تعبیر سقف در خواب سقف خانه و اتاق در خواب افتاد

خوابی را برای شما تعریف می کنیم که قسمتی از سقف خانه افتاد، سقف از چوب ترک برداشت یا خاک بود یا آب از آن پایین آمد سقف خانه باز است سوراخ خانه بدون سقف نشتی آب است

معانی سقف در خواب

 1. سقف در خواب مرد لاغر است، اگر سقف آن را چوب پوشانده باشد، بیانگر تکبر مرد است.
 2. اگر در خواب ببیند که تقریباً سقف بر او فرو می ریزد ، این بدان معنی است که از مردی بسیار قدرتمند یا ظالم می ترسد.
 3. اگر ببیند که خاک و غبار از سقف می ریزد و می افتد یا می افتد، یعنی بیننده خواب از آن متاثر می شود، از این رو اضطراب از دنیا یا فقر و نگرانی رها می شود.
 4. اگر دنده یا قسمتی از سقف خانه بشکند، صاحب آن از بیماری، ناراحتی یا فقر می ترسد.
 5. اگر تیر سقف یا شکاف تنه آن را ببیند به شکاف اهل خانه در امور معیشتی و مالی تعبیر می شود.
 6. ریزش سقف در خواب بیانگر بلایی است که به سراغ صاحب خانه می رویم و همچنین بیانگر عدم تطبیق با شرایط زندگی اعم از شغلی و خانوادگی است.
 7. دیدن سقف در حال سقوط نشان دهنده ترس از چیزی است.
 8. دیدن پشت بام بر اثر طوفان کنده شده در خواب، بیانگر احتیاط در برابر دشمنان و حسودان است.
 9. دیدن بالا رفتن از پشت بام در خواب بیانگر موفقیت حرفه ای است.
 10. دیدن سقف خانه در خواب بیانگر مهمان نوازی است.
 11. دیدن سوختن سقف خانه در خواب نماد ثروت است.
 12. دیدن تعمیر سقف خانه نشانه پیشرفت و بهبود شرایط مالی شماست.
 13. دیدن سوراخ پشت بام خانه در خواب بیانگر نقص در مسئله برخورد با احساسات شما نسبت به اطرافیان است.
 14. دیدن شخصی در پشت بام خانه نشانه احتیاط افراد استثمارگر اطراف شماست.
 15. دیدن بازسازی سقف در خواب بیانگر انباشته شدن بدهی بر شماست.
 16. دیدن کودکی که از سقف خانه به زمین می افتد، نشانه لزوم توجه و توجه به نزدیکانتان است، زیرا یکی از آنها در خطر است.
 17. دیدن افتادن زن از پشت بام خانه، نشانه مهجوریت و ترک رابطه و معاشرت با زن (برای مردان) است.
 18. دیدن راه رفتن بدون ترس روی پشت بام خانه حاکی از موفقیت در کار و عشق و متعادل و متعادل بودن رفتار شماست. دیدن راه رفتن از روی پشت بام خانه و لغزش یا سقوط، خواب نشان دهنده نقصان در زندگی کاری یا خانوادگی شما، شاید یک بیماری یا یک بحران مالی است.
 19. دیدن سقوط یک فرد ناشناس از پشت بام خانه نشانه خلاص شدن از شر دشمن است.
 20. دیدن گربه بالای سقف در خواب بیانگر دوراهی است که در آن سقوط خواهید کرد.
 21. دیدن اسقف عتبات عالیات نشانه شادی و خشنودی است
 22. دیدن ستارگان و سیارات زیر سقف حکایت از خرابی سقف دارد
 23. دیدن اینکه انگار بالای سقف هستی و نمیدانی چگونه پایین بروی، نشانه حبس است
 24. پایین آمدن خاک از سقف نشانه بهبود شرایط مالی است.
 25. سقف خانه در خواب یک زن متاهل نماد شوهر او است
 26. اگر زن شوهردار ببیند که سقف خانه اش فرو می ریزد، از عصبانیت یا خشونت شوهر برای خود می ترسد.
 27. سقف در خواب مجرد نشان دهنده پدر یا برادر بزرگتر و نشان دهنده رئیس و رئیس خانواده است.
 28. دختر مجردی که در خواب می بیند سقف خانه اش در حال ریزش یا ریزش است، در این صورت در وضعیت شدید روحی و روانی ناشی از نگرانی و ناراحتی در خانواده قرار می گیرد.
 29. خواب ممکن است نشان دهنده مشکلات مادی باشد که نان آور خانواده و مسئول مخارج آن ممکن است شاهد آن باشند.
 30. شکاف در سقف در خواب ممکن است نشان دهنده شکاف خانوادگی باشد، اما ممکن است نشان دهنده دگرگونی یا تغییر در سطح مالی خانواده باشد.
 31. اگر خوابنده در خواب ببیند که از شکاف های سقف آب می چکد
 32. اگر ببیند چیزی از سقف خانه آویزان است که آب چکه می کند و تعبیر این خواب یا این رؤیا از شخصی به دیگری فرق می کند، زیرا ممکن است نشت آب نشان دهنده رزق و روزی زن شوهردار باشد، اما از نشانه های آن است. ازدواج برای مجرد
 33. دیدن خانه بدون سقف در خواب بیانگر مسائل زیادی است که اولین آن این است که صاحبان خانه اغلب همسایه ها، اقوام و دوستان را درگیر مشکلات یا مشغله های خود می کنند.
 34. و خواب دلالت بر افشای اسرار بدون دلیل و دلیل دارد و گاه سقف باز حکایت از غیبت پدر یا شوهر یا خروج بی دلیل آنان از مشکلات خانه و امور یا مسئولیت های آن دارد.

تعبیر سقف در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا