تعبیر خواب اردک یا اردک در خواب زن مجرد و زن متاهل و زن باردار

دیدن اردک های سیاه و سفید و خوردن گوشت غاز زرد در حال شنا و نوشیدن آب و پختن غاز برای ابن سیرین برای شما توضیح می دهیم.

تعبیر اردک و غاز در خواب

 1. اردک در خواب زن خوب و قابل ستایش است، زیرا بیانگر رزق و روزی وسیع، زندگی مرفه و پایدار و نماد وفاداری و مهربانی است.
 2. چشم انداز

  اردک ها در رویای یک زن متاهل

  فضل و نعمت بزرگی است و بهترین اردک در خواب اردک سفید است زیرا بیانگر زندگی راحت و دلی مهربان و گرم است.

 3. اگر زن شوهردار گوشت اردک بخورد و آن را خوب بیابد، تعبیر او به رزق وسیع است.
 4. اگر زن متاهل ببیند که او را می پزد، این شغلی است که در آن درآمد دارد
 5. خرید اردک نشان دهنده افزایش و رشد کارهای خیر است
 6. ذبح اردک به صورت حلال نیز بیانگر مال حلال یا رسیدن به امر خیر است
 7. چشم انداز

  اردک ها در خواب حامله

  بیانگر زایمان آسان است که اگر در خواب در حال شنا یا پرواز دیده شود، دشوار نیست

 8. اردک
 9. بهترین دیدها آنهایی است که زن حامله می بیند که اردک های زیادی وارد خانه یا مزرعه اش می شود و این در تعبیر نماد فراوانی فرزندان یا رزق و روزی و افزایش برکت در خانه و خانواده اش است.
 10. جوجه اردک سفید با شخصیت خوب و دانش فراوان در آینده متولد می شود
 11. تعبیر اردک در خواب بخت و جاه طلبی است، اگر ببیند که با سرعت راه می رود، تعبیر او موفقیت است.
 12. اگر او را در حال تراشیدن ببیند، مسافرت یا ازدواج است
 13. شنا کردن اردک ها در آب بهترین منظره ای است که یک دختر می تواند در خواب خود در رابطه با اردک ببیند زیرا نشان دهنده یک ازدواج شاد و یک آرزوی بزرگ است.
 14. در خواب ستوده است که دختری گوشت اردک بخورد، زیرا در امری که میل دارد بیانگر خیر است.
 15. بهترین نوع اردک در رویای یک دختر مجرد، اردک بزرگ یا چاق است و بهترین رنگ آن سفید است
 16. اگر دختر مجردی ببیند که ما یک اردک بزرگ یا چاق هستیم که وارد خانه او می شویم، این یک خبر خوب یا یک اتفاق خوشحال کننده است که به نامزدی یا ازدواج مرتبط است.
 17. اردک‌هایی که در این خواب ذبح می‌شوند ممکن است نشان دهنده از بین رفتن مشکلات و ناپدید شدن غم و اندوه باشد.
 18. اردک های سیاه در خواب شکار یا خرید خود را ستایش نمی کنند و گوشت خود را نمی خورند زیرا بیانگر شکست، شکست یا ناامیدی است.
 19. اردک در خواب زن مطلقه یا بیوه بهتر است اگر او را در حال شنا یا پرواز ببیند، این بیانگر یک تحول عمیق و مثبت در زندگی فعلی او است.
 20. ذبح آن بیانگر تجربه جدید ازدواج است و خرید آن در آن خوب رزق و روزی و فراوانی است.
 21. اردک سفید مردی سخاوتمند و قدرتمند در زندگی یک زن بیوه یا مطلقه است
 22. اردک در خواب یک مرد نمادی از بهبود مالی او است
 23. اردک در خواب یک زن نماد شادی خانوادگی و عاطفی است و برای کسی که او را چاق می بیند یا به جوجه هایش غذا می دهد نماد مقام بلند یا موقعیت عالی است.
 24. اردک ها در رویای یک تاجر برای کسانی که آنها را در حال شنا می دیدند به دست آوردند
 25. اردک در رویای یک دانش آموز، موفقیت و موفقیت
 26. اردک نماد فراوانی و برکت است
 27. و اردکهای ضعیف در بینایی بد هستند و بیان آنها ماههای خستگی یا سالهای خشکسالی و خشکسالی است و اردکهای سفید زن و سیاه مردند و هر دو به تعبیر غربی در خواب مرغابی از فال است.
 28. اردک در خواب بیانگر آن چیزی است که بیننده خواب دارد، اگر او را چاق و زیاد ببیند و یا تکثیر و تولید مثل کند روزی او و فرزندانش زیاد می شود.
 29. اگر او را لاغر، خسته یا سنگین در راه رفتن ببیند، در امر امرار معاش یا کار خود دچار مشکل می شود.
 30. اردک های گرسنه نمادی از میل لجام گسیخته برای پول درآوردن یا کسب درآمد هستند
 31. اگر اردک هایی را می بینید که از برکه آب می نوشند یا در آن شنا می کنند، پس امسال سال خوب و شادی است.
 32. در خواب دیدن اردکی که در حال کشتی گرفتن با حیوان دیگری به خصوص سگ است، خوب نیست
 33. در خواب ستوده است که مردی در خواب ببیند که مرغابی را ذبح می کند و می خورد و اگر مجرد بود در آن سال ازدواج می کرد.
 34. هر کس در خواب ببیند که اردکی را ذبح می کند و گوشت آن را نمی خورد، بلکه پرهای آن را می گیرد، این نشانه ترک چیزی است که به نفع دیگران است، مانند غفلت از ناموس یا ترک نامزدش.
 35. دیدن اردک هایی که در آب تمیز شنا می کنند، نمادی از اعمال نیک است.
 36. اگر در خواب ببینید که مرغابی بر سر شما پرواز می کند، در علم بینایی نشان می دهد که از یکی از اقوام، برادر شوهر، همسایه یا همکارتان بهره ای خواهید برد.
 37. اگر در افق دیدید که اردک ها از شما دور می شوند، این سفر یا رفتن به یک مکان دور است
 38. اردک های سفید ممکن است نشان دهنده یک سفر موفق باشد و سیاه ممکن است نشان دهنده نگرانی از بیگانگی یا تنهایی روح باشد.
 39. گوشت اردک در هر شرایطی بهتر است، پس اگر آن را خوب می خورید، نشان دهنده امرار معاش بدون سختی است.
 40. اگر آن را ناخوشایند بیابید، چیزی را انتخاب می کنید و آن را رد می کنید
 41. بهتر است در خواب صاحب خواب را طوری ببینید که انگار به اردک غذا می دهد یا به جوجه های آن غذا می دهد، زیرا این امر بیانگر خوشبختی بزرگ خانوادگی یا زناشویی است.

دید اردک یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا