تعبیر اردک در خواب و اردک در خواب سیاه یا سفید است

دیدن اردکهای زرد سیاه، سفید، بزرگ یا کوچک، پخته، مرده یا ذبح شده، برای زنان مجرد، برای زنان باردار، برای زنان متاهل و خوردن گوشت اردک برای ابن سیرین.

 1. چشم انداز اردک برای افراد مجرد نشان دهنده آرزوها و خواسته های فرد بینا و اهداف او است
 2. اگر دختری در خواب ببیند که اردک‌ها با سرعت راه می‌روند، دید او نشان‌دهنده برآورده شدن خواسته‌هایش، رسیدن به اهداف و برآورده شدن آرزوهایش است.
 3. اگر دختر ببیند که اردک ها در آب شناورند و شنا می کنند، دید او نشان دهنده معانی شادی است که این دختر را خوشحال می کند، مانند ازدواج نزدیک.
 4. یا اینکه دید نشان دهنده موفقیت و تسهیلاتی است که دختر تا رسیدن به هدفش پیدا می کند
 5. دیدن اردک ها در حال پرواز و پرواز در آسمان توسط دختری مجرد نشان دهنده انتقال و سفر او از کشوری به کشور دیگر است.
 6. یا اینکه از زندگی مجردی به زندگی زناشویی و خوشبختی می رود
 7. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که گوشت اردک می خورد، بینایی او بیانگر خوبی و شادی و خوشی است که این دختر در زندگی واقعی خود تجربه می کند، همچنین اگر دختر اردک بزرگ یا چاق را ببیند، به خصوص اگر این اردک باشد. سفید
 8. و دختری که در خواب ببیند اردکهای سفید به خانه ای که در آن زندگی می کند وارد می شوند، پس بینایی او حاکی از شنیدن خبرهای خوب و خوش و یا حکایت از وقوع حوادث شادی آور است.
 9. دیدن شکار یا ذبح اردک نشان دهنده پایان خستگی و سختی و از بین رفتن پریشانی و اندوه است.
 10. و اردک سیاه در رویای یک دختر مجرد هیچ خوبی در آن ندارد، زیرا ممکن است نشان دهنده شکست در برخی مراحل یا در رسیدن به اهداف و دشواری در دستیابی به آنها باشد.
 11. دیدن اردک در خواب زن متاهل بیانگر نیکی و موفقیت در کل است و اردک سفید بیشتر از مواردی است که بار معنایی خوبی دارد تا سایر بینش ها.
 12. دیدن اردک سفید در خواب زن متاهل بیانگر ثبات زندگی این همسر، آسایش او در خانه زناشویی و خوشبختی اوست.
 13. و کسى که در خواب ببیند که در خواب گوشت اردک مى خورد، رؤیت او حاکى از معاش و خیر و مالى است که این زن در دنیا به دست مى آورد، در صورتى که طعم این گوشت خوب و لذیذ باشد.
 14. اگر زن شوهردار در خواب ببیند که در حال تهیه و پختن گوشت اردک است، بینش او حاکی از شغل و کاری است که این زن فراهم می کند و برای او امرار معاش و مال است.
 15. دیدن خرید اردک در خواب زن متاهل بیانگر خیر و فزونی آن در واقعیت و برکتی است که موجب رشد و فراوانی آن می شود.
 16. اگر زنی ذبح مرغابی را ببیند، نامی که در هنگام ذبح روی آن است، نشانگر مال حلالی است که این زن در واقع بدون شک و شبهه به دست می آورد.
 17. دیدن اردک ها در تمام حالات آنها توسط یک زن باردار نشان دهنده پسر پسر است
 18. تخم اردک، به دختر اشاره دارد
 19. و اگر در خواب به طور کلی اردکها را دید، دید او حکایت از آسانی و سهولت تولد او دارد.
 20. و او در آن مشکل نخواهد یافت، به خصوص اگر ببیند که اردک ها در آب شناور هستند یا پرنده ای در آسمان
 21. و زن حامله ای که در خواب ببیند تعدادی مرغابی وارد خانه او می شود یا جای مخصوصی برای او مانند باغ و مانند آن دارد، خوابش نشانگر کثرت فرزندانش است ان شاء الله و برکت در. امرار معاش که او در واقعیت به دست می آورد.
 22. می گفتند جوجه اردک پسر صالح پدر و مادرش است که در دوران پیری دانا است.
 23. می گفتند دیدن مرغابی در خواب، بیانگر پول و امرار معاش است که به بیننده می رسد، مخصوصاً اگر بیننده آنها را شکار کند یا گوشت اردک بخورد.
 24. می گفتند: دیدن اردک در خواب، به روحانیت و اخلاق و افرادی است که دارای تقوا و زهد هستند که آنها را زینت می دهد و محبت مردم را جلب می کند و مورد احترام مردم است.
 25. می گفتند اردک در خواب زن یا دختر است، پس مجردی که در خواب ببیند در حال شکار اردک است، دید او نشانگر ازدواج او با دختر در زندگی واقعی است.
 26. و کسى که در خواب ببیند که با اردک صحبت مى کند و زن با او صحبت مى کند، خواب نشانگر مقام و مالى است که بیننده خواب از یکى از زنان در حقیقت مى گیرد.
 27. و اما دیدن اردک سفید در خواب، اشاره به اخبار و موقعیت هایی است که ناگهان به بیننده می رسد و مایه شادی و لذت است.
 28. در گفتن رؤیت اردک سفید، به پول و رزق و نعمتی است که بیننده در تجارت و تجارت و سود واقعی خود می یابد.
 29. و کسي که در خواب اردک سفيد بزرگ را ببيند، رؤياي او حاکي از دستيابي به اهداف و خوشبختي است که بيننده خواب در سالي که در آن زندگي مي کند مي يابد.
 30. اهل تعبیر با دیدن اردک سیاه ذکر کرده اند که این خواب خوب نیست و خوب نیست
 31. اردک سیاه به افرادی اطلاق می شود که دارای اخلاق و رفتار بد هستند و بدترین طبیعت مردان را دارند.
 32. اردک سیاه به زن ناسپاسی گفته می شود که قلب سختی دارد و در آن جایی برای محبت و همدردی نیست.
 33. یا اینکه این بینش به شکست، پسرفت، پریشانی، غم و اندوه و عدم دستیابی به اهداف در واقعیت اشاره دارد.

تعبیر دیدن اردک در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=3PDfCFcc8rs

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا