تعبیر بیرون آمدن شیر از سینه دیدن شیر از سینه

مضمون: خواب بیرون آمدن شیر از سینه زنان متاهل، مجرد و باردار، سینه چپ از سینه راست شیر ​​تولید می کند.

تعبیر خروج شیر از سینه

 1. خواب حکایت از روزی حلال یا به دست آوردن پول و فرزند و یا بروز غم و اندوه و ناراحتی در زندگی است.
 2. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که از سینه‌هایش شیر بیرون می‌آید، ممکن است بیانگر نزدیک بودن ازدواج، نامزدی یا نامزدی او باشد.
 3. اگر زن متاهلی در خواب ببیند که از سینه هایش شیر بیرون می آید، ممکن است به این معنی باشد که به زودی حامله می شود.
 4. و اگر این همسر پیر شده باشد یا به فکر بارداری نباشد و برای آن برنامه ریزی نکند و فرزندانی در سن ازدواج داشته باشد، این خواب نشانه قریب الوقوع بودن ازدواج آنهاست.
 5. و اگر دخترانی داشته باشد که قبلاً ازدواج کرده اند، آن خواب به معنای حاملگی آنهاست
 6. و اگر دختر داشته باشد یا همسران پسرانش باردار باشند، دلیل بر کامل بودن حاملگی و امکان زایمان است.
 7. اگر زن حامله در خواب ببیند که از سینه هایش شیر بیرون می آید، مژده است به تمام شدن حاملگی و تولد او به طور طبیعی و سلامت و سلامت نوزادش.
 8. خواب بچه (دختر نابالغ) که در خواب شیر از سینه اش بیرون می آید، یا اگر زنی در خواب ببیند که دختر بچه اش با شیر از سینه بیرون می آید، این خواب اشاره به مادر است. یا خود زن و معانی آن به تعبیر رؤیت بیرون آمدن شیر از سینه در خواب زن شوهردار همان است که ذکر شد.
 9. اگر مردی در خواب ببیند که سینه‌هایش از شیر بیرون می‌آید، یعنی مال حلال به او می‌رسد
 10. اگر مردی در خواب ببیند زنی بر او شیر می ریزد، خدای ناکرده حبس او را هشدار می دهد.
 11. هر کس در خواب ببیند که از سینه زنی شیر می نوشد، این بدان معنی است که پول زیادی به او می رسد.
 12. و اگر ببیند که شیر از سینه زن زیاد و زیاد می‌آید، بیانگر برکت در مال و رزق و فرزند و زیاد شدن نعمت است.

توضیح خروج شیر از سینه – یوتیوب

در یوتیوب رویایی دیدم که شیر مادرم از آن بیرون می آید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا