تعبیر خواب پشم

معنی پشم برای مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، اعم از دوختن لباس برای قلاب، پشم گوسفند، شستن نخ های پشمی، پرکردن پشم، نوشته ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب پشم ابن سیرین

  1. تعبیر خواب ابن سیرین دیدن پشم در خواب را جمع آوری پول از کار حلال و نیکو برای دیدگان تعبیر کرده است.
  2. همچنین گفته شده است که خوابیدن بر روی پشم در خواب نمادی از کسب پول و نیکی از طریق زن است
  3. و اگر در خواب پشم را بسوزانند، نماد فساد دین و زیان دیدگان است.
  4. دیدن شیری که در خواب پشم پوشیده است، بیانگر عدالت و انصاف از سوی یک رهبر یا مردی با قامت و نفوذ است.
  5. دیدن پشم عالم یا دانش آموز در خواب، بیانگر افزایش علم و زهد برای کسانی است که آن را می بینند.
  6. پشم در خواب پاک است، مگر اینکه درشت و نامناسب باشد، زیرا فقر و ذلت است. هر که در خواب ببیند که پشم پوشیده است، بیانگر آن است که مال زیادی دارد، مبلغی شریف است، هیچ لباسی بهتر از پشم نیست.
  7. پشم پوشیدن در خواب بیانگر مال زیادی است که جمع می شود و اگر بیننده زن بود و روی پشم می خوابید مال به دست می آورد. سوزاندن پشم در خواب به معنای فساد در قرض و از دست دادن مالی است.
  8. یکی از خواب های عجیب این است که انسان سگی را می بیند که پشم پوشیده است، اما در هر حال نشان دهنده تامین مالی مرد بد با پول یک مرد درستکار است و اگر بیننده شیری را که پشم پوشیده است، نشان دهنده عادل است. داوری.
  9. می گویند هر که خواب پشم ببیند، فرصتی برای شکوفایی در تجارت و گسترش منافع پیدا می کند، اما اگر پشم کثیف باشد، نشان دهنده آن است که شخص به دنبال کسب شغل با افرادی است که از اصول او متنفرند.
  10. هر کس در خواب پشم را بسوزاند، پول خود را برای فساد ذخیره می کند و هر که پشم پراکنده جمع کند، پول جمع می کند.
  11. و هر که در خواب ببیند که روی پشم می خوابد، از همسرش پول زیادی می گیرد.
  12. و احتراق پشم، فساد قرض و رفتن پول.
  13. اگر عالمی ببیند که لباس پشمی می پوشد، زهد می کند و مردم را به زهد می خواند.
  14. و هر که ببیند سگ پشمی پوشیده است، مرد بدجنسی از پول مرد شریف تأمین می شود.
  15. اگر شیری را ببیند که پشم پوشیده است، فرمانروایی ظالم دارد پول مردم را غارت می کند.

  هر که ببیند پشم پوشیده است، دلالت بر این دارد که پول زیادی جمع کرده است و هر که ببیند روی پشم خوابیده است، از طرف همسرش پول گرفته است.

  تعبیر خواب پشم برای زنان مجرد

  هر کس در خواب ببیند بر تشک پشمی می خوابد، دلالت بر این دارد که با مردی نیکوکار و سخاوتمند ازدواج خواهد کرد و خداوند داناتر است دلالت بر معاشرت با متعهد به دین دارد

  تعبیر خواب پشم برای زن متاهل

  هر که در خواب ببیند لباس پشمی می پوشد، دلالت بر تعهد و دینداری نسبت به زن و شوهر دارد و نیز دلالت بر نیکی و رضایت از آنچه خداوند مقدر کرده است.

  تعبیر خواب پشم برای مرد

  هر که در خواب ببیند لباس پشمی می پوشد، دلالت بر جمع مال و خیر بسیار برای صاحب بیناست، بر عدم التزام به دین و زیان دادن به هر که ببیند.

  تعبیر دیدن پشم در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=bZ7BTaRfdiI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا