تعبیر آبله در خواب تعبیر بیماری در خواب

مطالب: خواب آلوده شدن به عفونت، جوش در خواب، زن مجرد متاهل، زن باردار، دیابتی، مریض خواب دیدم آبله گرفتم.

معنی آبله و ابتلا به بیماری در خواب

 1. خواب آبله برای کسی که در خواب ببیند برای بیننده پول زیاد است و همچنین هر زخم دیگری در بدن که به افزایش پول تعبیر شود.
 2. هر که در خواب ببیند که آبله مرغان گرفته مالش زیاد می شود و اگر ببیند که یکی از فرزندانش آبله گرفته است اعتبارش به پسرش می رسد.
 3. علاوه بر این خواب آبله یا دیدن آبله در خواب به بدهکاری بر بیننده تعبیر می شود که هیچ ادعایی بر آنها ندارد.
 4. بیماری در خواب بیانگر این است که در آینده دچار مشکلات زیادی خواهید شد یا یکی از اعضای خانواده دچار بیماری خواهد شد. اگر بیننده خواب ببیند که بیمار است، باید به خود توجه کند. بیماری شخص در خواب به پیروزی بر دشمنان تعبیر می شود. اگر بیننده خواب بحرانی یا شدیدی را پشت سر می گذارد و در خواب خود را بیمار می بیند، باید انتظار داشته باشد که با آرامش بر بحران خود غلبه کند.
 5. اگر یکی از اعضای خانواده شما مریض یا رنگ پریده باشد، هر بیننده خواب باید بداند که حوادثی ناگهانی و غیر منتظره برای او اتفاق می افتد، اما اگر در خواب ببیند که فردی که نمی شناسد بیمار شده است، بیماری به او باز می گردد. و هر که در خواب ببیند که پدرش مریض است، سردرد شدیدی خواهد داشت.
 6. اگر بیننده خواب زن بود و در خواب دید که بیمار است، پیش‌بینی می‌کند که با اتفاق غیرمنتظره‌ای مواجه می‌شود که باعث یأس و ناراحتی او می‌شود و او را متشنج و ناراحت می‌کند و در مورد بیماری مرد، گوشه‌گیری است. از همسرش
 7. بیماری در خواب ممکن است اشاره به دری از رزق و روزی فراوان باشد که از جایی که نمی داند به سراغ انسان می آید و در بسیاری از موارد با عشق نیز توضیح داده می شود.
 8. اگر در خواب بیماری را ببینید، به شما هشدار می دهد که در آینده با مشکلاتی مواجه خواهید شد یا یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد. اما اگر در خواب دیدید که شما بیمار هستید، پس به خود بسیار توجه کنید. در مواقع دیگر بیماری خود شخص در خواب به پیروزی بر دشمنان تعبیر می شود. اما اگر در پریشانی هستید و خواب می بینید که بیمار هستید، پس انتظار داشته باشید که در آرامش بر بحران خود غلبه کنید.
 9. اگر در خواب یکی از اعضای خانواده خود را مریض یا رنگ پریده دیدید، بدانید که حوادثی ناگهانی با شما عود می کند که انتظارش را ندارید، اما اگر فردی را ببینید که نمی شناسید بیمار شده است، بیماری. به جای پدر به صاحب رویا باز خواهد گشت.
 10. اگر زن هستید و در خواب می بینید که مریض هستید، پیش بینی می کند که ممکن است با اتفاقی غیرمنتظره مواجه شوید که باعث یأس و ناامیدی شما شود و گوشه گیر و اندوهگین شوید و بیماری مرد در خواب، گوشه گیری از همسرش است.
 11. گاهی مرض را در خواب به پول فراوان تعبیر می کنند که از دری که نمی دانی به تو می رسد و گاهی به عشق تعبیر می شود.
 12. آبله در خواب است بدهی ها و مطالبات. گفته شد: آبله دلالت بر پول دارد، پس هر که ببیند آن کم است، بر پولش زیاد است. و اگر ببیند که پسرش یرقان شده است، پول به پسرش می رسد و همینطور برای زخم های بدن، افزایش پول. و اگر در بدن خود زخم‌هایی ببیند که از دستش می‌چکد، برای او سودی است و ضرری به او نمی‌رساند.
 13. اگر در خواب دیگران را مبتلا به آبله ببینید، بیماری ناگهانی خواهید داشت که شما را شوکه کرده و ممکن است مسری باشد. در تکمیل برنامه ها و پروژه های خود شکست خواهید خورد

چشم انداز الجدری یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا