تعبیر خواب نیزه دیدن تیر انداختن در خواب

محتویات: خواب دیدن تیر و کمان برخورد با تیر برخورد با تیر چاقو در شکم و نیزه

تعبیر نیزه در خواب

  1. نشان دهنده یک کودک، شهادت یا حتی سفر یک رویاپرداز است
  2. اگر خواب بیننده نیزه ای در دست داشته باشد صاحب پسری می شود و اگر نیزه دو دندانه داشته باشد به این معنی است که مقامی معتبر در انتظار پسرش است و او نگهبان مردم و محافظت از آنها خواهد بود.
  3. اگر نیزه در خواب بشکند خوب نیست.
  4. هر کس بیننده را با نیزه در دست گرفت، به مقام و منزلت و شرف و شرف والایی دست یافت، اما اگر نیزه به برادر بیننده خواب اشاره کرد، مصیبت در انتظار اوست.
  5. از دست دادن دندان های نیزه در خواب، مرگ برادر بیننده خواب را به تصویر می کشد و اگر نیزه بشکند و قابل ترمیم باشد، نشان دهنده بیماری است که بیننده خواب از آن شفا می یابد.
  6. اگر بیننده نیزه ای در دست بگیرد و با آن در بازار راه برود پسری خواهد داشت و اگر نیزه بدون آهن باشد صاحب دختر می شود.
  7. اگر بیننده نیزه را از شخص مهمی بگیرد، به این معنی است که به او مأموریت داده می شود.
  8. اگر در خواب ببیند که با نیزه به او خنجر می زند، بیانگر آن است که با زبان او را آزار می دهد و به ناموسش خنجر می زند.
  9. هر که را در خواب به نیزه بزنند و خون بریزد، مالش زیاد شود و بدنش سالم شود، اگر مریض باشد و اگر در مسافرت باشد به سلامت به نزد خانواده اش بازگردد.

هر کس در خواب ببیند نیزه ای در دست دارد و می شکند، قدرتش ضعیف شده است.

و گفته شد که هر که ببیند نیزه بر او زدند و از او خون یا چیز دیگر خواستند، به سلامت بدن و فراوانی مالی تعبیر می کنند و اگر غیبت می کرد نزد اهلش برمی گشت. خوشحال.

و گفته شد که هر کس ببیند که نیزه اش شکست و آن را درست کرد، پسرش در شرف مرگ است، سپس بهبود می یابد، و چه بسا کار بینا سست شود و سپس به آنچه بود بازگردد.

اگر شخصی در خواب ببیند که نیزه ای در دست دارد در حالی که سوار است، به این معناست که او سلطانی است در مقام عظمت و شرافت.

اگر کسی در خواب ببیند که سلطان نیزه ای به او می دهد، به این معناست که به او دستور می دهد.

اگر شخصی در خواب ببیند که با نیزه او را می زند، این بدان معناست که او را با کلمات سخت می کوبد و به احترام خود او را آزار می دهد.

اگر در خواب ببیند که نیزه ای به او می زنند و خون زیادی از او جاری می شود، این بدان معناست که مالش زیاد می شود و در بزهایش بهبود می یابد و اگر مسافرت باشد به سلامت به نزد خانواده خود باز می گردد. .

اگر شخصی در خواب ببیند که با نیزه خود با دشمنان می جنگد، این بدان معناست که به او پول حرامی داده می شود که باعث بلاهایی برای او می شود.

تعبیر نیزه در خواب

نیزه ها دیدن او در خواب دلالت بر جنگ و نزاع و مشاجره در کتب آسمانی دارد و دیدن او بیانگر تهمت به ناموس و منفعت حرام است و اگر بیننده بین او و یکی از دشمنان باشد بر دشمنانش پیروز می شود و بیانگر مودب است. مصلح قوم منافق که اهل کج را اصلاح می کند و زن و مرد را جمع می کند و شاعر و نویسنده را دلالت می کند و برای برادرانش مردی را که منصوب می کند و یاران خود را نیکوکار می کند، زیرا نیزه ها کارهای بزرگ را درک می کنند و غنیمت بزرگ

نیزه در خواب عود عود است و نیزه از چوب ساخته شده و از گمراهی گام برمی دارد و نیزه زن یا فرزند یا گواهی حق یا سفر است. [ص 249] نیزه در پسر است و هر شکستگی که جبران ندارد خیری در آن نیست.

هر کس در حال سوار شدن نیزه ای را در دست خود ببیند، در بلندی و قدرت خود سلطان است، از او برکنار می شود یا بر عزل او نظارت می کند و سپس درست می کند و از بین رفتن دندان مرگ برادر یا پسرش است. و رزق نیز همین گونه است.

هر کس نیزه ای را در دست خود ببیند در حالی که با آن در بازار راه می رود، فرزند ذکور به دنیا می آورد و اگر آن را پشت در بگذارد یا با دست بپوشاند، زنش کنیز می گذارد و نیزه بدون آهن برای زن حامله دختر است و اگر صاحب بینا او را بشمارد به تعداد گره های نیزه رزق آن دختران دختر است.

هر که ببیند) سلطان نیزه ای به او می دهد، به او اختیار می دهد و اگر نیزه پرچم است، دولت شهرت دارد.

هر که ببیند) نیزه ای او را می زند سپس زبانش را آزار می دهد و به احترامش می کوبد.

هر كه ديد) نيزه بر او زدند و از او خون ريختند، ثواب آنچه را كه از ضارب به او اصابت كرد به او خواهد رسيد.

هر كه ديد) مجروح به نيزه شد و اگر جراحي او جريمه داشت به اندازه آن جراحي جريمه مي شد و اگر نيزه نداشت چيزي زشت از عمل مي افكند.

هر كه ديد) با نيزه مجروح شد و جراحاتش شديد بود، مجروح به متخلف پول حرام مي رساند.

هر كه ببيند) با نيزه خود با دشمنان جنگيد، مال حرام به دست آورد و سخن در گودال بيايد.

نیزه اگر در خواب نیزه دیدید، بیانگر دشمنان وحشتناک و تجربیات مضر است. اگر نیزه شما را قطع کند، اشتباه در قضاوت باعث ناراحتی شما می شود. اگر نیزه ای را بشکنید، این نشان می دهد که از چیزی که به ظاهر غیرممکن است عبور خواهید کرد و خواسته های شما برآورده می شود. اگر خواب ببينيد كه با نيزه از خود دفاع مي كنيد، بيشتر امور شخصي شما در معرض دعاوي غير صادقانه قرار مي گيرد و پس از يك مشاجره بزرگ بي گناهي خود را ثابت مي كنيد. اگر در خواب دیدید که با نیزه به شما ضربه می زند، دشمنان موفق خواهند شد که برای شما دردسر ایجاد کنند. اگر دیگران را در حال حمل نیزه ببینید، منافع شما در خطر است.

تعبیر پرتاب نیزه یوتیوب

دارتس ویژن یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا