تعبیر پلنگ در خواب پلنگ در خواب مرا تعقیب می کند

دیدن پلنگ، مجرد، زن شوهردار، زن حامله، زن مطلقه، چه سفید و چه سیاه، در تعقیب من، حمله به من، ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب پلنگ ابن سیرین

او کلاهبردار مردان با حماقت است و ممکن است نشان دهنده شکار و متخلف باشد و همچنین هر چیزی که توسط او شکار می شود و نشان دهنده مردی متزلزل است که دشمنی و دوستی ندارد.

تعبیر خواب پلنگ برای نابلسی

دیدن او حکایت از جلال و بلندی و متنعم شدن از خشم و نزاع دارد و پلنگ دشمنی متزلزل است که دشمنی و دوستی ندارد.

تعبیر خواب پلنگ ابن شاهین

خواب پلنگ دشمنی است که ظاهراً دشمنی دارد و هر که ببیند پلنگی را کشت یا گوشت آن را خورد، دلالت بر ظلم دشمن و گرفتن پول دشمن به نسبت آن گوشت دارد، دید که سوار پلنگ شد. پس این دلالت بر انقیاد دشمن و تسلط او بر او دارد و هر که ببیند با پلنگ غذا می خورد پس امنیت و امان از جانب دشمن و منفعت است و سختی بزرگ از جانب دشمن.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا