تعبیر جلباب در خواب دیدن جلباب در خواب

مضمون: پوشیدن جلباب پاره در خواب دختر مجرد، زن باردار متاهل، خریدن جلباب سیاه و سفید، از دست دادن جلباب.

معنی عبا در خواب

 1. رؤیای رخت نماد اعمالی است که بیننده خواب در زندگی واقعی انجام می دهد و در بیشتر موارد نمادی از تناقض در اعمالی است که برای دیگران مشهود است.
 2. رویا بیننده که در حال قرض گرفتن ردایی از شخصی است، نماد مشکلاتی است که ممکن است در نتیجه اشتباهات افراد دیگر به آن دچار شود.
 3. هرکس در خواب ببیند که لباس مجلسی زیبایی دارد و یا لباس مجلسی زیبایی خریده است، نشانگر آن است که به سرعت و با موفقیت به آرزوها و آرزوهایش می رسد.
 4. هر که در خواب ببیند عبای نو بر تن کرده است، نشانه آن است که در نابینایی به درجات عالی می رسد یا در سطح اجتماعی به موفقیت بزرگی دست می یابد.
 5. دیدن ردای پاره شده در خواب نماد ضایعه ای است که رویا بیننده متحمل می شود، به ویژه در سطح شخصی، مانند از دست دادن دوستان نزدیک یا یکی از عزیزان.
 6. اگر بیننده خواب زن مجردی باشد و در خواب ببیند که عبا را در دست گرفته است، نشانه آن است که ازدواج او نزدیک شده است یا همسر مناسب خود را ملاقات خواهد کرد.
 7. اگر بیننده زن شوهردار باشد و سالها ازدواج کرده باشد و ببیند که جلباب را در دست دارد، بیانگر حاملگی و بچه دار شدن در آینده است.
 8. دیدن عبا در خواب عموماً به معنای پوشاندن و پنهان کردن برخی عیوب، بحران ها یا مشکلات است، به خصوص اگر شخص دیگری لباس را برای شما حمل می کند.
 9. ردای در خواب همچنین نماد دوست صمیمی بیننده خواب است که از منافع او محافظت می کند و به او در مشکلاتی که در آن گرفتار می شود، چه در سطح حرفه ای، اجتماعی و حتی خانوادگی کمک می کند.
 10. اگر بیننده در خواب ببیند که جلبابی که می‌پوشد یا می‌خرد بسیار پهن و گشاد است، نشانه سود فراوان و رزق فراوان است که می‌تواند جمع کند یا درو کند.
 11. اگر بیننده در خواب عبای تنگ ببیند، نشانة وضع مالی بدی است که به او عارض می‌شود و برای بیننده که در زمینه تجارت کار می‌کند، به معاملات تجاری دست نمی‌یابد.
 12. هر کس در خواب خواب دید که ردای دیگری بر تن دارد، نشانه آن است که از یک دوست صمیمی به کمک نیاز دارد و این شخص در هر کاری آماده کمک خواهد بود.
 13. اگر شخصی خواب ببیند که ردای خود را از دست می دهد ، علامت آن است که شغل یا حرفه خود را از دست می دهد یا مبالغ زیادی را از دست می دهد.

تعبیر دیدن جلباب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=eELNtuC6Ydk

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا