تعبیر یقه مو در خواب تعبیر یقه بستن در خواب

مطالب: خرید یقه طلا در خواب برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مجرد.

نماد حلقه مو در خواب

 1. اگر زنی انگشتر طلا یا نقره به موهای خود بزند، ممکن است تعبیر به زن فاسد دین یا بد بودن او شود.
 2. اگر زنی در خواب ببیند که یقه بر سر خود می بندد، به این معناست که با شوهرش نیکی می کند.
 3. اگر زنی در خواب یقه موی سر خود را محکم کند، فرمان، بیانگر علم است و یقه نیز در خواب بر سر زن، نماد پیروزی است.
 4. اگر تاجری در خواب حلقه مو ببیند، این امر حکایت از سود و رزق در تجارت دارد.
 5. یقه موی زن در خواب ممکن است به شوهرش اشاره داشته باشد، اما از طرف دیگر می تواند نشان دهنده بخل و همچنین ایجاد دوستی با افرادی باشد که در همه چیز مشاور آنها می شوند.
 6. انگشتر زدن به مو در خواب، نشانه عقل و ثروت و فرمانبرداري زن از شوهر و زن خوب بودن اوست.
 7. اگر خواب بیننده یقه مرد باشد، نشانگر مهربانی همسرش با اوست و او در مقام شوهری قوی، ثروتمند، آگاه و متخصص است.
 8. هر کس در خواب ببیند که او را محاصره کرده اند، نشانه آن است که بر خود و خانواده اش که اطرافش هستند بخیل است.
 9. اگر بیننده خواب زن باشد، یقه در خواب به شوهرش اشاره دارد. اگر یقه آن نقره و یقه زن پهن باشد، نشان دهنده سخاوت و سخاوت شوهرش است. اما اگر او لاغر و تنگ باشد، این نشان دهنده بدتر شدن شرایط مالی شوهرش است. و اگر ببیند که یقه را چوبی از وسط فرو کرده است، دلیل بر منافق بودن شوهرش است. یقه آهنی در خواب زن نشانه شوهر قوی است
 10. یقه در خواب تاجر یا کارگر در زمینه تجارت و تجارت، بیانگر سود و ثروت است.
 11. هر که در خواب ببیند که یقه می بندد، نشان از دوستی است که بین این دو نفر ایجاد می شود و محکم و تأثیرگذار خواهد بود.
 12. هر کس در خواب ببیند یقه می‌بندد یا برای او یقه می‌بندد، نشانگر آن است که به مقامی بلند می‌رسد، و اگر یقه می‌خیزد، نشان می‌دهد که درجه‌اش از آنچه انتظار دارد بالاتر است.
 13. اگر در خواب ببینید که یک گردنبند کامل از طلا به سر دارید، نشان دهنده آن است که به آنچه می خواهید خواهید رسید.

هر که در خواب طوقی بر گردن خود دید، بخیل است. یقه، احسان زن به شوهرش و چیزی است که از پول او به دست او می افتد. یقه زن شوهرش است. اگر نقره ای و جادار باشد شوهر سخاوتمند و نرم و ثروتمند و اگر لاغر باشد نشان دهنده حال بد اوست و اگر از آهن باشد محکم است و اگر چوبی در آن باشد. وسط، پس مرد منافق است. اگر احاطه شده باشد و تاجر باشد، سودمند و سرآمد است و اگر یقه ضعیف باشد و عالم باشد، علم را کتمان می کند. و اگر کنیز بخرد که یقه نقره بر گردن دارد، کار سودآوری انجام می دهد. گفته شد: یقه فساد در دین است و پوشیدن آن نشانگر بخل و مالکیت و فرزند و صداقت است.

تصویری از پوشیدن تاج یا حلقه – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا