزد او می آید.
 29. هر کس در خواب ببیند که چپ دست است در حالی که حقیقت ندارد، دلالت بر عسر و حرج در امر مخالف دارد.
 30. هر کس در خواب ببیند که با دست خود آنچه را که با چشم می بیند می بیند، ممکن است بیانگر تماس مکرر با کسی باشد که برای او جایز نیست.
 31. هر کس در خواب ببیند که دست راستش در خواب با او سخنان نیکو سخن می گوید، زندگی خود را اصلاح می کند
 32. اما اگر دست چپ در خواب بگوید، برای تشکر از برادران، همسر یا شریک زندگی است
 33. و اما سخن توبیخ دست او در خواب، بیانگر زشتی اعمال است
 34. کلام دست در خواب موعظه است پس در حال تفکر و اندیشه است که تو چه می کنی.
 35. و اما بشارت در خواب که از دست می آید، پیروزی است
 36. غریب اگر ببیند دستش بریده شده و خون از آن جاری است، نشان دهنده بازگشت به کشور با جراحت مالی است.
 37. دست دادن در خواب، بیانگر خلأ کار است، خواه به پایان برسد یا متوقف شود
 38. هر کس در خواب ببیند که دستان زیادی دارد، بیانگر طمع در دنیا و علاقه به جمع آوری پول است

دست در خواب نوشته شیخ وسیم یوسف یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=h777iChyKGs

دست راست عزت است و دست چپ ننگ پیر وصیم یوسف یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=JXFulUX9Gco

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا