تعبیر برهنگی در خواب دیدن برهنگی در خواب

معنی برهنه دیدن برای زن مجرد برای زن متاهل استریپتیز مرده بدون لباس برای دختر شوهرم را برهنه دیدم برای دختر باردار

تعبیر برهنگی در خواب

 1. ظاهر و آشکار شدن عورت حکایت از تعرض ناشایست و غرور دشمنان دارد
 2. دیدن آشکار شدن عورت، چه برای مرد و چه برای زن، بر حسب زمینه خواب و احوال بیننده خواب، از چیزی سلب می شود.
 3. اگر ببیند عورت آشکار شده و از آن خجالت می کشد، به گناه و غرور می افتد.
 4. رؤیتی که گویا عورت آشکار است و شرم ندارد، پس این امر حکایت از مصونیت از حالتی است که در آن غم و اندوه، ادای قرض و ایمن از ترس است.
 5. دیدن برهنه شدن و برهنه شدن، نشانه دشمنی است که دشمنی را پنهان می کند و دوستی می کند
 6. دیدن برهنگی در یک انجمن نشانه ای از قرار گرفتن در معرض است
 7. برهنه بودن در خواب ممکن است بیانگر بی گناهی از اتهامات باشد
 8. ديدن مرده و برهنه و پنهان و خنده نشانه حال خوب اوست
 9. دیدن برهنگی همراه با نگرانی، نشانه فرج است
 10. برهنگی برای اهل عبادت، افزایش دین آنهاست
 11. دیدن اینکه بی اختیار لباس از تنت در می آورند، نشانه مرگ است
 12. گاهی اوقات برهنگی نشان دهنده طلاق یا جدایی است
 13. هر کس ببیند برهنه است و درخواست می کند و شرم می کند و پوشش می خواهد، خواب بیانگر نیاز و زیان اوست.

تعبیر خواب برهنگی – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا