تعبیر بام در خواب رؤیای بالا رفتن از پشت بام در خواب

مطالب: پایین رفتن از پشت بام در خواب زن مجرد ایستادن روی پشت بام خانه تمیز کردن سقف ساختمان در خواب

سقف سقف در خواب

 1. بام در خواب زنی بلند مرتبه است. گفت: مردی بلند مرتبه. بالای پشت بام بود که مصیبت از جانب سلطان به او خورد. و راه حل های روی پشت بام ها در تابستان نشان دهنده آسایش و پوشاک و رفع غم و اندوه و بیماری و افشای اسرار است.
 2. دیدن پشت بام خانه حاکی از زنی صالح است که دارای مقامی والا و اصیل و همچنین مردی است.
 3. هر که در خواب ببیند که در تابستان بر پشت بام خانه نشسته است، دید او حکایت از آرامش و قطع خستگی و اضطراب و احساس راحتی دارد.
 4. دیدن پشت بام خانه یا خانه در خواب بیانگر تغییر شرایط به خواست خدا و از بین رفتن نگرانی و پریشانی، احساس شادی و آسودگی نزدیک است.
 5. مریضی که در خواب ببیند بر پشت بام خانه است یا به آن بالا رفته است، خواب بیانگر بهبودی و بهبودی از بیماری است.
 6. هر که خود را بر پشت بام خانه ببیند یا در خواب ببیند که در حال بالا رفتن از پشت بام است، بینش حکایت از پیشرفت و پیشرفت در تجارت و موفقیتی است که بیننده خواب در بیداری به دست می آورد.
 7. هر کس در خواب ببیند که بر بام خانه ایستاده است و می ترسد از پشت بام خانه بیفتد، رؤیای او حکایت از نیاز بیننده به اثبات شایستگی در کار و مقام خود دارد و باید. خود را برای ماندن در موقعیت خود و کسب ترفیعات بالاتر توسعه دهید
 8. هر که در خواب ببیند که در خواب بر پشت بام خانه خوابیده است، این رؤیا بیانگر امنیت است که بیننده خواب در زندگی واقعی خود احساس می کند.
 9. اگر بیننده خواب خود را در حال بالا رفتن و ایستادن بر بام در خواب ببیند، به او نشان می دهد که موفقیت نامحدودی خواهد داشت.
 10. اگر خواب بیننده در ظاهر باشد و احساس کند که می ترسد و از دستش می افتد، این به او هشدار می دهد که باید با پیشرفت در موقعیت و مسئولیت، به موقعیت خود بچسبد.
 11. اگر شخصی در خواب سطحی ناشناخته ببیند، این نشان دهنده یک زن است.
 12. اگر شخصی در خواب سقف معروفی ببیند، بیانگر جلال، شرافت، بلندی و اعتبار است.
 13. اگر شخصی در خواب ببیند که بر بامی که بر آن است بالا می رود، بیانگر افتخار و مقام بلند است.
 14. اگر شخصی روی بام گیاهان را ببیند، این نشان دهنده چیزهای نامطلوب است.
 15. اگر شخصی در خواب ببیند که آب از روی سطح می گذرد، این نشان دهنده نگرانی و ناراحتی است.
 16. اگر کسی در خواب ببیند بالای بامش چیزی هست که نمی تواند از آن بالا برود، بیانگر پریشانی و مصیبت است.
 17. اگر در خواب سقف فرو بریزد، نشانه آن است که ممکن است به زودی خبر غم انگیز و غافلگیرکننده ای به بیننده برسد.
 18. اگر خواب ببیند که در جایی سقفی را تعمیر می کند یا سقفی می سازد، بیانگر افزایش مال است.
 19. اگر بیننده خواب روی پشت بام بخوابد، بیانگر این است که از دشمنان و دوستان دروغین در امان است و سلامتی او خوب می شود.
 20. هر کس در خواب ببیند که در پشت بام خانه خود اتاقی می سازد یا در پشت بام خانه جدیدی می سازد، اگر در خواب مردی باشد که همسرش را همراهی می کند و اگر گریه کند یا او را از ساختن منع کند، ازدواج می کند. زنی دیگر
 21. اگر همسرش خندان باشد و این بنای اتاق را بخواهد یا بوی عطر از آن بیرون آید، این افزایش ظرفیت زندگی و زندگی دنیوی شوهر و اعتلای سرنوشت اوست.
 22. اگر در خواب شخصی را ببینید که لباس سیاه پوشیده و گوشه پشت بام نشسته است، به این معنی است که در تجارت خود با شکست و زیان ناگهانی مواجه خواهید شد و همچنین در سطح اشتیاق با شکست مواجه خواهید شد.
 23. و هر که با قومی بر پشت بام نماز بخواند، به آن مردم نیکی می کند و با آن از نظر واجب یا صدقه شهرت دارد.

تفسیر دید سطحی ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v=x91li3mAEVo

رویت پشت بام ابن سیرین – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا