تعبیر کور شدن در خواب دیدن نابینا در خواب

نابینایی برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای مرد متاهل، برای یک مرد جوان مجرد و بیماری چشم

کوری بر ابن سیرین

کوری به گمراهی و مال حرام گفته می شود و دیدن انسان در خواب به گونه ای که گویی نابینا است، اگر بیننده فقیر باشد، بشارت مال یا اعتبار و قدرت می دهد.به راه گمراهی و ارتکاب گناه.

و اما دیدن نابینا در خواب، بیانگر زیان است و هر که خود را نابینا ببیند و لباس نو بپوشد، حکایت از نگرانی و خستگی دارد و دیدن بیننده چنان است که گویی دوست یا دوست دختری به او کمک می کند تا ببیند. باز هم به این معناست که این شخص در راه صلاح و هدایت و توبه او را نصیحت می کند، کوری در خواب مرد ممکن است بیانگر کم تحرکی و تنبلی او باشد و دیدن سفیدی چشمان حکایت از نگرانی و ناراحتی دارد که گریبانگیر خواب بیننده می شود.

دیدن نابینایی در یک خواب

دیدن دختر مجرد یا مجرد که گویا نابینا شده و در خواب نابینا شده، فال نیک است، زیرا اشاره به مژده و بشارت دارد و زن مجرد باید از این بینش مطمئن باشد زیرا خیر است. فال

دیدن نابینایی در خواب زن متاهل و باردار

و اما زن متاهل یا حامله ای که در خواب می بیند که کور شده است، این پیامی است برای او و هشداری است که باید حساب ها و اعمال خود را با شوهر و خانواده اش بررسی کند و خود را به نحوی که رفتار می کند بررسی کند. و تصمیمات مربوط به خانواده خود را می گیرد و استحکام روابط خود را با همسر و خانواده اش به دست می آورد

دیدن کوری ناگهانی و موقت در خواب

غالباً شخص در خواب خود می بیند که مدتی کور شده است و دوباره بینایی خود را باز می یابد و این بیناها خوب است ، زیرا به این معنی است که بیننده خواب توانسته از راه خطا و گمراهی خودداری کند و یا اینکه توانسته است بر یک مصیبت یا مصیبت در زندگی خود غلبه کند

دیدن عموی یکی از اقوام در خواب

دیدن شخصی که در خواب یکی از بستگانش کور شده است، مانند پدر، برادر، مادر، خواهر، شوهر و… بیانگر این است که این شخص در پیچ و خم می افتد و در برابر خود و حق دیگران کوتاه می آید. یا درمان بیماری

دیدن کودک نابینا در خواب

به طور کلی دیدن کودکان نابینا در خواب ناپسند است، زیرا خواب بیننده را به خبرهای بد و ناراحت کننده می رساند و دیدن کودک یا دختر نابینا نماد بدشانسی است.

دیدن مرده کور در خواب

قبلاً گفتیم که دیدن مرده در خواب صحیح است زیرا آنها در سرای حق هستند و ما در سرای باطل و کور دیدن مرده در خواب بیانگر گمراهی و شک و دوری از راه هدایت است. و نیکوکاری، و ناپسند است که انسان را به گونه ای ببینیم که گویی مرده ای نابینا را دنبال می کند، زیرا این امر سرنوشت و عاقبت بدی را نشان می دهد.

بهترين خواب ديدن ميت است كه بينايي خود را باز مي يابد يا ميت را مداوا مي كند تا بينايي خود را باز يابد، زيرا بيانگر زوال باطل و بازگشت حق و خير است.

دیدن نابینای معروف در خواب

کور دیدن پادشاه یا حاکم نماد ظلم و ستم است و دیدن پلیس یا معلم کور نماد شکست و دیدن کور پزشک نماد مرگ یا بیماری است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا