تعبیر لباس نظامی در خواب لباس ارتش در خواب

دیدن لباس افسران و سربازان و خرید لباس نظامی، چه برای زن مجرد، چه برای زن متاهل و چه برای زن باردار و مرد برای ابن سیرین ضرر است.

پوشیدن لباس نظامی بیانگر اعتلای و فرماندهی او در آینده و لباس نظامی نشان دهنده اصالت بیننده، وفاداری و فداکاری او در شادی دیگران است و نشانه عزت و سربلندی و سربلندی است.

دیدن لباس و لباس نظامی در خواب زن مجرد

دیدن دختر مجرد یا مجرد در خواب به گونه ای که یونیفورم نظامی به تن دارد نشان از تغییرات مثبت در زندگی اوست.دیدن دختری با لباس نظامی بیانگر قدرت و سخت گیری و انضباط این دختر است چه در بعد عملی. یا راه احساسی

و دیدن دختری مجرد در خواب جوانی خوش تیپ و خوش قیافه با لباس نظامی فال نیک و محمود است زیرا خبر از ازدواج او با جوانی با منزلت اجتماعی و دارای صفات اصیل می دهد.

دیدن لباس و لباس نظامی در خواب زن متاهل

و اما زن متاهلی که در خواب می بیند که شوهرش لباس نظامی به تن دارد، این نشان می دهد که شوهرش در محل کارش ترفیع می یابد یا بشارت می دهد که شوهرش شغل ثابت و معتبری به دست خواهد آورد و بینش زن متاهل این است که پسرانش در خواب یونیفورم نظامی می پوشند، خبر از موفقیت پسران و کسب مشاغل معتبر در آینده با اذن می دهد.

دیدن لباس و لباس نظامی در خواب زن باردار

دیدن زن باردار با لباس نظامی در خواب برای او در دوران بارداری یا زایمان نمادی از امنیت و امنیت است.

دیدن لباس و لباس نظامی در خواب مرد

و اما رؤیای مرد در خواب لباس نظامی، نشانگر ثبات اجتماعی یا ثبات شغلی یا هر دو است، اگر ببیند که مدال و نشان بر سینه یا شانه دارد و در خواب مرد را چنان ببیند که گویی پوشیده است. یک کت و شلوار افسری جدید، این خبر می دهد که او شغلی بهتر از آنچه در آن است پیدا خواهد کرد.

و اما دیدن لباس یا لباس سفید نظامی در خواب مجرد و دیدن نشان ها و تزیینات نمادی از گواهینامه ها و مدارک تحصیلی مانند فوق لیسانس و دکترا است.

دیدن لباس ارتش در خواب

تعبیر دیدن لباس نظامی در خواب با توجه به کارکرد آن متفاوت است، دیدن لباس نظامی در رژه یا مراسم ملی و این همان لباسی است که در سطور قبل در مورد آن صحبت کردیم.

و اما دیدن یونیفورم زرد نظامی حتی سبز، لباس رزم است و دیدن آن بیانگر شرایط سخت و چالش های پیش روی بیننده و مسئولیت هایی است که متوجه او خواهد شد و دیدن آن در خواب بیانگر موفقیت است، اما بعد از آن. سخت کوشی و تلاش و صبر طولانی و به طور کلی دیدن لباس نظامی در خواب ستودنی و فال نیک است به شرطی که پاک باشد و کثیف و پاره نباشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا