تعبیر بیضه در خواب و بیضه در خواب

خواب بیضه را برای شما تعریف می کنیم که آیا بیضه چپ و راست بریده شده، در خواب زنان مجرد و متاهل، درد بیضه، خون و ادرار بیرون می آید و زن باردار بیضه های بزرگی دارد، بیضه بره می خورد.

تعبیر بیضه در خواب

  1. بریدن بیضه به پنج صورت تعبیر می شود، بریدن فرزندان دختر به طوری که فقط ذکور از او متولد شود، ارثی از دیه، پیروزی دشمنان با او و عدم حرکت و اعتماد.
  2. می گفتند دیدن آنها نشان دهنده خویشاوندی زنانه است
  3. هر که در خواب ببیند که قطع شده اند و مریضی دارد می میرد و ممکن است جدایی باشد.
  4. و پول را نشان می دهند و اگر به او ظلم می شد دو هزار یا دویست یا دو دینار بر حسب حال از او می گرفت.
  5. می گفتند بیضه راست فرزند پسر است و بیضه چپ زن است
  6. و بعضی از راویان گفتند: همه انسانها و حیوانات عقیم شده پول هستند، پس هر کس از آن چیزی به دست آورد یا از آن دور شود به پول تعبیر می شود.
  7. بعضی از آنها گفتند بیضه ها به بندگان تعبیر می شود

تعبیر اندام تناسلی مرد یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا