تعبیر خواب مردی که عضو دارد، زنی مردی را می بیند که به جای آلت تناسلی، واژن دارد.

مطالب: با دیدن دگرگونی اندام زنانه در بدن مرد، او دارای اندام زنانه است، بینایی واژن دختر در مرد، برای مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، خواب دیدم که من شوهر واژنش داشت، برادرم، پسرم، پدرم

تعبیر نر در خواب اندام زنانه دارد

  1. اگر کسی در خواب ببیند که مرد یا مردی به جای آلت تناسلی او عضوی مانند واژن زن دارد، یعنی مانند اندام تناسلی زن، دلیل بر تحقیر و تسلیم در برابر چیزی است که برای بیننده از زندگی در میان مردم متنفر است یا تحقیر می کند.
  2. و اگر با آن واژنی که جایگزین نر نر است ازدواج کند فاعل یا ازدواج کننده حاجت خود را از مفعول او تأمین می کند یا چیزی را که در کار و مالی یا تجارت می خواهد از او یا خانواده اش به دست می آورد و ضرر می کند. در این که اگر جایی برای آن در موضوع وجود ندارد
  3. هر کس در خواب ببیند زنی در جای مهبل عضوی مردانه دارد، مانند مرد، و اگر حامله باشد و در شکم او فرزندی باشد، با او رابطه برقرار می کند و به بلوغ می رسد و بر او مسلط می شود. خانواده
  4. اگر زن حامله نباشد و بچه نداشته باشد به چند صورت توضیح داده می شود که اولی آن این است که هرگز زایمان نمی کند یا اگر زایمان کند قبل از بلوغ می میرد.
  5. وجه دیگر تعبیر این است که به شوهر یا هر که خواب ببیند بر می‌گردد که قدر و ارزش او در بین مردم به اندازه قد مردی که در زن دیده کم و زیاد می‌شود.

مردی که آلت تناسلی او تبدیل به واژن زن شد YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0OveEOwA9vs

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا