تعبیر شکار در خواب دیدن شکار کبوتر و پرندگان در خواب

مطالب: رویای ماهیگیری با عصا، صید پرندگان، تفنگ شکاری در خشکی، با دست، در خواب دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار.

تعبیر دیدن ماهیگیری در خواب

 1. هر که در خواب ببیند که در ته آب یا رودخانه یا برکه ای به ماهی بزرگی می نگرد و هر طور که می خواهد شکار می کند و غذا می خورد، دلالت دارد که پول و گنج و خیر فراوان به او خواهد خورد.
 2. هر که در خواب ببیند که ماهیگیری می کند و ماهی را از چاه بیرون می آورد، همجنس است.
 3. و اگر مردی خود را در حال ماهیگیری در برکه ای کدر ببیند، این خواب در آن نه سودمند است و نه خیر.
 4. هر که در خواب ببیند که فقط ماهی درشت صید می کند، این نشانه خیر و سود است.
 5. و خواب همان شخص که بدون فلس ماهی صید می کند، بیانگر فریب در گرفتن مال مردم و تقلب در آن است، همچنین بیانگر فریب یا پیچیده شدن کار یا تسهیل آن است.
 6. هر کس در خواب ببیند که ماهی قهوه‌ای می‌گیرد و در حقیقت صاحب خواب می‌خواهد علاقه خاصی را با کسی در میان بگذارد، این نشان دهنده آشتی بین شرکا است.
 7. هر کس در خواب ببیند که به ته آب می نگرد و ماهی مرده می بیند، خواب نشان می دهد که صاحب آن به آرزویش نمی رسد یا آرزویش برآورده نمی شود.
 8. هر کس در خواب ببیند ماهی بر بالین اوست یا در جایی که می خوابد، اگر ماهیگیر باشد، نشان دهنده بیماری اوست.
 9. هر کس در آب ماهی صید کند دچار مشکل می شود
 10. هر کس در خواب ببیند که در آب شیرین و پاکیزه ماهی می گیرد، دلالت بر آن دارد که برای او و فرزندش خوب است، اگر رزق و روزی بچه باشد، و اگر در آب شور صید کند، برعکس است.
 11. هر که در خواب ببیند که ماهی شور می خورد، دلالت بر خستگی و استرس دارد و برعکس گفته می شود.
 12. هر کس در خواب ببیند ماهی بر بسترش است در حالی که در اعماق دریا ماهیگیری می کند، بیننده خواب غرق می شود.
 13. هر کس ببیند به ماهی سرخ شده نگاه می کند، نشان دهنده اجابت دعوت اوست
 14. هر کس ببیند در بازار است و ماهی زیادی پیش خود دارد و یک ماهی می خرد، بیانگر آن است که کنیز می خرد و اگر ماهی در جایی غیر بازار یا مجهول باشد. و ماهی می خرد، سپس ازدواج می کند.
 15. هر که ببیند ماهی خراب و گندیده می خورد و غذای خوب و ماهی تازه می گذارد، بیانگر آن است که بیننده خواب به سراغ زن حرام می آید و ازدواج حلال را ترک می کند.
 16. هر کس ببیند ماهی یا نهنگی می خواهد و نمی تواند به دستش بیاورد، خواب نشان می دهد که به شخصی بدهی می دهد و این شخص از مال و حق او انکار می کند.
 17. هر کس ببیند که به برکه یا دریا می نگرد و نهنگ بزرگی را در آن بیابد که دهانش را به طرفی باز می کند، صاحب بینا را حبس می کنند.
 18. هر کس ببیند که ماهی را باز می کند و یکی دو مروارید بیرون می آورد، به واسطه همسرش پولی به دست می آورد یا از او پسر یا دوقلویی به دنیا می آورد و آنها صالح و نیکوکار هستند.
 19. و کسى که در خواب ببیند که از دهانش ماهی بیرون مى‏آید، دلالت بر آن دارد که در خواب از زنى به نام او با سخنان محال سخن مى‏گوید و در آرواره به او ستم مى‏کند.
 20. هر کس در خواب ببیند که از خشکی یا خشکی ماهی می گیرد، بیانگر فحشا و فحشا است.
 21. اگر صاحب خواب سگ هایی را ببیند که از شکار برمی گردند، دلیل بر از بین رفتن ترس و وحشت است.
 22. اگر خوابیده ببیند که پرنده ای را برای هدفی غیر از شکار یا خوردن شکار کرده یا شکار کرده است، زن یا کنیز را می اندازد.
 23. اگر صاحب خواب ببیند که از دریا ماهی می گیرد یا می گیرد، بیانگر حلال و طلب روزی است.
 24. اگر مردی در خواب ببیند که در حال شکار است و مجرد است، ازدواج می کند و اگر بیننده خواب ازدواج کرده باشد، صاحب پسری می شود.
 25. اگر بیننده ببیند که در حال شکار است و جوان است، نشانگر آن چیزی است که او از علم و صنعت حفظ کرده است.
 26. اگر صاحب خواب ببیند که پرنده یا وحشی را به دام انداختن یا حیله ای شکار کرد، با نیرنگ و نیرنگ امرار معاش می کند.

دیدن ماهیگیری در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا