تعبیر خواب زنی که آلت تناسلی مرد دارد دیدن دختری با آلت تناسلی در خواب

مطالب: دیدن آلت تناسلی در بدن زن آلت تناسلی، دیدن آلت مرد با دختر، دیدن آلت مرد در خواب، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، خواب دیدم که همسرم دارد یک مرد، خواهرم، دخترم

معنی داشتن آلت تناسلی زن در خواب

  1. هر کس در خواب ببیند زنی در جای مهبل عضوی مردانه دارد، مانند مرد، و اگر حامله باشد و در شکم او فرزندی باشد، با او رابطه برقرار می کند و به بلوغ می رسد و بر او مسلط می شود. خانواده
  2. اگر زن حامله نباشد و بچه نداشته باشد به چند صورت توضیح داده می شود که اولی آن این است که هرگز زایمان نمی کند یا اگر زایمان کند قبل از بلوغ می میرد.
  3. طرف دیگر تعبیر این است که به شوهر یا کسی که خواب ببیند برمی‌گردد که قدر و قدر او در بین مردم به قد مرد زنی که آن را دیده کم و زیاد می‌شود.
  4. و اگر کسی در خواب ببیند که مرد یا مردی به جای آلت تناسلی یا لباس زن، آلت تناسلی دارد، مانند واژن زن، دلیل است بر ذلت و تسلیم در برابر چیزی که از آن نفرت دارد، یا خواری زندگی در میان مردم. برای بیننده
  5. و اگر با آن واژنی که جایگزین نر نر است ازدواج کند فاعل یا ازدواج کننده حاجت خود را از مفعول او تأمین می کند یا چیزی را که در کار و مالی یا تجارت می خواهد از او یا خانواده اش به دست می آورد و ضرر می کند. در این که اگر جایی برای آن در موضوع وجود ندارد

تعبیر زنی که مرد شد یوتیوب

تعبیر خواب تبدیل شدن شش نفر به مرد – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=QNkeeeezlzs

تعبیر خواب تبدیل فرج زن به مرد مرد YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا