تعبیر زمین در خواب، خواب خرید زمین جدید برای کشاورزی و ساخت و ساز

رویای زمین سرسبز پهناور یا بایر خشک خانه سازی در زمین و معنای کاشت و آبیاری و برداشت زمین در خواب زن مجرد و زن متاهل و زن باردار را برای شما توضیح می دهیم.

تعبیر زمین در خواب

 1. زمین در خواب نماد فضل و رزق و روزی است و گاه بیانگر تولد است
 2. اگر نور در خواب روی زمین باشد به معنای صحنه های شخم زدن و خاک و غیره است
 3. پیام رؤیا بیننده را به پذیرفتن شادی های دنیا، نزدیک شدن به واقعیت و فاصله گرفتن از آرمان های بیهوده، به ویژه آرمان های مربوط به ایده های انتزاعی و به دور از منطق واقعیت و زبان روزمره آن دعوت می کند.
 4. هر که خود را در خواب ببیند که گویی زمین شده است، سرنوشت و امور او در میان مردم قیام می کند.
 5. هر کس در خواب زمین را بر دوش بگیرد، بیانگر ظلم او به مردم یا ظلمی است که در سرزمینش رخ خواهد داد.
 6. خوردن زمین در خواب، بیانگر آن است که از جستجوی زمین، خیر و نیکی به دست خواهد آورد.
 7. هر که در خواب خود زمینی را برای ساخت و ساز یا زراعت نامناسب ببیند، این بدان معناست که چیزی در قوای روحی و جسمی او از خستگی و فرسودگی شاکی است.
 8. اگر در خواب زمین حاصلخیز را آماده برای شخم زدن و آبیاری ببیند، این بدان معناست که او فردی است که در شرف اجرای مهمترین پروژه های زندگی خود است.
 9. کسی که در خواب زمینی حاصلخیز را می بیند که زیر پرتوهای خورشید پوشیده شده است و می بیند که سرسبز است، این تعبیر اوست که آینده اش آباد خواهد بود، گویی قطعه ای از بهشت ​​در زمین است.
 10. اگر در خواب بشنود که شخصی او را برای رسیدن به آن سرزمینی که شبیه بهشت ​​است فرا می خواند، این ندا از ضمیر ناخودآگاه است که انسان برای درو و توسعه باید سخت کار کند و بکارد.
 11. اگر کسی در خواب ببیند که زمین شکافته و او را فرو می برد، پلنگ بیانگر شرم، مسافرت طولانی یا حبس است، خدای ناکرده.
 12. سرزمین پهناوری مانند بیابان نشان دهنده سفر فوری است. و نشستن روی زمین نشانگر تسلط بر چیزی است.
 13. به زمین زدن چیزی اشاره به سفر و خوردن از زمین دارد، پس به اندازه ای که خوردی به تو نمی رسد.
 14. لیز خوردن روی زمین فاجعه یا رد شدنی است که بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد. اوست که از غبار فقر دست می فشارد.
 15. هر کس ببیند که زمین شکافته شده و از آن حیوانی بیرون می آید که با مردم سخن می گوید، خواب نشان دهنده نزدیک شدن زمان یا دیدن عجایب در زندگی بیننده یا نشانه ای است که برای مردم ظاهر می شود.
 16. اگر جوانی از آن بیرون می آمد، در میان خانواده اش دشمنی می شد. و اگر پیری بیرون آید برای بیننده نیکو و بارور می شود
 17. تعبیر شکافتن زمین در خواب

  شکافتن زمین بدون بیرون آمدن یا داخل شدن چیزی در آن، پس این نشان دهنده وقوع بلا است. و اگر زمین از گیاهان شکافته شود، ثروت اهلش بهتر است

 18. تعبیر زمین سبز در خواب

  زمین سبز وسیع در خواب نشان دهنده زندگی مرفه یا زنی مهربان و بخشنده است

 19. هر که زمین سبز و پر درخت یا گوش را ببیند، این تعبیر در رزق بهتر است
 20. هر کس مجرد باشد، مژده است به ازدواج پربرکتی که قصد انجام آن را داشته باشد، زمین سبز کشاورزی مانند مزارع، مزارع، باغات و مراتع، بیانگر کار یا تلاش پرباری است که تاج موفقیت را به ارمغان می آورد.
 21. تعبیر خرید زمین در خواب

  خرید زمین کشاورزی در خواب بیانگر چندین چیز است، از جمله ازدواج یا شروع یک تجارت که ممکن است سود زیادی به همراه داشته باشد.

 22. خرید زمین مناسب برای ساخت و ساز به معنای ازدواج مبارک با توجه به کلمه ساختمان که در زبان عربی به معنای ازدواج است انشاءالله.
 23. خرید زمین کشاورزی برای کاشت انگور و میوه و یا حتی برای کاشت گندم و جو، پس تعبیر آن در خواب سود مالی یا امرار معاش در راه است.
 24. زمین کشاورزی گاهی بیانگر شغل جدیدی است و ممکن است نشان دهنده شادی روانی برای زن متاهل، باردار و مجرد باشد
 25. تعبیر شخم زدن زمین در خواب

  اگر در خواب ببینید زمینی دارید که آن را شخم می زنید یا می کارید، بیانگر آن است که در شرف انجام کار خیر هستید.

 26. زمین شخم زده و کاشته شده ممکن است نماد فعالیت حرفه ای موفق شما باشد و همچنین ممکن است نماد آینده امیدوار کننده و روشن شما در همه سطوح باشد.
 27. زیرا زمین شخم زده در خواب بیانگر آمادگی های مالی و روانی بیننده خواب برای دستیابی به دستاوردها و رسیدن به بالاترین درجات و اهداف است.
 28. تعبیر زمین خرد شده در خواب

  زمینی که شکاف های عمیق دارد زمین بایر یا بایر است در خواب بیانگر شخصیت بیننده خواب است که از خشکسالی عاطفی، اجتماعی یا روانی شکایت دارد، در خواب بیانگر فرصت های اندک زندگی است.

 29. شاید آن صحنه از رویا بیانگر نیاز مبرم به پول و نبود راه های بدست آوردن آن باشد
 30. اگر در خواب ببیند که بر آن سرزمین تشنه باران می بارد، تعبیر خوبی است و بیننده خواب برای پذیرایی روزهای خوش آماده می شود.
 31. اگر در آن خواب باران و آب را در بیداری بر خود ندید، صبر و روحیه فداکاری بیشتر داشته باشید، زیرا آنها کلید هر موفقیت و رستگاری هستند.

تعبیر خواب زمین – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=gGODDn9DCtk

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا