تعبیر دندان مصنوعی در خواب پوشیدن دندان مصنوعی در خواب

تعبیر خواب نصب ست دندان سفید برای ابن سیرین افتادن دندان مصنوعی دندان مصنوعی جدید برای زنان مجرد برای زنان متاهل برای زنان باردار دندان مصنوعی

تعبیر نماد دندان مصنوعی در خواب

 1. دیدن دندان مصنوعی در دهان نشانه افرادی است که مانند خانواده خود با آنها رفتار می کنید.
 2. دیدن کشیدن دندان و نصب دندان مصنوعی نشانه آن است که شما دچار بحران های شدیدی هستید که سعی در رهایی از آن دارید.
 3. دیدن دندان مصنوعی نشان دهنده نیاز به صمیمیت خانواده است
 4. دندان‌ها در خواب اهل خانه‌ی انسان هستند، پس دندان‌های بالا مردان طرف پدر و پایین‌ترین آن‌ها زنان طرف مادرش هستند، پس پست‌ترین آن‌ها نزدیک‌ترین آنها به نسب است.
 5. دو رأس بالا پدر و عمو هستند پس دست راست پدر و دست چپ عمو است و اگر پدر و عمو نداشته باشد برادر یا دو پسر یا دو دوست نصیحت کننده و دلسوز هستند. .
 6. پسر عموی چهارگانه مرد یا دو دوستی که جای او را می گیرند.
 7. دندان های پرمولر عموها یا کسانی که به جای آنها برای مشاوره اقدام می کنند

 8. دندان آسیاب در خواب به پدربزرگ و مادربزرگ و پسرانی اشاره دارد که او به آنها افتخار می کند و با آنها همدردی می کند.
 9. دو چین پایین مادر و خاله، سمت راست مادر و سمت چپ خاله است
 10. اگر مادر و خاله نداشته باشد، دو خواهر یا دو دختر، یا کسی که با نصیحت و دلسوزی جای آنها را بگیرد.
 11. ربع پایین پسر عمو یا کسی است که جای او را در مشاوره می گیرد
 12. عاج پایین در خواب، بانوی اهل بیت او و هر که بر او تکیه کند یا جای او را بگیرد
 13. دندان های پرمولر پایین در خواب به دختر عموی مادر یا کسی که جای نصیحت آنها را می گیرد اشاره دارد.
 14. اگر در خواب دندانی توسط یکی از این دندانها حرکت داده شود یکی از این دندانها بیمار می شود و اگر بیفتد و از بین برود مرگ یا غیبت کسی است که او را نمی بیند.
 15. اگر آن را بگیرد و دفن نکند، برای امثال خویشاوندی که دندان به او اشاره می کند، از آن بهره می برد.
 16. نگه داشتن دندان بعد از ناتوانی، جانشینی است که از اقوام یا بیگانگان به دندان نسبت داده می شود و اگر در خواب دندان غایب باشد، غیبت است، خواه با مرگ یا جدایی.
 17. دیدن دندان هایی که در خواب پوسیده شده اند، ممکن است بیانگر مصیبت و توهمی باشد که بر شخصی که دندان به او واگذار شده است.
 18. هر کس در خواب ببیند که چله اش بلندتر و زیباتر و سفیدتر از واقعیت است، پدر یا عمویش نیرو و پول و افزایش در امور دنیوی خود می یابند.
 19. هرکس در خواب دندان های دیگری را به دندان هایش چسبیده ببیند، بیانگر آن است که خانواده اش زیاد می شود
 20. دیدن زیاد شدن دندان ها در خواب و آسیب یا چیزهای ناخوشایندی در آن وجود دارد، بیانگر حضور آسیب زننده در خانواده است.
 21. دندان قروچه در خواب بیانگر اختلاف یا مشاجره در خانواده است
 22. گیاه دندان در دل در خواب نشان دهنده پایان نزدیک است
 23. هر کس در خواب ببیند که تمام دندان هایش در خواب افتاد و در اتاقی یا دستش افتاد، نشان دهنده طول عمر است تا آن که تمام دندان هایش بیفتد و خانواده اش زیاد شود.
 24. هر که در خواب ببیند دندانهای بالایش در خواب افتاد و در دست او بود، خواب، مالی است که به شما برگردانده می شود، اگر به سنگ بیفتد پسر است.
 25. افتادن دندان در خواب برای کسی که بدهکار است، پرداخت بدهی است و مهم نیست که کدام یک از دندان ها در خواب افتاده است.

تعبیر دیدن دندان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا