تعبیر خواب آلت تناسلی مرد یا مرد در خواب

معنی دیدن آلت مرد برای زن مجرد اعم از نعوظ، مکیدن، گاز گرفتن نوزاد، خمیده ایستاده، بلند، کوتاه، سفید، برای زن حامله، برای زن شوهردار، برای ابن سیرین، دیدن زن دارای مرد. نر

نماد اندام تناسلی مرد در خواب

 1. اگر آلت تناسلی یا آلت تناسلی می بینید، این نشان دهنده قدرت جنسی، انرژی و باروری است
 2. ایستادن آلت تناسلی، نشانه فعالیت، جدیت و برآوردن نیازهای فرد است
 3. دیدن خم شدن به سمت آلت تناسلی و مکیدن آن نشانه تسلیم در برابر پسران است
 4. اگر آلت تناسلی یکی از اعضای خانواده خود را می بینید، این نشان دهنده یک موضوع بسیار مهم است که سعی می کنید از آن اجتناب کنید یا از آن چشم پوشی کنید.
 5. زن را چنان ببیند که گویی مانند مردان آلت تناسلی دارد، اگر حامله بود پسر به دنیا می آورد و اگر حامله نبود و پسر داشت، خانواده او غالب می شد.
 6. دیدن بریده شدن آلت تناسلی نشانه مرگ، از بین رفتن پول یا دوری طولانی است
 7. دیدن گرفتن آلت تناسلی شخص دیگری نشانه آن است که شما به اندازه موقعیت خود پول خواهید داشت
 8. دیدن نان داغ از آلت تناسلی، نشانه فقر است
 9. دیدن فردی با دو آلت تناسلی بیانگر این است که او دو فرزند خواهد داشت
 10. اگر مردی آلت تناسلی بسیار بزرگ ببیند، این نشان دهنده تردید در ذهن او در مورد شهوت، قدرت و توانایی های جنسی او است.
 11. مشاهده از دست دادن آلت تناسلی بیانگر از دست دادن پسر یا مرگ بیمار و حذف از ماموریت است
 12. اگر خواب ببینید آلت تناسلی خود افتاده یا صدمه دیده است، این نشان می دهد که تمام قدرت خود را در واقعیت از دست خواهید داد و چیزی مهم مرتبط با شخصیت خود را از دست خواهید داد.
 13. دیدن آلت تناسلی او دراز و بزرگ شده، نشانه ی فرزند و پول زیاد است
 14. دیدن اینکه کسی آلت تناسلی شما را لمس کرده نشان دهنده شادی و لذت است
 15. دیدن گاز گرفتن آلت تناسلی کسی، نشانه اغراق در تمجید است
 16. اگر کسی در خواب به شما بگوید که آلت تناسلی شما را دیده است، این نشان دهنده یک موضوع جنسی است که در زندگی واقعی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اطراف شما در گردش است.
 17. اگر می بینید که عضو شما قابل جابجایی است، به این معنی است که سعی می کنید از مسئولیت ها و تعهدات خود در زندگی واقعی فرار کنید.
 18. اگر نرم باشد، نشان دهنده شکست و بیزاری جنسی است
 19. اگر آلت تناسلی نعوظ باشد، این یک رویای بسیار مثبت برای زوج است
 20. دیدن جراح در آلت تناسلی، نشانه صحبت های زشت است که به شهرت شما لطمه می زند
 21. اگر زن آلت تناسلی یا آلت تناسلی ببیند، این نشان دهنده تمایلات جنسی است که در درون او دفن شده است

تعبیر مرد مرد یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا