تعبیر عورت زن در خواب دیدن عورت زن در خواب

تعبیر خواب دست زدن به واژن با مو، چه سیاه و سفید، چه مودار، دیدن واژن تمیز برای زنان مجرد، زنان برهنه برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، برای مردان متاهل و مجرد و غیره ابن سیرین

تعبیر نماد فرج در خواب

 1. هر کس عورت زن را ببیند یا به آن دست بزند، در امور دنیوی به عورت است
 2. دیدن مهبل زن به گونه ای که مانند آلت مرد دگرگون شده است، اگر حامله نباشد خواب ممکن است نشان دهد که زن هرگز زایمان نمی کند و اگر زایمان کند برای او بیمناک است.
 3. دیدن درمان واژن همسرش باعث خوشحالی او می شود، مگر اینکه واژن طبیعی، جامد یا فلزی باشد، از واژن ناامید می شود.
 4. عدم امکان معالجه فرج زن که حکایت از ناتوانی پس از زور دارد
 5. اگر دختر مجرد باکرگی خود را ببیند نشان دهنده ازدواج اوست
 6. دیدن تسکین دختر کوچولو در دنیا شادی و سرور و لذت است
 7. و با دیدن فرج کوچک، پیروزی
 8. اگر دختر مجردی واژن خود را آهنی ببیند، نشان دهنده ازدواج اوست و به او از چیزی که از آن متنفر است هشدار می دهد.
 9. عدم امکان معالجه عورت زوجه ممکن است حاکی از تسلط وی بر آن باشد
 10. رؤیایی از نگاه کردن به واژن زن با نگاهی شهوترانه، خواب بیانگر ورود به تجارتی ناپسند یا مشکوک است.
 11. عورت زن در خواب شادی و آسایش و ازدواج برای مجردی و مسافرت و افشای اسرار است و در و قبله و قبر است و ممکن است اشاره به فریب باشد.
 12. دیدن واژن زن که گویی مثل آلت مرد شده است اگر زن باردار باشد پسری به دنیا می آورد که چیزی در خانواده دارد.
 13. دیدن فرج بزرگ ضرر است
 14. اگر زن حامله عورت خود را در خواب ببیند، منظور کودک است
 15. دیدن مردی که به واژن زن تبدیل می شود، بیانگر ذلت و انقیاد است
 16. مکیدن واژن زن در خواب
 17. زن متاهل اگر واژن خود را ببیند نشان دهنده حاملگی و تولد نوزاد است
 18. دیدن واژن زن از پشت چیزی است که نمی توانید و نمی توانید به سراغ شما بیاید
 19. زن شوهردار اگر ببیند عورت خود را از آهن یا فلز ساخته است، حکایت از محال بودن امور و یأس در امور دنیا دارد، چنانکه دلالت بر فراق فرزند دارد.

تعبیر عورت زن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا