تعبیر خاک در خواب راه رفتن روی خاک در خواب

مطالب: خاک در خواب دختر مجرد، متاهل و باردار، خاک پاک کردن خاک خوردن خاک ریختن خاک بر روی نرمی خاک سرخ در خواب.

تعبیر کثیفی در خواب

 1. دیدن خاک یا راه رفتن در آن یا روی آن در خواب، یعنی در خواب مالی که به شما می رسد.
 2. به مردم دلالت می کند زیرا از آن آفریده شده اند. شايد مراد از چهارپايان و حيوانات يا دنيا و اهل آن باشد، زيرا غبار از زمين است و مايه معيشت آفرينش و اعراب است.
 3. می گویند: اگر مردی ثروتمند شود تربیت می کنم. شاید خاک نشان دهنده فقر، مرده یا قبر باشد
 4. هر کس زمینی را حفر کند و خاک آن را بیرون آورد و اگر مریض باشد یا مریض داشته باشد قبر اوست.
 5. اگر مسافر است خاکش درآمد و پول و سود اوست و کتک زدن بر زمین سفر اوست.
 6. اگر دانشجوی ازدواج باشد، زمین زن است، گودال ها گشاد، کلنگ مرد و خاک پول زن است.
 7. اگر صیاد است او را برای شکار می کند و خاک او سود و منفعت اوست، وگرنه کندن او لازم است او را در جست و جو می جوید و حیله یا نیرنگی به دست می آورد.
 8. هر کس دست خود را از خاک بفشارد، یا جامه خاکی از تنش بکند، اگر ثروتمند باشد، مالش از بین رفته و ذلت و نیازی به او می رسد، و اگر بدهی دارد یا ودیعه دارد، آن را به خانواده اش برگردان. و همه آن از دست او برداشته می شود و بعد از او نیازمند است.
 9. اگر مریض باشد از مال دنیا دستش را تکان می دهد و مالش را از او می گیرد
 10. زدن دست با خاک دلیل بر احتکار و سود است و زدن آن با کمربند یا چوب حکایت از سفر خوب دارد.
 11. بعضی از آنها گفتند: راه رفتن در خاک، جستجوی پول است، پس اگر آن را جمع کند یا بخورد، پول جمع می کند و پول روی دستش می چرخد.
 12. اگر زمین مال دیگری است، آن پول مال دیگری است، پس اگر چیزی از خاک را حمل کند، به همان اندازه که حمل شده برای او سود خواهد داشت. اگر خانه‌اش را جارو کند و از آن خاک جمع کند، فریب می‌دهد تا از همسرش پول بگیرد و اگر از مغازه‌اش جمع کند، از معیشتش پول می‌گیرد. و هر کس در خواب ببیند که خاک می پاشد، پولی است که به او می رسد و آن خاک پول و درهم است.
 13. اگر در خواب ببیند که در خانه ای خاک را جارو می کند و بیرون می آورد، این از دست دادن پول همسرش است. اگر آسمان خاک ببارد خوب است تا زمانی که پیروز نباشد
 14. هر کس خانه اش فرو بریزد و از خاک و خاکش چیزی به او برسد، مالی از ارث به او می رسد. خاک بر سر او از تهمت و ضعف به پول زد. و هر کس در خواب ببیند که خاک بر سر و چشمانش می پاشد، خاک گیر بر طلب کننده خرج می کند تا او را به امری گیج کند و به هدفی دست یابد.
 15. اگر در خواب ببیند که در آسمان خاک بسیار باریده است، عذاب است. هر که دکان خود را جارو کند و با پارچه خاک بیرون آورد، از جایی به جای دیگر می رود. و مرد در خاک راه می رفت و پول طلب می کرد. و هر که خاک بر سرش بزند به او می رسد و خداوند متعال آن را بازنگری نمی کند. و کثیفی جان و جان آدمی است
 16. خاک نشان دهنده معیشت، کشاورزی، سیری و گرسنگی است. هر کس در خواب ببیند که بر خاک پاک و پاکیزه نشسته است، دلالت بر شادی و پیروزی دارد و ممکن است دلالت بر شک در دین داشته باشد. شاید به خاک مردی که از آن آفریده شده یا خاکی که به آن باز می گردد دلالت کند. و خاک با زن در خواب حاملگی مشکوک است
 17. زمین ممکن است به معنی آب، آتش یا باد باشد زیرا یکی از عناصر است. حکایت از سفر سختی دارد که در آن نیاز به تیمم دارد. اگر کسى در جهت غبار، مردم را با موى خود ستود و قصد او را ناامید کرد. شاید کثیفی نشان دهنده سوال مرگ بود
 18. شاید کثیفی بر بدهی که بدهکار را بی آبرو کرد. کثیفی نشان دهنده سرعت تسکین نفس و وفای به عهد است زیرا غبارآلود نوشته هاست. و هر که کالای نیکو داشته باشد، مخصوصاً اگر با آن یا روی آن کثیفی ببیند

تعبیر کثیفی در خواب

خاک در خواب مجرد خوب است، نشانه موفقیت و امید است، جارو کردن خاک نشان دهنده شکست در زندگی عاطفی است، روی خاک راه رفتن شغل است و خاک چسبیده به لباس ازدواج است.

تعبیر کثیفی در خواب برای زن متاهل

خاک در خواب زن شوهردار خوب است، پول، و گفته شد که شوهر در کار خوب است، و گفته شده است که او زمین را به ارث می برد، و گفته شده است که مالی که بار ندارد، به ارث می رسد یا پس انداز می شود.

تعبیر کثیفی در خواب زن باردار

اگر زن حامله در خواب خاک بخورد، نشان دهنده پسر بچه است و راه رفتن روی خاک در خواب زن حامله به معنای زایمان آسان و بدون درد است. جارو کردن یا تمیز کردن کثیفی در خواب زن باردار بیانگر رفع مشکلات زایمان است.

تعبیر تمیز کردن خاک در خواب

خاکی که در گوشه و کنار خانه گیر کرده خوب است و پاک کردن آن نشان دهنده گرفتاری و نگرانی است و همچنین پاک کردن خاک چسبیده به لباس، چنانکه نشان دهنده تفرقه یا نزاع است و در معیشت خستگی گفته می شود و بیماری یا فقر گفته می شود. .

تعبیر راه رفتن روی خاک در خواب

راه رفتن بر خاک در خواب برای زن مجرد امیدی است که محقق می شود و برای مرد موفقیت یا مسافرت و حج گفته شده و شفای بیماری گفته شده است.

تعبیر خوردن خاک در خواب

خاک خوردن در خواب مدیون زن و مرد است و گفته اند مرگ عزیزی.

تعبیر کثیفی نرم در خواب

خاک نرم در خواب نماد پول است، چنانکه گاهی سود و منفعت می رساند و گاهی دلالت بر موفقیت و کامیابی دارد و چه بسا دلالت بر زن یا زن دارد و می گفتند زندگی نیکو است.

تعبیر خاک سرخ در خواب

خاک قرمز در خواب نشان دهنده ازدواج یک زن مجرد و حاملگی زن متاهل است.

تعبیر دیدن خاک – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=rNYhAmVmEDw

تعبیر خواب خاک – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ydyziP8rT_k

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا