تعبیر دیدن دندان آسیاب در خواب، دندان در خواب ابن سیرین

معنی سن در خواب برای دختر مجرد، متاهل و باردار

دندان آسیاب نمادی از خانواده ارشد بیننده است و دندان آسیاب ممکن است نمادی از تمایل به داشتن افراد خاصی در زندگی او باشد تا زمانی که آرزو داشته باشد آنها را در لحظات خاصی با خود داشته باشد.

تعبیر دیدن دندان و دندان آسیاب در خواب

  1. هر که در خواب ببیند دندانهایش سفیدتر و محکمتر و زیباتر شده است، این به معنای خیر و شادی و سرور است.
  2. درد دندان آسیاب در خواب به این اشاره دارد که بیننده با گفتار یا عمل به شخصی که توسط دندان آسیاب نمایندگی می شود آسیب می رساند.

مولر و دندان به روایت ابن سیرین

  1. افتادن دندان آسیاب یا دندان نشان دهنده طول عمر است و هرکس ببیند که تمام دندان هایش افتاده و آنها را نیافته است، این به معنای مرگ همه خانواده و اعضای خانواده قبل از او یا بیماری آنها به بیماری سخت است. پیدایش دندان آسیاب یا دندان در دست، اشاره به پولی است که در راه است و افتادن آن در سنگ بینا به معنای امرار معاش فرزندان است و افتادن آن بر زمین، مرگ را نشان می دهد.
  2. افتادن دندان های فک پایین حکایت از نگرانی، اندوه، اندوه و مصیبت دارد و ممکن است به معنای بازپرداخت بدهی باشد یا نشان دهنده عذاب خانواده باشد.
  3. از بین رفتن دو سال به این معناست که مثلاً از یکی از خویشاوندان خود یعنی برادر یا خواهرش منتفع می شود و از دست دادن یک دندان ممکن است مژده تولد زن او برای مرد یا پایان دشمنی با یکی از خویشاوندان او باشد.

افتادن دندان آسیاب و دندان در ابن شاهین و نابلسی

  1. به گفته النابلسی، اگر کسی بعد از افتادن دندان‌هایش را بیابد، نشان‌دهنده طول عمر اوست و اگر آن‌ها را نیافت، نشان‌دهنده وقوع بلایی است که ممکن است بیماری یا مرگ باشد.
  2. دندان های فک پایین اشاره به مصیبت و مصیبت است و افتادن آنها به معنای نزدیک بودن این مصیبت است و ممکن است اشاره به تسویه بدهی یا مرگ یکی از فرزندان باشد اگر آن را بگیرد و هر که ببیند گویا. او پس از افتادن دندان هایش نمی تواند غذا بخورد، این نشان دهنده ورود فقر و پریشانی است.
  3. ابن شاهین آزاد علی النابلسی گفته است که دیدن دندانهای فک پایین با فک بالا به معنای تسلط زنان و تسلط آنان بر مردان است.
  4. و مسواک زدن با دوستی به معنای جدایی والدین، اختلاف و بی پولی یا نشانه غیبت و غیبت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا