تعبیر بزاق در خواب در خواب بزاق از دهان خارج می شود

معنی تف بر مرده یا شکم خالی برای زن مجرد اثر ابن سیرین خشکی بزاق مرطوب زیاد گلو از صورت از مقعد

نماد بزاق در خواب

 1. دیدن بزاق زیاد که از دهان فرو می‌آید، بیانگر پول و ثروتی است که بیننده به دست می‌آورد و سپس از دست می‌دهد و از دست می‌دهد.
 2. دیدن چکیدن بزاق روی رختخواب یا لباس اسراف است
 3. هر که در خواب ببیند که آب دهانش زیاد است، رؤیتش حکایت از سخنان نیک و لطیف او دارد که مردم از او می شنوند و دوست می دارند.
 4. کسی که در خواب ببیند آب دهانش زیاد است و از دهانش جاری می شود و مردم با دست او را می گیرند، خواب نشان می دهد که این شخص با علم خود به مردم سود می رساند.
 5. اگر آب دهان از او بیرون بیاید و در دست جوانی دریبل بزند، راز خود را برای دشمن آشکار می کند و اگر در برخی از کارهایی که با او می کند دروغ بگوید.
 6. اگر بیننده تاجر بود و از دهانش آب دهان یا آب بیرون می‌آمد، خواب دلیل بر درستی معاملات و صداقت او در آنهاست.
 7. بزاق در خواب بیانگر خوش گفتاری و بیان زیبا است
 8. هر که ببیند آب دهان در آن جاری است، مالی است که به دست می آورد و از آن می رود
 9. و اگر ببیند که آب دهان یا آب دهانش خشک شده است، رؤیت حاکی از فقر و نیاز است.
 10. اما اگر بزاق با خون مخلوط شود، رؤیت حاکی از آن است که این شخص در حال انتشار علم نادرستی است که دلیلی بر صحت آن در بین مردم وجود ندارد.
 11. دیدن آب دهان خیس و زیاد در دهان پول است
 12. دیدن آب دهان در خواب به معنای پول یا حرف است
 13. اگر در خواب ببیند که آب دهانش خشک شده است، خواب بیانگر بد گفتار او و به کار بردن الفاظ بد در گفتارش است.
 14. چکیدن بزاق از دست کسی نشان از فاش شدن رازی دارد

تعبیر دیدن بزاق – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=yzSVt2MEGoE

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا