تعبیر سبیل زن در خواب سبیل در خواب برای او رویید

خواب زن شوهردار حامله ابن سیرین برای دختر مجرد تراشیدن سبیل برای زنی خواب دیدم سبیل دارم را برای شما تعریف می کنیم.

معانی ظاهر شدن سبیل در خواب

  1. هر کس در خواب دید که سبیل دارد و در حال بریدن آن است، این بدان معناست که او وعده هایی داده و به آن وعده ها عمل خواهد کرد.
  2. اگر زنی در خواب مردی با سبیل بلند ببیند، بیانگر رابطه عاشقانه ای است که در حال گذراندن آن است.
  3. اگر سبیل کوتاه باشد، خواب نشان دهنده ترس از دست دادن عشق با شریک زندگی است
  4. هر کس در خواب ببیند زنی سبیل می کند، پسری به دنیا می آورد
  5. اگر حامله نباشد و عقیم باشد زایمان نمی کند
  6. و اگر کسى که در بردگى است ببیند مادامى که عیبى در آن نیست، این است که
  7. دیدن زنی که گویی سبیل دارد، بیانگر این است که او باید عمل کند و اولین قدم را بردارد.
  8. آدا زنی در خواب دید که سبیل مردی باردار است، پلنگ نشان دهنده خطری است که آبروی او را تهدید می کند و باید رفتار خود را کنترل کند.

تعبیر زن که سبیل داشت و خوش تیپ بود یوسف – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=tahdsE_MfLA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا