تعبیر چاه در خواب و افتادن در چاه در خواب

معنی پایین رفتن از چاه و افتادن و سپس بیرون رفتن شنا در چاه در اعماق خانه و خیابان است که خواب دیدم کسی در چاه افتاد.

 1. چاه یک زن شاد خنده است
 2. و هر که زن چاهی ببیند، مردی نیکو است
 3. چاه پول، دانش، مرد بزرگ، زندان، اره برقی یا حیله گری است
 4. و هر کس ببیند که چاهی حفر می کند و در آن آب است، با زنی ثروتمند ازدواج می کند و او را فریب می دهد، زیرا کندن آن فریب است و اگر آب در آن نباشد، زن مالی ندارد.
 5. و هر کس ببیند که از آب آن نوشید، مالی از حیله گری بر او وارد شود
 6. و اگر در محلی یا خانه ای یا روستایی چاهی باستانی ببیند که خروجی و ورودی از آن به طناب و سطل می کشد، زن یا شوهر زن یا متولی او است که مردم را منفعت می رساند. در رزق و روزی آنها، و او از آن به نیکی یاد می کند.
 7. هر کس ببیند که آب از آن چاه سرازیر شد و از آن بیرون آمد، در آن مکان مضطر و غمگین و گریان است.
 8. و هر کس ببیند که چاهی می کند تا باغی را سیراب کند، دارویی می خورد که با خانواده اش همبستر می شود.
 9. اگر ببیند که چاهش سرریز شد و آب در خانه ها وارد شد، اگر به مال برسد برایش بلا است.
 10. اگر از خانه بیرون برود از گرفتاری آنها نجات می یابد و به اندازه ای که از خانه بیرون رفته از پول خود می رود.
 11. و هر کس در خواب ببیند که در چاهی از آب گل آلود افتاد با ظالمی که به مکر و ظلم او گرفتار شده است عمل می کند و کارش بر او سخت می شود و اگر آب زلال است برای مرد صالح کار می کند. که از او راضی است
 12. اگر بر چاه بنشیند با مرد مکار رفتار کند و از مکر او فرار کند و هر که ببیند در چاه می افتد یا می فرستند سفر می کند.
 13. و اگر آب در آن نباشد، جانش تمام شد و چاه فرو ریخت، مرگ زن.
 14. اگر ببیند که پاهایش در چاه آویزان است، تمام یا قسمتی از پول خود را نقشه می کشد.
 15. اگر در وسط چاه اذان بشنود منزوی است و اگر ولی باشد زیان ده اگر چه تاجر باشد.
 16. و گفته شد که هر که در خانه یا زمین خود چاهی ببیند، روزی فراوان و آسانی پس از سختی به دست می آورد و از جایی که حساب نمی کند سود می برد.
 17. و هر که در خواب ببیند که در چاهی افتاد، مرتبه و مقامش سقوط می کند و چاه نشانگر پدر و فرزند و تربیت و قبر و فریب و برآورده شدن حاجات و سفر و طلب و کمبود و سخاوت است.
 18. چاه خانه نشان دهنده صاحب خانه، مغازه، همسر، خدمتکار، پول، مرگ یا جان اوست.
 19. و چاه بیکار مانع از سفر و حرکت می شود
 20. چاه در خیابان ها نشان دهنده مسجد یا حمام است
 21. شاید چاه نشان دهنده زن زناکاری باشد که هر کدام نزد او می آیند
 22. چاه گرم نشان دهنده نگهبان آن است و چاه راه نشان دهنده عورت بعد از ناراحتی است.
 23. و چاه چرخ آب گویای دنیایی است که برخی در آن شاد و برخی فقیرند
 24. شاید حکایت از خانه علم و مدرسه دانش آموزان داشت
 25. اگر انسان چاه زمزم را در یکی از محله ها یا کشور معروفی ببیند، مردی به آن مکان بیاید، مردم از دعا یا لطف او بهره مند می شوند، شاید این نشان دهنده پیروزی مردم آن کشور بر دشمنان باشد. فراوانی نعمت‌هایشان، و چه بسا باران سودمندی بر آنها نازل شود که به آن نیاز داشته باشند.
 26. و هر کس در خواب ببیند که بر چاهی ایستاده و از آب پاک و پاکیزه می کشد، اگر از اهل علم بود به همان اندازه که می کشید از آن به دست می آورد و اگر فقیر بود کفایت می کرد.
 27. و اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر زنش حامله باشد پسری تربیت می کند مخصوصاً اگر سطل بکشد وگرنه دلیلی دارد که از مردم بگذرد و به آنها بیل کند و اگر باشد. در طلب حاجت حاجتش برآورده شده است و اگر به سفر امیدوار باشد در سفر سود فراوانی می‌برد و اگر چیزی بخواهد به او می‌رسد.
 28. و اگر امید باشد امید محقق می شود و اگر چاه به رشوه نزدیک باشد مرد سخاوتمند است و اگر رشوه دور باشد مرد بخیل است.
 29. اگر آب چاه تهویه شود، بیانگر شرک و کفر به خداوند متعال است.
 30. و هر کس در خواب ببیند که در چاهی می نگرد، در امر زنی می اندیشد و می نگرد.
 31. و اگر ببیند که چاهش بسته شده و همسرش مریض است یا خونریزی بعد از زایمان دارد، نجات یافته و از بیماری شفا می یابد.
 32. هر کس در خواب ببیند که چاهی حفر می کند و باغ خود را از آن سیراب می کند، دارو می خورد که با خانواده اش همبستر می شود.
 33. و اگر ببیند که چاهش بیشتر از آن که در آن ریخت سرریز شد تا آب در خانه ها وارد شد، مالی به او می رسد و برایش مصیبت است.
 34. اگر تا زمانی که از خانه بیرون برود بتواند این کار را انجام دهد، از گرفتاری آنها در امان می ماند و به همان اندازه که از خانه بیرون می رود از پولش بیرون می رود.
 35. و هر کس در خواب ببیند که در چاهی افتاده که در آن آب گل آلود است، با مردی معامله می‌کند که حاکمی ستمگر است و به مکر و ستم او مبتلا شده است.
 36. و اگر آب زلال باشد، در اختیار مرد صالحی که به آن راضی است، می ریزد
 37. و اگر ببیند که در چاهی می افتد یا می فرستند، در حال سفر است
 38. و چاه اگر در جای مجهول ببیند و آب گوارا در آن باشد عالم انسان است و در آن به اندازه آب رزق و روزی خوب و طولانی است.
 39. و اگر آب در آن نباشد، عمرش تمام شده و چاه فرو ریخته، مرگ زن.
 40. هر کس در چاهی فرود آید و به نیمی از آن برسد و در آن اذان دهد مسافر است و اگر به راه خود برسد به امامت و دولت یا سودی از تجارت و بشارت می رسد.
 41. اگر در نصف چاه اذان بشنود اگر ولی باشد برکنار می شود و اگر تاجر باشد ضرر می کند.
 42. و گفته شد هر که در خانه و دیار خود چاهی ببیند پس از سختی و منفعت روزی فراوان و آسانی خواهد یافت.
 43. و می گفتند هر که چاه مدفون را بزند، پولی می زند

تعبیر خواب خوب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=F0P0xS-yRKM

رویای افتادن در چاه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا