تعبیر دیدن مرگ یعنی در خواب دیدم که در خواب مردم

مطالب: خواب مرگ بر زنده در خواب دختر مجرد، زن متاهل و زن باردار، مرگ پدر، شوهر یا برادر.

مرگ ترسی دارد که نمی توان آن را برابر کرد، زیرا انسان در مقابل او قدرتی ندارد و نمی تواند آن را پیش ببرد یا به تعویق بیاندازد. او معتقد بود که مرگ لذت ها را از بین می برد و گروه ها را از هم جدا می کند و همچنین آخرین لمس زندگی انسان است.

با همه اینها، مرگ وحشت دارد، حتی اگر به صورت رویایی در رویا، یا به عنوان یک رویای زودگذر، یا حتی اگر یک رویای ناپدید شده باشد. برای مردم تعبیر خواب مرگ با طول عمر همراه بوده است، اما این تعبیر چند هشدار از اقیانوس تعبیر گسترده است و در این مبحث سعی می کنیم همه چیز را که مربوط به رؤیاهای مختلف مرگ است روشن کنیم.

قبل از ورود به تعبیر رؤیاهای مختلف مرگ، باید مفاهیم دیدن مرگ در خواب را روشن کنیم.

دیدن یک مرده در خواب معانی مختلفی دارد، از جمله:

 1. هنگامی که او ترسیده یا غمگین بود خوب است و نشان دهنده بازگشت سپرده ها است
 2. نجات بیمار از بیماری و نجات زندانی از زندانش
 3. ملاقات با غایب و فقدان دین و مفاسد آن
 4. قد در دنیا (اگر خواب همراه با جیغ و گریه باشد و مرده در خاک دفن نشود)
 5. وضعیت بد (اگر خواب همراه با جیغ و گریه باشد و مرده در خاک دفن شود)
 6. مرگ ناگهانی نشان دهنده سرعت ثروت برای فقرا است
 7. رحلت انبیا علیهم السلام حکایت از ضعف دین دارد
 8. مرگ دنیا حاکی از پیدایش بدعت در دین است
 9. مرگ پدر و مادر حکایت از سختی زندگی دارد
 10. مرگ زن نشان دهنده خروج از دنیاست
 11. مرگ پسر حاکی از وقفه مرد است
 12. مرگ برادران بیانگر مرگ دشمنان است
 13. مردگان مشرکان نشانگر دشمنان است
 14. گرفتن روزی از مردگان
 15. یک عمر با مرده صحبت می کند
 16. مرگ در خواب حسرت یک چیز بزرگ است
 17. هر کس در خواب ببیند که مرد و زنده شد، گناه کرد و بعد توبه کرد به خاطر فرموده خداوند متعال که فرمودند: پروردگارا ما را دو بار کشتى و دو بار زنده کردى، پس به گناهان خود اعتراف مى کنیم.
 18. هر که بمیرد بدون بیماری و شکل و هر که بمیرد عمر طولانی دارد
 19. اگر در خواب مرده ای را ببینید که کار خوبی انجام می دهد، شما را به انجام آن ترغیب می کند و اگر او را در حال انجام کار بدی می بینید، شما را از انجام آن نهی می کند و می گوید که این کار را نکنید.
 20. هر که ببیند مرده ای به او بگوید که نمرده است، در مقام شهداست
 21. هر کس میت را مریض ببیند، دینش بر عهده اوست
 22. هر که مرده ای را در حال خنده خوب ببیند، حال او نزد پروردگارش چنین است
 23. هر که دید با مرده همراهی می کند; به دور سفر می کند
 24. هر که ببیند مرده را زنده زنده می زنند. محله باعث فساد در دین خود شده است
 25. هر که مرده ای ببیند او را بزند. او از مسافرت بهتر می شود
 26. که مرده ای را در حال خواب دید. خواب او استراحت در آخرت است
 27. هر کس در خواب ببیند که مرده ای با او صحبت می کند، پس هر چه آن مرحوم در مورد خود یا دیگران می گوید، حقیقت و حقیقت است.
 28. هر که در خواب ببیند مرده زنده است; خداوند چیزی را که مرده است برای او زنده می کند
 29. هر که ببیند مرده صورتش سیاه شده است. او در کمال ناباوری درگذشت

تعبیر آرامش بر مرده در خواب

 1. هر که ببیند مرده ای به او سلام کرده است، بیانگر حال خوب او نزد خداوند متعال است
 2. هر کس در خواب ببیند که مرده را به دست او می گیرند، از ناحیه ناامیدی نصیبش می شود
 3. هر که ببیند با مرده سخن می گوید; بین او و مردم ناسپاسی خواهد بود
 4. هر که در خواب ببیند مرده را در آغوش می گیرد، آغوش محبت آمیز، عمرش طولانی می شود
 5. هر کس در خواب ببیند که مرده را در آغوش می گیرد، آغوش نزاع آمیز است، این خواب منفور است که خیری ندارد.

تعبیر بوسیدن مرده در خواب

 1. هر که ببیند مرده ای را می بوسد و بینا بیمار است. می میرد
 2. هر که ببیند مرده معلوم را می پذیرد; از مرده با علم به جا مانده یا پول بهره می برد
 3. هر که ببیند مرده مجهول را می پذیرد، از جایی که انتظار ندارد پول می گیرد
 4. هر کس ببیند مرده ناشناس او را می بوسد، در مسئله ای که خیری از آن انتظار نمی رود خیر می یابد.
 5. هر کس در خواب ببیند که مرده معروفی توسط او بوسیده می شود، از جانب این مرده خیری نصیبش می شود.

تعبیر ازدواج مرده در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که در قبر با مرده ناشناس ازدواج می کند، زنا کرده است
 2. هر کس در خواب ببیند که با مرده ای ازدواج می کند و بعد زایمان می کند، با مردی بدکار و منافق آمیخته می شود و مقداری از مال خود را از دست می دهد.
 3. هر کس در خواب ببیند که با مرده معلوم ازدواج می کند، خواه مرد باشد و چه زن، حاجتی پیدا می کند که از آن دست برداشته است.
 4. هر کس در خواب ببیند که با مردی مصون از تعرض ازدواج می کند، آن کس که ازدواج کرده را با صدقه یا دعا به عقد او در می آورد.
 5. هر که در خواب ببیند که با زنی مرده ازدواج کرده و سپس او را زنده ببیند. زنده ها خواهند مرد
 6. هر کس در خواب ببیند که مرده معروفی با او ازدواج کرده است، سودی از کار یا مال او به او می رسد

تعبیر شکایت مرده در خواب

 1. هر کس ببیند مرده ای از سرش شکایت می کند، در مورد رئیس یا پدر و مادرش کوتاهی کرده است.
 2. هر کس ببیند مرده از گردنش شکایت می کند، مال خود را از دست می دهد یا مانع مهریه زنش می شود.
 3. هر کس ببیند مرده ای از دستش شکایت می کند، بر برادر یا خواهر یا شریک خود مسؤول است یا سوگند دروغ گرفته است.
 4. هر کس ببیند مرده از پهلوی خود شکایت می کند، حق زن بر اوست
 5. هر کس ببیند مرده از شکمش شکایت می کند، حق پدر و خویشاوندان و مال خود را بر عهده دارد.
 6. هر کس ببیند مرده ای از پای خود شکایت می کند، بر عهده اوست که مال خود را بدون رضایت خداوند خرج کند.
 7. هر کس مرده ای را ببیند که از ران خود شکایت می کند، مسئول قبیله خود و قطع رابطه خویشاوندی اوست.
 8. هر کس مرده ای را ببیند که از پاهایش شکایت می کند، جانش را از روی باطل نابود می کند.

تعبیر شستن مرده در خواب

 1. هر کس مرده ای را ببیند که خود را غسل می دهد، این بشارت است بر رفع غم و مال.
 2. هر کس ببیند مرده ای توسط شخصی شسته می شود، آن شخص از دست فاسدان توبه می کند
 3. هر که ببیند بر غسل میت است; فرمان او بالا می رود و از گناهان و نگرانی ها و بدهی ها نجات می یابد
 4. هر کس میت را ببیند که لباسش را بشوید، دلیل بر نیاز میت به دعا، صدقه، ادای قرض، جلب رضایت مخالف یا انجام وصیت است.
 5. هر کس در خواب ببیند که لباس مرده را میشوید، این بهتر از آن است که شسته شده تا به مرده برسد.

تعبیر کفن مرده در خواب

 1. گفته شد که کفن دلیل بر گرایش به زنا است
 2. هر کس کفن را ببیند که گویا میت آن را نپوشیده است، بیننده مدعی زنا است و جواب نمی دهد.
 3. هر کس در خواب ببیند که مرده را در کفن پیچیده اند، خوابش به مرگ او اشاره دارد.
 4. هر کس در خواب ببیند که در کفن پیچیده شده و سر و پایش را نپوشانده است، خوابش نشانگر فساد دینش است.
 5. هر چه کفن بر بیننده کمتر باشد، نشان دهنده نزدیکتر بودن او به توبه است. و هر چه کفن بیشتر بود از توبه دورتر می شد
 6. هر کس در خواب ببیند که قوم ناشناسی لباس های فاخر به او بپوشانند و بی دلیل از قبیل اعیاد و مناسبت ها او را تزئین کنند و در خانه ای تنها بگذارند، دلیل بر مرگ اوست.
 7. هر که ببیند در جامه سفید نو پوشیده شده است، نشانگر تجدید اوست

تعبیر هدیه مرده در خواب

 1. گرفتن از مرده در خواب خواب خوبی است، در حالی که دادن آن خواب را منفور می کند
 2. ابن سیرین می گفت: دوست دارم از مرده بگیرم و بدم می آید که به او بدهم
 3. و گفت: اگر مرده را از تو بگیرند، چیزی است که می میرد. و هر کس بمیرد و ظاهر مرده را در آنجا نبیند خانه یا چیزی از آن ویران شده است.
 4. هر کس زنده ای را ببیند به مرده چیزی می دهد که بخورد یا بنوشد. بیننده به پول خود آسیب خواهد دید
 5. هر که مرده را ببیند به او غذا می دهد. او رزق و روزی شریفی به دست می آورد
 6. هر کس ببیند که آن مرحوم پیراهن نو و تمیزی به او داده است، همان گونه که مرده زنده شده اند، زندگی می کند.
 7. هر کس ببیند که میت پیراهن فرسوده یا کثیف خود را به او داده است. فقیر می کند
 8. هر کس در خواب ببیند که میت به او عسل می دهد، از جایی که امید ندارد غنیمتی به دست می آورد.
 9. هر که ببیند مرده به او هندوانه می دهد، از آنها متاثر می شود، انتظارش را نداشت.
 10. هر کس در خواب ببیند که مرده چیزی از خیر دنیاست، از جایی که امید ندارد خیر به دست می آورد. سایر تفاسیر مربوط به مرده:
 11. هر کس در خواب ببیند که مرده است و جسد مرده ای وجود ندارد، این خواب را تعبیرهای متعددی می‌کنند، از جمله:
 12. ویران شدن خانه بینا او را در بصیرت و طول عمرش کور کرد
 13. هر که دید مرد، او را بردند و دفن نکردند. او دشمنان خود را شکست می دهد
 14. هر کس در خواب ببیند که بعد از مرگش زنده است، بعد از فقر مستقل می شود یا بعد از گناه توبه می کند.
 15. هر کس در خواب ببیند اهل قبور از قبر بیرون آمدند و همه غذای مردم را خوردند، قیمت غذا گران می شود.
 16. هر که ببیند برای مرده ای دعا می کند، به مردی دلسوز پند می دهد
 17. هر که ببیند در رکاب مرده ای قدم برمی دارد، از او الگو می گیرد
 18. هر که دید امام مملکت از دنیا رفت، حکایت از تباهی آن کشور دارد
 19. هر که دید در حالی که برهنه بود مرد. فاقد آن است
 20. هر که در خواب ببیند که بر فرش مرده است، دنیا برایش ساده می شود (امورش در دنیا آسان می شود).
 21. هر که ببیند پسرش مرده است. او از دست دشمن خود می گریزد
 22. هر که ببیند مرده و دفن شده است اگر مجرد باشد ازدواج می کند
 23. هر کس ببیند که در میان مردم مرده است. در میان مردم منافق است
 24. هر که مرده را مشغول یا خسته ببیند، در دنیای خود به چیزی مشغول است
 25. هر که ببیند زنده است، مرده است. يهودي، مسيحي و بدعتگذار به او سلام مي‌كند
 26. هر که ببیند مردگان را زنده می کند; خداوند قومی را که گمراه شده اند به دست او هدایت می کند
 27. هر کس زنده ای را ببیند با مرده ای می خوابد. عمر آن طولانی است
 28. که زنده در میان مردگان را دید. او به راه های دور سفر می کند و دین خود را تباه می کند
 29. هر که ببیند در حال زنده بودن با مردگان است. با مردم در دینشان فساد می آمیزد
 30. هر که مرده را با کفار ببیند و لباس کهنه بپوشد، دلیل بر بد بودن حال مرده در آخرت است.
 31. هر که مرده ای را ببیند به او می گوید که هرگز نمی میرد. او در مقام شهداست، خجسته آخرت
 32. هر که دید مادرش در حال مرگ است. دنیایش می رود و حالش را خراب می کند
 33. هر که ببیند برادرش مرده است; اگر مریض است بمیرد
 34. هر که دید زنش در حال مرگ است. صنعتی که از آن زندگی می کند نابود شده است
 35. هر که ببیند برای میت دعا می کند; برای مرد فاسد شفاعت می کند
 36. هر که ببیند مرده ای در دریا غرق می شود. غرق در گناهان است
 37. هر که مرده ای را در مسجد دید; از عذاب در امان است
 38. هر کس ببیند مردگان از قبر بیرون آمده اند، بشارت است به بیرون آمدن اسیری

تعبیر خواب مرگ – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=-fnqHuLjk-c

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا