تعبیر خواب کک و مک و خال روی صورت در خواب.

معنی قرص صورت و لکه های صورت یا خال سیاه روی صورت در گونه در بدن در دست برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار خواب برداشتن خال

تعبیر خال یا خال در خواب

 1. کک و مک در خواب بیانگر گناهان و اشتباهات بسیار است و در تعبیر اگر لکه های آبی، سیاه یا قهوه ای باشد دردسر دارد.
 2. اگر در خواب زن مجردی ببیند که گویی چهره ای با کک و مک و خال و خال با رنگ پوست او متفاوت است، تعبیر او از اشتباهات بسیار و مکرر این است.
 3. اگر دختری یا دختری دوست دارد کک و مک در صورت خود داشته باشد، پس این تعبیر اوست که مصمم است در این اشتباهات پیش برود و بنابراین قادر به بزرگی فجایعی نیست که اگر این کار را نکند ممکن است در معرض آن قرار گیرد. این کار را متوقف کنید
 4. کک و مک، کک و مک و لکه های قهوه ای در خواب یک زن مجرد به دردسر یا نگرانی تا حد گسترش آن لکه ها اشاره دارد.
 5. اگر در خواب ببیند که برای همیشه از کک و مک خلاص می شود یا با جراحی پلاستیک یا مانند آن از بین می رود، تعبیر او از بین رفتن گرفتاری و پایان بدبختی و خستگی است و هر کک و مکی در خواب است. یک اشتباه، یک لغزش یا یک گناه
 6. اگر زن متاهل ببیند که کک و مک و لکه های سیاه صورت، دست یا بدن او را پوشانده است، تعبیر به گرفتاری و بدرفتاری زیاد در برخورد با مشکلات می شود.
 7. کک و مک در خواب یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده غیبت و بدگویی از دیگران باشد
 8. لکه های سیاه یا قهوه ای تیره ممکن است نشان دهنده گناهان یا اشتباهات جزئی باشد (مانند دروغ، دزدی، شایعات و غیره).
 9. و کک و مک در کودکان ممدوح و نشان دهنده نیکی است
 10. دیدن کک و مک و لکه های سیاه یا قهوه ای در صورت مرده نامطلوب است، زیرا ممکن است نشان دهنده تشدید گناهان او یا عواقب بد و سرنوشت مرده باشد.
 11. زدودن آن نقاط تیره از چهره در رؤیا ستودنی است، زیرا در خوابی که بیانگر رستگاری و پایان درد است و شاید خواب حکایت از نیکی در نقطه عطف مسیر زندگی داشته باشد.
 12. کک و مک در خواب زن باردار بسیار خوب است و بیانگر سلامتی و خوبی و زیبایی است
 13. و کک و مک زن شوهردار بهتر است زیرا بیانگر نر از پسران است
 14. اگر زنی در خواب ببیند که صورتش پر از کک و مک است، به این معنی است که بسیاری از اتفاقات ناگوار شادی او را قطع می کند.
 15. اگر در زنی کک و مک ببیند، در رقابت با معشوق از او روی برگرداند.
 16. و کک و مک اگر در دست، بازو و اولنا وجود داشته باشد نماد پول است
 17. بینایی او در سراسر بدن ستوده می شود و این تعبیر فقط بر زن باردار انجام می شود نه هیچ کس دیگری
 18. کک و مک، لکه های قهوه ای و سیاه در خواب مرد نشان دهنده گناه و اشتباه است
 19. ممکن است نشان دهنده وسواس، تردید و عدم اعتماد به خود و دیگران باشد
 20. و ممدوح در رؤیا است که مردی ببیند که آن لکه های قهوه ای را توسط طبیب از بین می برد.
 21. در رؤیاها ستودنی است که انسان به گونه ای ببیند که از کک و مک به طور کامل خلاص شده است، زیرا بیانگر افق و آینده ای روشن است.

تعبیر خواب دیدن کک و مک هر که در صورت خود کک و مک ببیند گناه اوست.

تعبیر دیدن لک و کک و مک صورت در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=0N0B-IacDDw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا