تعبیر کشتن مار در خواب مار را در خواب کشتید

دیدن ذبح و کشتن مار در خانه و اتاق و تخت و تخت مار زنده زرد و سیاه در خواب زن مجرد و زن شوهردار و زن حامله ابن سیرین.

معنی کشتن مار در خواب

 1. کشتن مار سیاه بیانگر مبارزه فرد با هوی و هوس خود و تمایل به بی عملی و بی حالی یا افکار منفی است.
 2. و رویا نبردی تلخ را با شخصی به تصویر می کشد که دشمنی شدید و نفرت نفرت انگیزی نسبت به بیننده دارد، آن شخص ممکن است رقیب یا حریف باشد.
 3. اگر صاحب خواب ببیند که آن مار را با سنگی که سر او را می کوبد یا به وسیله چاقو یا تفنگ شکاری می کشد یا ببیند که به آن شلیک می کند یا می سوزاند یا خفه می کند یا در آب غرق می کند. سپس بر شهوات خود پیروز می شود یا بر دشمن خود پیروز می شود و بر او پیروز می شود.
 4. اگر صاحب خواب ببیند که آن مار را بعد از ذبح یا پوست کندن آن می خورد، از دشمنش سود می برد.
 5. اگر ببیند که مار را زنده به گور می کند، دشمنش را می بخشد و اختلاف بین آنها پایان می یابد.
 6. هر کس در خواب ببیند مار سیاهی می کشد اما مار دوباره زنده می شود، تعبیرش این است که خواب بیننده خاطرات دردناکی دارد که هر گاه در بیداری یا هوشیاری او ظاهر می شود او را پریشان می کند و از نظر روحی عذابش می دهد.
 7. ضربه زدن به مار سیاه بدون کشتن در خواب بیانگر وابستگی شدید بیننده خواب به اشتباهات و خلق و خوی خود است و نمی تواند عادت های بد خود را ترک کند یا آنها را ترک کند و این تعبیر در مورد بقیه رنگ های مار در خواب نیز صدق می کند. ، به جز سبز.
 8. کشتن و زدن مار زرد در خواب بیانگر رهایی از بیماری و جذب در جهت بهبودی در صورت بیمار بودن بیننده خواب است.
 9. کشتن یا ضربه زدن به مارهای زرد نماد رهایی از افکار منفی مانند شک، حسادت، دشمنی یا نفرت است.همچنین رویا نشان دهنده کنترل رویا بر شخصیت خود و توانایی او در کنترل خود است که به او اجازه می دهد تا با مشکلات یا بحران ها با خرد و صبر روبرو شود. .
 10. دختر مجردی که در خواب ببیند در حال کشتن مار است در بسیاری از مسائل اعم از عملی و عاطفی به موفقیت می رسد.
 11. زن متاهلی که در خواب مارها را می کشد، از نگرانی ها و گرفتاری های ناشی از برخی افراد که نسبت به او نفرت و کینه و حسادت دارند خلاص می شود.

مار را بکش – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا