تعبیر بینی در خواب زخم بینی در خواب

معنی بینی برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، چه زخم بزرگ، کوچک، زیبا، تمیز، جراحی پلاستیک، خاک و بلغم بینی برای ابن سیرین.

 1. بینی برای مردان زیبایی است و می گویند مربوط به مرد است و نشان دهنده آبروی صاحب آن یا ذلت اوست و بر هر کس که آن را زیبا کند و به رخ بکشد، زیرا تکبر بر آن افزوده می شود. می گویند به بینی خود مغرور است و با وجود بینی در ذلت گفته می شود
 2. بینی مرکز حس بویایی است، به هوا و بوهای بدن متصل می شود و بینی در خواب بیانگر آن چیزی است که شخص دارای پول است، پدر، پسر، برادر، شوهر، شریک یا کارگر. ، سیاهی یا تکبر دلالت بر اجبار و ظلم دارد و استشمام بوی خوش دلیل بر بلند مرتبه و حسن نیت است و کثرت بینی در خواب در صورت دلیل بر آسایش و فرزند و پیروان است.
 3. هر کس در خواب ببیند که مگسی یا چیزی شبیه آن از بینی او بیرون آمد، نشان می دهد که برای او فرزندی به دنیا می آید
 4. و هر کس ببیند که بلغم از بینی او بیرون می آید، بیانگر آن است که از خداوند متعال منفعتی حاصل می شود.
 5. هر کس در خواب ببیند که خون دماغش می ریزد و بر لباسش خون می ریزد، این مالی حرام است که بر او اثر می کند و اگر خون غلیظ باشد، پسری است که به آن مبتلا می شود.
 6. و اگر در خواب بینی دیدید که خونریزی می کند، این بدان معناست که هر کس خواب را دید، برای کسی که خواب را دید، بلایی سرش خواهد آمد.
 7. و هر کس در خواب ببیند که حیوان یا پرنده ای از بینی او بیرون آمده است، دلالت بر آن دارد که اگر حیوانی داشته باشد که بزاید.
 8. و اگر ببیند که چیزی از آن در بینی او وارد شده، ستودنی نیست، و تعبیر به آنچه در بینی وارد می شود، دارو را می گذراند، و آنچه را که ناپسند است وارد می کند، خشم است که آن را فرو می نشاند.
 9. و هر کس در خواب ببیند که بوی خوشی به مشام می رسد، اگر زنش حامله باشد، پسری خوشبخت می آورد، و ممکن است رفع غم و اندوه باشد، و اگر بو بد باشد، بیانش خلاف آن است.
 10. و هر که در دماغش سردی ببیند، کارش پیچیده است و این با محمود نیست.
 11. هر کس در خواب ببیند بینی او بریده شده، به معنای زوال مقام یا مرگ عاجل یا بلایی است که موجب رسوایی او شود یا مردن پسر یا زن.
 12. و هر کس در خواب ببیند که جذام است، دلیل بر مرگ او یا گرفتار شدن مصیبتی است که در آن رسوایی پیش می آید، و اگر زنی حامله باشد، مرگ او یا مرگ فرزندش است.
 13. دیدن بینی متورم نشان دهنده پول، موفقیت و فراوانی است
 14. هر که در خواب ببیند بینی او بریده شده، اگر بیمار باشد می میرد و اگر سالم باشد، بیانگر تغییر حال و ورشکستگی اوست.
 15. و هر کس در خواب ببیند بینی او بریده شده است، یعنی او یا پسرش ختنه شده، در درجه او پست شده، مرگ فوری، بلایی که موجب رسوایی می شود، و مردن پسر یا زن.
 16. اگر در خواب ببیند که بینی ندارد، رحم نمی کند
 17. و هر که ببیند بینی او بزرگ شده است، حکایت از مقام بزرگ و فزونی عزت دارد
 18. اگر خواب ببینید بینی شما کوچکتر از آنچه هست است، بیانگر آن است که حال شما بدتر می شود
 19. اگر ببیند بینی او از آهن یا طلا است، نشان دهنده کسالتی است که به خاطر جنایتی که انجام می دهد به او می رسد، زیرا عاملان جنایت بینی خود را می برند.
 20. و اگر بیننده تاجر بود و دید که بینی او از طلا یا نقره است، این نشانگر خوشبختی و سود فراوان اوست.
 21. و هر کس ببیند که دماغش بزرگ شده و کوچکتر و سست شده است، فقر و خواری است و اگر زنش حامله باشد سقط می کند.
 22. و هر كه در خواب ببيند كه بينى ندارد، بيانگر مرگ خويشاوندان اوست
 23. و اگر موهای روی بینی خود را مشاهده کردید، این به معنای مشغله‌ها و ارتباطات بزرگی است که برای پیشرفت به انرژی و اراده قوی نیاز دارد.
 24. اگر خواب ببیند که دو بینی دارد، نشان دهنده اختلاف او و خانواده اش است، زیرا بینی عجیب نیست.
 25. و هر که خواب ببیند شلنگ دارد، نشانگر آن است که حسابی قوی دارد
 26. گفته شد هر که بیند دو بینی دارد دو فرزند بر او می شود یا شهادتش شهادت دو مرد را باطل می کند و یا بین او و خانواده اش اختلاف می شود.
 27. اگر بینی خود را در خواب ببینید به این معنی است که به ارزش خود و توانایی خود در تکمیل کاری که انجام می دهید پی می برید.
 28. و هر کس ببیند که بینی او سوراخ شده و چیزی دارد که او را به زیر می‌کشد، این نشانگر خضوع یا منفعت زن است، و گفته شد که اگر در خواب ضرری باشد ستوده نیست.
 29. هر کس در خواب ببیند که بینی خود را می شویند، دلالت بر این دارد که در خانه او کسی همسرش را فریب می دهد، بیانگر بدی است.
 30. و هر کس ببیند که از بینی خود سخن می گوید، فاتحه نعمت و حالت است
 31. و هر که در خواب ببیند که پوست بینی اش پاره شده یا از بین رفته است، ستایش نمی شود
 32. و هر کس در خواب ببیند که چرک بینی زیاد شده، برای او مکروه است و اگر ببیند که آن را پاک کرد، به ضرر اوست.
 33. مشاهده پوسته مخاطی در بینی نشان دهنده مشکلات و موانع اداری است
 34. دیدن بینی تیز نشان دهنده خشونتی است که به شما وارد شده است
 35. دیدن بینی یخ زده نشان دهنده خیانت در محل کار یا خانواده است

تعبیر خواب بینی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=-Qjiwbg9l1I

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا