تعبیر مرده در خواب دیدن مرده در خواب

دیدن مرده در خواب در حالی که زنده است مرده زنده می شود مرده بیمار است دیدن پدر مرده که در خانه ما را ملاقات می کند در حال خندیدن و غذا خوردن دیدن اقوام مرده در خواب زنان مجرد، متاهل و باردار.

تعبیر مرده در خواب

 1. مرگ در خواب حسرت یک چیز بزرگ است
 2. کسي که ببيند مرد و بعد زنده شد، نشانه آن است که گناه مي کند و سپس توبه مي کند.
 3. دیدن کسی که بدون بیماری یا بیماری می میرد و می میرد عمر طولانی تری خواهد داشت
 4. دیدن انسان چنان که نمی میرد، زمانش نزدیک است، هر که در خواب گمان کند که هرگز نمی میرد، در راه خدا کشته شده است.
 5. رؤیت شخصی که در خواب مرد و مرگش را تشییع جنازه و اجتماع و غسل و کفن دید و دنیاش در امان و دینش فاسد شد.
 6. دیدن امام چنان که در خواب مرده است، بیانگر خرابی شهر است
 7. ديدن مجدد مرگ ميت شناخته شده و گريه بر او بدون فرياد و ناله، بيانگر اين است كه پس از خود با فردي ازدواج خواهد كرد و گريه در ميان آنان نشانه شادي است.
 8. ديدن ميت به گونه اي كه گويا با مرگ جديد مرده است، مرگ شخص بعد از آن مرده و خانواده اوست تا آن مرده چنان شود كه گويي بار دوم مرده است.
 9. هر کس وقوع مرگ فاجعه آمیزی را در مکانی ببیند، بیانگر وقوع آتش سوزی در آن مکان است.
 10. هر کس در خواب ببیند که در حالی که بر زمین برهنه بود مرد، فقیر است
 11. هر کس در خواب ببیند که بر فرشی مرده است که دنیا را برای او وسعت داده است، یا بر تختی که افزایش می یابد، یا بر تشکی که از خانواده اش خیر می شود.
 12. هر کس در خواب ببیند که مرده اش پیدا شده است، پس پولی پیدا می کند
 13. اگر عزاداری غایب به سراغش بیاید، از فساد دین و نیکی زندگی دنیوی او خبر می رسد.
 14. هر که در خواب ببیند پسرش مرده است از شر دشمنش خلاص می شود
 15. هر که ببیند دخترش مرده است، مایه آسایش است
 16. هر کس در خواب ببیند که مردی به مردی می گوید فلانی ناگهان مرد، ناگهان غمگین می شود و ممکن است در آن بمیرد.
 17. هر کس زن حامله ای را ببیند که مرد و حامله شد در حالی که مردم بر او گریه می کردند، بدون صدای شیون و زاری، پسری به دنیا می آورد و از او خشنود می شود.
 18. رویای مجردی، مرگ دلیل بر ازدواج و فوت متأهل دلیل بر طلاق است، زیرا با مرگ، جدایی از بین می‌رود و همچنین رؤیت یکی از شرکا، مرگ او دلیل بر جدایی شریک زندگی اوست. .
 19. هر کس در خواب ببیند که مرده ای را بر گردن می اندازد، مال و خوبی به او می رسد
 20. دیدن مستی مردگان خوب نیست
 21. دیدن مرده چنان که گویی زنده است، دلیل بر صحت امر او پس از فساد است و سختی او آسانی از جایی که به حساب نمی آید، به دنبال دارد.
 22. دیدن شادی اموات بیانگر حال خوب آنان نزد خداوند متعال است، زیرا آنان در سرای حق هستند و هر که آنان را شادمان نبیند یا ببیند که از او رویگردانند، حکایت از حال بد او نزد خداوند دارد.
 23. هر کس مرده ای را ببیند که او را بشناسد و به او بگوید که نمرده است، دلالت بر خوب بودن حال اخروی میت دارد، به خاطر فرموده خداوند متعال: «انها زنده اند نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. از انواع. شهادت همان گونه که چنین خوابی بیانگر حال مرده در آخرت است، به عذاب دنیوی او نیز اشاره دارد.
 24. هر کس ببیند مرده ای می خندد، آمرزیده می شود، به فرموده خداوند متعال: چهره ها در آن روز خندان و خندان و شادمان است.
 25. هر کس مرده ای را با صورت مرده ببیند و با او سخنی نگوید و به او دست نزند، از او راضی است زیرا پس از مرگش صلاحش به او می رسد.
 26. هر کس ببیند که او را رد می کند یا با او نزاع می کند که گویی او را می زند، نشان می دهد که گناه کرده است و گفته می شود هر که ببیند مرده ای او را می زند، قرض او را لازم می کند.
 27. هر کس مرده ای را در زندگی خود ثروتمندتر از مال ببیند در آخرت او را بهبود می بخشد و هر که فقیر باشد فقر او به نیکی است.
 28. هر کس در خواب ببیند مرده برهنه است از نیکی ها برهنه از دنیا می رود و گفته شد برهنگی مرده آرامش اوست.
 29. هر که در خواب ببیند که افراد شناخته شده با لباس نو با شادی از جایی برخاستند، برای آنها زندگی می کند و امور آنها را دنبال می کند و تازه آمدن و حالتی خواهند داشت.
 30. هر کس در قبرستان معروفی ببیند که مردگانی از آن زنده می‌شوند، مردم آن مکان مضطرب می‌شوند و منافقان در آن ظاهر می‌شوند.
 31. و اما کافر مرده اگر در بهترین حالت و ظاهر او دیده شود، بیانگر این است که امر عذاب او بالا می رود و نشان دهنده حال خوب او نزد خدا نیست.
 32. هر کس در خواب ببیند که مرده خندید و گریه کرد، دلالت بر این دارد که هیچ مسلمانی نمرده است، و همینطور اگر ببیند صورت مرده سیاه شده است، خداوند متعال می فرماید: آیا کسانی که چهره هایشان سیاه شده است، پس از ایمان کافر شده اید. خداوند متعال، مخصوصاً بدون مردم، هر که مرده را مشغول یا خسته ببیند، مشغولیت او به آنچه در آن است است.
 33. هر کس در خواب ببیند که پدربزرگ و مادربزرگش زنده هستند، این زندگی پدربزرگ و فالگیر است.
 34. هر که در خواب ببیند که مادرش زنده است، از اهل آن آسایش می بیند
 35. همینطور اگر پدرش را زنده ببیند ولی بینش پدر قویتر باشد
 36. هر که ببیند پسرش زنده شده است، دشمنی از جایی که انتظارش را ندارد بر او ظاهر می شود
 37. هر که ببیند دختر مرده اش زنده شده، آسوده خاطر می شود
 38. و هر کس در خواب ببیند که برادری مرده از او زنده شده است، پس از آن که خداوند متعال می فرماید: «به وسیله او قوت مرا تقویت کن»، پس از ضعف قوت می یابد.
 39. و هر کس خواهر مرده خود را ببیند زنده شده است، غایب در سفر است و سعادت به او می رسد، به خاطر فرموده خداوند متعال:
 40. هر که ببیند عمو یا عمه اش زنده است، چیزی که از دستش بیرون آمده به او برمی گردد
 41. و هر کس در خواب ببیند که زنده و مرده است، بر کافر بر دستانش سلام می کند یا از فاسق توبه می کند.
 42. هر کس در اردوگاه خود مرده های شناخته شده ای را ببیند که از جای خود برخاسته و آراسته اند، پس برای صاحبان بینایی و پاشنه ها زنده می شود، آن زنان به نسبت زیبایی و لباسشان اموری است، هر که دو خصلت داشته باشد، پس آنهاست. امور فقر و هذیان، و هر که پلید باشد، حکایت از سود گناهان دارد
 43. هر که مرده ای را ببیند که انگار خواب است، خواب او آرامش اوست
 44. هر کس ببیند که میت در جایی غیر از محل نمازش که در زمان حیاتش در آن نماز می خوانده نماز می خواند، تفسیرش این است که به ثواب عملی که در زندگی انجام داده یا به ثواب آن رسیده است. وقفی که وقف کرده و صدقه داده است در ایام عمر در آن نماز می خواند و این نشان دهنده درستی دین بعد از مرده است زیرا میت برای خود دست از کار کشیده است.
 45. هر کس در خواب ببیند که از مرده پیروی می کند و در ورود و خروج او را متوقف می کند، پس از اعمال صالح و فساد خود پیروی می کند.
 46. هر کس ببیند مرده ای از سرش شکایت می کند، در پدر و مادرش یا مافوقش مسؤول کوتاهی اوست.
 47. اگر از گردن خود شاکی است، مسؤول هدر دادن مال یا بازداشتن او از مهریه همسرش است.
 48. هر کس از طرف خود شکایت کند، حق زن را بر عهده دارد و اگر از شکم خود شکایت کند، نسبت به حقوق پدر و خویشاوندان و مال خود مسئول است.
 49. هر کس ببیند پایش شکایت می کند، بر عهده اوست که مال خود را بدون رضایت خدا خرج کند
 50. هر کس او را در حال شکایت از ران خود ببیند، مسئول قبیله خود و قطع رابطه خویشاوندی اوست.
 51. هر کس او را در حال شکایت از پاهایش ببیند، مسؤول است که زندگی او را از روی باطل نابود کند
 52. و هر کس در خواب ببیند که مرده ای از جایی که او را ندیده او را صدا زد و او جواب داد و با او بیرون رفت تا از او خودداری نکند، به مرض آن مرده می میرد که او را صدا زد و یا به همان علت مرگش بر اثر تخریب یا غرق شدن یا ناگهانی، و همینطور اگر ببیند که مرده ای را دنبال کرده و با او وارد خانه مجهولی شده و از آن بیرون نیامده، می میرد.
 53. هر کس در خواب ببیند مرده به او می گوید: تو در فلان وقت می میری، قول او راست است.
 54. هر کس در خواب ببیند که از مرده ای پیروی می کند و با او وارد خانه ای نمی شود یا داخل می شود و سپس خارج می شود، در آستانه مرگ است و سپس نجات می یابد.
 55. هر کس در خواب ببیند که با مرده ای مسافرت می کند، در او گیج می شود
 56. هر کس در خواب ببیند که مرده چیزی از حبیب دنیا به او بخشیده است، خوب است از جایی که امید ندارد به او برسد.
 57. اگر مرده پیراهن نو یا تمیزی به او بدهد، مانند روزی او در طول حیاتش روزی می‌گیرد.
 58. هر که در خواب ببیند که یک جفت طلسم به او داد، پس از حالتی چون جاه به او می زند
 59. اگر لباس بد اخلاقی به او بدهد فقیر می شود.
 60. اگر به او غذا بدهد، از جایی که انتظارش را ندارد، روزی آبرومندی به دست می آورد.
 61. هر کس در خواب ببیند که مرده او را پند می دهد یا به او علم می آموزد، به همان اندازه در دین خود به نیکی می رسد.
 62. هر کس در خواب ببیند جامه ای به میت می دهد که منتشر نکرده و نپوشیده است، به معنای ضرر مالی یا بیماری است، ولی شفا می یابد.
 63. هر کس در خواب ببیند که پارچه ای را برمی دارد تا مرده آن را بپوشد و آن پارچه از دست زندگان بیرون آمده است، می میرد.
 64. هر کس لباس را از مال خود خارج نکند و به او بدهد تا آن را بدوزد یا کار کند، ضرری به او نمی رساند.
 65. و هر چه زنده می بیند آن را به مرده داد، زیرا او را دوست نمی دارند، مگر در دو مورد، یکی این که اگر ببیند هندوانه ای به مرده داد، دغدغه اش از آنجا می رود که می کند. به حساب نمی آید و دوم اینکه اگر ببیند عمو یا عمه خود را بعد از فوت آنها در خواب داده، به جزای نقدی و نفقه واجب است.
 66. هر کس در خواب ببیند که به مرده ای سلام می دهند، دلالت بر آن دارد که نزد خداوند متعال حالش خوب است.
 67. هر کس در خواب ببیند که دستش را می گیرد، پول از روی ناامید به دست او می افتد
 68. هر که مرده را ببیند که گویا او را در آغوش گرفته است، محبت عمر طولانی
 69. هر که در خواب ببیند که او را در آغوش گرفتن دائمی یا اختلافی در آغوش گرفته است، بینش او را ستایش مکن
 70. هر کس در خواب دید که با مرده صحبت می کند عمر طولانی کرد و این خواب نشان می دهد که صاحب آن پس از اختلاف با مردمی آشتی می کند.
 71. هر که در خواب ببیند که مرده ناشناس را می بوسد، از جایی که انتظارش را ندارد پول می گیرد.

دیدن مرده در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا