تعبیر زبان در خواب و بریدن زبان در خواب

تعبیر خواب موی زبان دراز و کوتاه، بریده و لال، برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، بریدن زبان کودک و مشکل در تکلم، زبان بسته، بلعیدن زبان، خون از زبان بیرون می‌آید و موها را از زبان می‌کشد

تعبیر زبان در خواب

 1. هر کس ببیند زبانش شکافته و از تکلم عاجز می شود، سخنانی بر زبان می آورد که بر او اپیدمی است و به اندازه سخنی که گفته به او آسیب می رسد.
 2. خواب دلالت بر دروغ بیننده دارد و هر که تاجر بود و در خواب دید که زبانش گره خورده یا بسته است در بیع یا خرید زیان می کند.
 3. و هر کس مسؤول باشد و در خواب ببیند که زبانش گره خورده یا بسته است و از تکلم یا خطاب با مردم عاجز می شود، این مسئولیت از او سلب می شود.
 4. هر که ببیند نوک زبانش بریده شده، در استدلال یا قول خود عاجز است و گفته شد که شهادت او نزد قاضی پذیرفته نمی شود.
 5. هر کس در خواب ببیند که زبانش در رؤیاها قطع می‌شود، مرد نرمی است
 6. هر کس ببیند که همسرش زبانش را قطع می کند، برای او صالح و عادل خواهد بود
 7. هر كه بيند همسرش زبانش را بريده تعبير خوبى است، زيرا نشانه عفت و پوشش و قناعت است و گفته شد حافظ و توكل مى كند.
 8. و هر کس در خواب ببیند که زبان فقیر یا گدا یا گدای را می‌برد، یاری می‌کند یا به احمق کمک می‌کند.
 9. هر کس زبان فقیر یا بدبخت را ببرد، او را به قوم نادان گماشته و بر او چیره می شوند.
 10. هر کس در خواب ببیند که زبانش به کامش می‌چسبد و نمی‌تواند آن را تکان دهد، بدهی خود را انکار می‌کند یا امانتی را که داشته انکار می‌کند.
 11. و لال در خواب، فساد دین و سخنان نادرست است
 12. و در قدیم گفته اند: خاموشی زبان در رؤیا، بزرگوار و شریف را در بیداری لعنت می کند.
 13. هر که در خواب ببیند که زبانش بسته است، علم دارد
 14. و رؤیا به صاحب شرافت، اعتبار یا موقعیت خود اشاره می کند
 15. و می گفتند هر که در خواب ببیند که گره زبانش باز شده است بر دشمنان یا رقیبان خود پیروز می شود.

 16. زن متاهل یا مجردی که در خواب می بیند زبانش بریده شده است، در بیداری زنی محافظه کار است و شاید کبودی نشان دهنده یک اتفاق مهم و مبارک باشد، زیرا زبان در خواب تنها عضو بدن است. ستودنی است که بریده شده دیده شود زیرا گاهی نماد خطا یا خطا است
 17. مخصوصاً برای زنان مجرد دیدن زبان بریده نشان دهنده قوت شخصیت و پرهیز او از بیهودگی و بیهودگی است.این تعبیر تقریباً برای همه زنان اعم از متاهل، مطلقه و بیوه صدق می کند و این در خواب مردان قابل ستایش نیست زیرا گفتار انسان زبان اوست.
 18. اگر شخصی در خواب خود را ببیند که گویی زبان خود را فرو می برد یا اشتباهاً آن را می خورد، نشانه ندامت یا سرزنش است.
 19. و بلعیدن زبان در خواب، نشانه لغزش یا اشتباه جدی در معاملات است.
 20. خوردن زبان یا جویدن آن خوب نیست، مگر این که زبان متعلق به حیوانی مانند گوسفند و گاو باشد، زیرا خواب دیدن در این زمینه نشانه نیکو و مثبتی است و بشارت دهنده رزق و روزی نیکو یا افزایش علم و دانش است.
 21. موی در خواب در جای خود خوب نیست و موی زبان سخن بد و بیهوده است
 22. و در بعضى از تعابير گفته شده است كه موى زبان در خواب غيبت يا سخنى است كه بيننده در جاى ناروا مى گويد.
 23. خوبی این رویا این است که شعر را از زبان بیننده در بیاوریم یا به طور کامل از شر آن خلاص شویم.
 24. در این میان، بلعیدن شعر خوب نیست، زیرا در تعبیر، این امر حاکی از افکار بد یا انرژی منفی است که بر بیننده غالب می شود و مانع از عمل یا دستاورد او می شود.

تفسیر بینایی زبان – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=Y9qTYNCslsw

تعبیر خواب زبان بریده – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا