تعبیر جاروبرقی در خواب جارو دستی در خواب

دیدن جارو و جارو کردن خانه، خاک و خاک برای دختر مجرد، متاهل یا باردار، چه خریدن خانه نظافت اتاق ابن سیرین.

تعبیر خواب جارو

  1. جاروبرقی در تعبیرش مانند دستی است، اما اگر خیر باشد، افزایش خیر است و در صورت مشاهده شرّ آن، زیاد شدن آن چیزی که بیننده ناپسند است. دست، زیرا هر دو نوع خشن و نرم وجود دارد.
  2. اگر بیننده از جارو دست درشت استفاده کند، نشانه نافرمانی بندگان است.
  3. و جارو با تمام شرایطش نشان دهنده کنیز یا زن یا دختری است که مرد به دنیا خواهد آورد.
  4. هر کس در خواب ببیند که خانه اش را جارو می کند، اگر ثروتمند و ثروتمند باشد، ممکن است فقیر شود یا بخش زیادی از پول خود را از دست بدهد.
  5. جارو کردن خانه برای کسی که ثروتمند نیست برای بیمار در صورتی که بیماری در بدنش باشد نشان دهنده بیماری یا مرگ و مرگ با این بیماری است.
  6. جارو کردن خانه یا جاده برای بیمار ممکن است نشان دهنده سرایت بیماری از او به دیگری باشد، خواه به عنوان عفونت یا وراثت، یا پراکنده شدن پول او در حالی که او زنده است.
  7. هر کس زمین را جارو کند و از آن در یک جا یا یک سبد زباله جمع کند، مال و روزی به دست می آورد.
  8. و اما کسی که زمین را جارو کند و سطل زباله را جمع کند، اما پراکنده باشد یا در چیزی سوراخ شده باشد، کارش جمع آوری پول باشد یا فقیری باشد که برای جمع آوری پول می چرخد.
  9. و گفته شد جارویی که بیننده را در خواب تسلی می دهد، یا بعد از آن محل را پاک می بیند، یا خود جارو می کند، یا کسی که خانه خود را جارو می کند و بعد از جارو کردن، آن را پاک می بیند، پس از بین رفتن نگرانی است و مشکلات زندگی، و رفع قرض و رفع بلا.

تعبیر خواب جارو و پاک کردن خاک – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ydyziP8rT_k

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا